De rol van en juiste plek voor mobiliteit in de samenleving

dinsdag 16 februari 2016 Mike Bérénos 6 reacties 1169x gelezen

Mobiliteit lijkt vanzelfsprekend, maar wat gebeurt er als mensen niet of heel slecht contact kunnen maken, of als gedachten en goederen kunnen uitwisselen en ontmoetingen moeilijk of nauwelijks mogelijk zijn? Mobiliteit is één van de fundamentele waarden van het leven, en toch krijgen we het niet voor elkaar om het de juiste plek te geven in de samenleving, en in het onderwijs.
Mike Bérénos, voorzitter transitieteam Verkeer en Mobiliteit

Mike Bérénos, voorzitter transitieteam Verkeer en Mobiliteit

In deze blog laat ik zien dat mobiliteit (en het vakgebied dat tot nog toe naar de naam verkeerskunde luistert) een betere plek verdient. Dit maak ik duidelijk aan de hand van de primaire overlevingsvoorwaarden voor mens en milieu. Daar hoort communicatie in de meest brede zin bij. De sociale- en ook andere wetenschappen/disciplines geven hier interessante openingen voor. Vanzelfsprekend blijft er een belangrijke plek voor de traditionele verkeerskunde, maar dan wel in een nieuw jasje of in ieder geval vanuit een ander perspectief.

Hiervoor liggen zowel kansen als uitdagingen voor dit vakgebied. Integraliteit met haar meervoudige dimensies speelt hierbij een belangrijke rol. Gelukkig wordt de roep om integraliteit al steeds luider. Integraliteit en integraal denken, ook bij de zogenoemde primaire overlevingsvoorwaarden, levert ook voordelen.

Binnen het vakgebied heeft integraliteit ten minste zes dimensies. Een drietal daarvan wordt hieronder toegelicht. Hieruit blijkt dat mobiliteit een eminente en onmisbare positie in de samenleving inneemt en substantieel kan bijdragen aan welvaart, welzijn en geluk van individuen en dus aan een vitale mobiele en duurzame samenleving. Dit is tevens een positieve insteek van het vakgebied. En daar moeten we toch samen voor gaan.

Inleiding
In deze blog wordt met het vakgebied, niet alleen ‘verkeerskunde’, maar ook ‘mobiliteitskunde’ bedoeld, tenzij anders aangegeven. Met mobiliteit wordt gemakshalve het geheel van verplaatsingen (wel of niet fysiek), vervoer en verkeer bedoeld in termen van het driemarktenmodel.

Ik trek eerst een parallel tussen ruimteschepen en de aarde. Daarna volgt een aantal belangrijke thema’s aangaande het overleven. Daar past communicatie ook in. Vervolgens laat ik zien hoe breed integraliteit binnen het vakgebied opgevat kan worden en waarom integraal denken noodzakelijk is. En komt ten slotte tot mijn conclusie.

 Afbeelding 1: Moeder Aarde…..we zijn ook maar een ruimteschip

 

Moeder Aarde….we zijn ook maar een ruimteschip
Met afbeelding 1 wil ik deze blog beginnen. Als we een bemand ruimteschip of een International Space Station het heelal insturen, zorgen we voor een aantal essentiële zaken betreffende het overleven: de overlevingsvoorwaarden. Zo moeten binnen het ruimteschip onder andere het klimaat, milieu, de waterhuishouding en de binnenomgeving aan een aantal eisen voldoen met betrekking tot overleven. Een complete huishouding die op orde moet zijn. Daarin neemt de mens een centrale plaats in. De mens met een aantal behoeften, materieel, maar ook immaterieel. Een belangrijke immateriële behoefte is contacten onderhouden, informatie uitwisselen of ontmoeten. Kortom: communiceren met elkaar. De mens is niet gemaakt om alleen te zijn, zei Aristoteles al 400 jaar voor Christus. Een huishouding waar mensen niet of slecht met elkaar kunnen communiceren, is niet op orde.

Wat voor een ruimteschip geldt, geldt ook voor onze aarde, zie afbeelding 1. Ook daar moet de complete huishouding op orde zijn. Ecologie is het overkoepelend begrip. Ecologie komt van het Griekse woord ‘oikos’ dat huishouding betekent en ‘logos’ (studie, wetenschap). De ecologie (Bron: Wikipedia) ‘bestudeert de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren) en de relaties hiertussen en het niet-biologische milieu (de abiotische milieufactoren, zoals bijvoorbeeld klimaat, bodem en water). De biotische factoren zijn van invloed op de overlevingskansen van het individu of de populatie en op het verloop van de evolutie van de soort. Biotische factoren hebben, in tegenstelling tot abiotische factoren, altijd een biologische oorsprong.

Het huis, de huishouding en enkele belangrijke aandachtspunten hierbinnen

Wat hebben we in huis (1)?, hoe managen we dat (2)? en wat willen we in wezen bereiken om uiteindelijk te zorgen dat de huishouding van moeder Aarde op orde is en wordt gehouden (3)? Dit zijn de drie lagen die in de afbeeldingen 2 tot en met 4 hieronder zichtbaar zijn gemaakt. In afbeelding 2 wordt op de bovenverdieping van het huis, enerzijds het milieu getoond; zijnde het geheel van voorwaarden en invloeden die voor het leven van organismen (zoals mens, dier, plant) en voor levensgemeenschappen van essentieel belang zijn, en anderzijds de verscheidenheid aan levensvormen, zoals de biodiversiteit (Bron: Wikipedia).  Op de begane grond bevinden zich de andere dingen van waarde die we in huis hebben. In dit rijtje zit ook de communicatie tussen mensen. Het zijn de primaire overlevingsvoorwaarden, daarom ook primaire beleidsvelden genoemd. Afbeeldingen 3 en 4 spreken voor zich.

Afbeelding 2: Primaire “huishoudelijke zaken” = Mens en zijn Omgeving


Vergroting afbeelding 2 

Afbeelding 3: Waaraan meer besteden we aandacht?

Vergroting afbeelding 3

Afbeelding 4: Ultieme doelen

Vergroting afbeelding 4

In laag 1, afbeelding 2, is dus terecht een plek ingeruimd voor de immateriële behoefte van mensen aan communiceren. Een plek die tot nog toe voor mobiliteit onvoldoende zichtbaar is gemaakt. Onterecht. Immers, ‘het gaat in de meest brede zin om het faciliteren van de (oer)menselijke behoefte aan (en noodzaak tot) communicatie en uitwisseling als (over)levensvoorwaarde’ (Bron: Henk Goudappel, 2015). Een huishouding waar mensen niet of slecht met elkaar kunnen communiceren is niet op orde. Een communicatiebehoefte die leidt tot mobiliteit, zowel fysieke als digitale mobiliteit (sociale media, internet en dergelijke). Je hoeft niet altijd op het gewenste moment fysiek op pad te gaan om te kunnen communiceren.

Communiceren
Communiceren kan op velerlei terreinen, manieren en doelen van toepassing zijn:

a) organisaties intern beter laten functioneren (bedrijfsorganisatie)

b) organisaties naar buiten toe beter laten functioneren; vaak wordt dat vertaald naar alleen marketing

c) de samenleving beter laten functioneren.

Dit laatste is waar het vakgebied voor zou moeten staan: de communicatie faciliteren wanneer de ruimtelijke component aan de orde is; uiteraard rekening houdend met de negatieve aspecten van de fysieke mobiliteit (onveiligheid, luchtverontreiniging etcetera). Hier gaat het over communicatie met maatschappelijke doelen: welvaart en welzijn van alle individuen. Eigenlijk is er geen vakdiscipline die dit gebied helemaal claimt. Communicatiestudies en studierichtingen hierbinnen hebben het over de eerste twee terreinen. In eerdere publicaties heb ik aangegeven dat het vakgebied dan ook het communicatief systeem als vertrekpunt moet nemen, waarbij er heus een belangrijke plek is voor wat we tot nu toe het ‘verkeers- en vervoersysteem’ noemen.

Misschien moeten we eerder op zoek gaan naar communicatiepatronen (digitale en fysieke) en daarna pas naar verplaatsingspatronen. Hoe zien die er uit? Wie en wat zit daarachter en hoe kun je die beïnvloeden? Kun je met inzichten in de communicatiepatronen operationeel de (nadelen van de) fysieke mobiliteit beteugelen? Daar zou eigenlijk een integraal wetenschappelijk onderzoeksprogramma voor opgesteld kunnen worden. Een onderzoeksprogramma waarin dergelijke communicatieconcepten geïntegreerd, dus samen moeten leiden tot verbreding en verdieping van inzichten over mobiliteit.

In dit verband noem ik een paar bekende namen, vooral vanuit de sociale en aanpalende wetenschappen cq disciplines, zoals C.A. Doxiadis (de vader van het idee ‘Ekistiks’), John Urry en Mimi Sheller (‘The new mobilities paradigm’), Vincent Kaufmann (onder andere ‘Motility and family dynamics’) en Ole B. Jensen (onder andere ‘Urban mobility as meaningful everyday practise’).

Daarbij blijven natuurlijk belangrijk, maar dan duidelijk in een ander perspectief: de benodigde verkeerskundige vaktechnische kennis (‘rekenen’, ontwerpen en dergelijke), de beleidsmatige aspecten (de bijdrage van mobiliteit aan sociaal-economische vraagstukken) en het werken in multidisciplinaire teams.

Waarom claimen ‘verkeerskundigen’ dit communicatieterrein niet? Op zijn minst kan toch bekeken worden of en hoe interessant en belangrijk dit is voor de toekomst van het vakgebied en dus voor de samenleving. Meer over het ‘WHY’ van het vakgebied en ietsjes minder over het ‘WHAT’ en ‘HOW’. Wellicht wordt op zo’n manier het vakgebied ook aantrekkelijker voor aanstormende jeugd. Zo gedefinieerd en georganiseerd help je immers mee met het bouwen aan een vitale mobiele en duurzame samenleving door management van de levensvoorwaarden (afb 2 en 3) en met behulp van nieuwe gedragsinzichten. Dit is nu echt shaping society.


Afbeelding 5: Het totaal en de plek van mobiliteit (rechts)

Vergroting afbeelding 5

In afbeelding 5 staat het complete plaatje, gestructureerd, en in drie lagen. Waar mogelijk is met tekstkleuren aangegeven wat specifiek met people, planet en met profit te maken heeft. Zo zien we dat duurzaamheid, vertaald naar people, profit en planet, overal in verweven zit. Er zijn dus overal handvatten om duurzaamheid te bewerkstelligen en het toont tevens de integraliteit die te allen tijde betracht moet worden. Dit levert alleen maar voordelen op, om te beginnen efficiency bij het bedenken van interventies en maatregelen en dus efficiëntere inzet van middelen.

De afbeeldingen 2 tot en met 5 geven overigens wel de belangrijke thema’s, beleidsvelden, maar pretenderen niet volledig te zijn.

Integratie, een paar voorbeelden binnen het vakgebied zelf
In laag 2, afbeelding 3, (hoe managen we dat?) zien we dat het beleidsveld mobiliteit in beeld komt, als afgeleide van de behoefte aan communiceren, met als belangrijkste object van studie: bereikbaarheid. Nu wordt bereikbaarheid snel in verband gebracht met alleen de bereikbaarheid van bestemmingen. En dan ook nog vaak met profit in het vizier, waarmee de economisch belangrijke bestemmingen worden bedoeld. Gelukkig zien we steeds meer in dat bereikbaarheid vier dimensies kent, zie afbeelding 6. Ook hier is dan sprake van integrale benadering of op zijn minst een integrale uitgangspositie.

Afbeelding 6: Vier keer bereikbaarheid; alle vier even belangrijk

Vergroting afbeelding 6

Een integrale benadering laat ook beter zien wat mobiliteit betekent voor het vakgebied en voor de samenleving, naast alle andere voordelen van integraal denken. Op een rijtje:

* bereikbaarheid, zie afbeelding 6.

* geografie; buurt, wijk, dorp/stad/regio, Europa/mondiaal. Mobiliteit zit niet alleen op één schaalniveau.

* meespelende wetenschappen/disciplines naast verkeer en vervoer: sociale psychologie, economie, stedenbouw, planologie, technologie etcetera. Mobiliteit heeft met mens, maatschappij, ruimtelijke organisatie en techniek te maken. Dus niet alleen kijken naar verkeer of mobiliteit of techniek/technologie.

* meespelende beleidsvelden; Mobiliteit zit bijna overal, bij zorg, onderwijs of bij de zoektocht naar het juiste vestigingsklimaat. Ook daarmee hangt mobiliteit samen met andere beleidsvelden, evenals met milieu, energie, water, ruimte of met natuur en landschap. Er wordt ook wel gezegd: ‘bij mobiliteit moet je ook de kaders, de context erbij betrekken’.

* communicatie tussen mensen (personen en organisaties/bedrijven). Dat betekent niet alleen kijken naar het verkeers- en vervoersysteem, maar naar de behoefte van mensen aan ontmoeting, aan contacten onderhouden en dus aan communicatie. (zie afbeelding 7 waarin in feite de basisgedachte van het vakgebied wordt getoond). De alpha en omega van de verkeerskunde of hoe je het vakgebied ook noemen wilt. Hier begint het vakgebied, en zit ook het eind, want we werken voor mensen. Voor mensen die behoefte hebben aan communicatie. Dat zou het (nieuwe?) vakgebied op de een of andere manier moeten faciliteren. Anders gezegd: zorgen dat de huishouding van moeder Aarde op orde is.

Afbeelding 7: De basisgedachte

Vergroting afbeelding 7

* een zesde dimensie van integraliteit betreft het systeem van communiceren: (vervoer)modaliteiten -inclusief de digitale mobiliteit-, infrastructuur, organisatie en de mens en gebruiker van het systeem staan hierbij centraal. Mobiliteit is meer dan infrastructuur, auto's of bebouwde omgeving. Voor landwegen is dit in afbeelding 8 weergegeven. Maar zoiets is ook te bedenken voor alle deel-communicatiesystemen, die weer onderling interacteren, en dus integraal moeten worden benaderd. Een gewenste mobiliteit kan dus op verschillende manieren worden bewerkstelligd. Het zoekveld naar de meest efficiënte respectievelijk meest effectieve interventies en maatregelen wordt verruimd door integraal denken.

Afbeelding 8: Elementen verkeers- en vervoersysteem

Vergroting afbeelding 8

Conclusie
Integraal denken is dus essentieel om noodzakelijke samenhangen te zien en om efficiëntere interventies te bedenken. Daarnaast maakt integraal denken duidelijk welke cruciale rol is weggelegd voor mobiliteit en wat mobiliteit betekent voor de samenleving.

Bij dit laatste - de rol en betekenis - hangt een en ander ook af van of en hoe we de communicatie samen (integraal) met de andere beleidsterreinen zien als een essentiële overlevingsvoorwaarde èn of we het communicatief systeem als uitgangsbasis hanteren voor een wellicht vernieuwd(e kijk op het) vakgebied. Zo krijgen we het misschien voor elkaar om ‘onze’ essentiële mobiliteit, en daarmee ‘ons’ vakgebied een betere plek te geven in de samenleving.

Ik ben voorstander van deze premissen. We kunnen veel meer en er is,   ook op het gebied van onderzoek, veel meer te doen met dit vakgebied als het gaat om integratie en samen doen.

Integraal denken betekent vooral de samenhangen tussen het maatschappelijk systeem, het ruimtelijk systeem en het communicatief systeem steeds in de gaten houden en operationeel krijgen. Technologie, vooral de informatie- en communicatietechnologie speelt hierin een centrale rol. Evenals voertuigtechnologie, technologie van het organiseren van (ook digitale) communicatie (sociale media, internet, e.d.) en infrastructuurtechnologie (bijvoorbeeld infrastructuurontwerp, out-vehicle systemen e.d.), zie afbeelding 8. Ook met deze elementen moeten samenhangen structureel worden.

Het mag duidelijk zijn dat naar mijn indruk een dergelijke kijk op de rol en betekenis van mobiliteit een positieve insteek voor het vakgebied inhoudt, en imago-vergrotend werkt, in positieve zin. Dus, niet eerst en uitsluitend praten over problemen, zoals files, verkeersonveiligheid of ruimtebeslag, maar over de uiterst belangrijke rol die mobiliteit vervult in de samenleving en welke kansen en uitdagingen, en dus ook bedreigingen, er liggen voor dit vakgebied om bij te dragen aan welvaart, welzijn, geluk en aan alle andere zaken die te maken hebben met het op orde houden van de huishouding van moeder Aarde. Dit is nu shaping society, ook voor komende generaties! Daar moeten we toch samen voor gaan!


Reacties

Reacties

Mike 22/02/2016 13:28

Hoi Bas, het ligt zo dichtbij om een kleine permanente denktank “de omgeving van mobiliteit” te starten. Met 3 of 4 van de meest aanpalende disciplines van mobiliteit. Met 5 à 10 personen.
Permanent, omdat al 10 à 20 jaren (en misschien wel meer) steeds de discussie boven komt over de verkeerskundige en zijn/haar houding ten opzichte van andere disciplines met name stedenbouw. Een voorbeeld anno 2005 (!): “Verkeerskundige moet ook inhoudelijk anders leren denken”, reactie van Quattro Adviesbureau in Verkeerskunde 1/2006 op artikel “Een vakbekwame en tactische duizendpoot” in Verkeerskunde 9/2005. Daarna gaan we weer over op de orde van de dag.
Een recenter voorbeeld: “Verslag bijeenkomst Opleidingen en Onderwijs”, BNSP, 31 mei 2011. Hetzelfde liedje.
Een permanente denktank met opdracht en doelen:
- icoonprojecten opsporen respectievelijk starten respectievelijk zorgen voor participatie in startende projecten.
- doel: laten zien aan de hand van deze icoonprojecten wat integraliteit oplevert
- doel: de weg effenen voor het vernieuwen van het vakgebied mobiliteit.
Overigens, in onze denktankdag sept.2013 in Antwerpen hadden we het al over “Professionals in dit vakgebied worden aangesproken op hun convergerend talent: dingen bij elkaar brengen”. Wanneer maken we er een start mee? Hoe krijgen we zo'n start voor elkaar?

Bas 21/02/2016 15:28

Heerlijk om te lezen! Ik denk dat je in ieder geval veel vakbroeders mee hebt, maar vooral de buitenwacht moet ons uiteindelijk de noodzakelijke autoriteit geven om zo'n nieuwe positie te claimen. Laten we beginnen met stedebouwers, want integraal is hun middle name en het kan lijken alsof de verkeerskundige terrein aan het kapen is. We moeten duidelijk kunnen maken wat het nut is van integrale verkeerskundigen en dat er vervolgens betere oplossingen worden bedacht. Het helpt als we hele duidelijke cases kunnen beschrijven, waarbij een integrale verkeerskundige kijk waarschijnlijk tot een "beter" resultaat had geleid. We moeten dan ook het betere goed gaan definieren. Meer equity, meer draagvlak, meer kosteneffectiviteit, meer duurzame ontwikkeling? Laten we beginnen met onze eigen instrumenten, zoals het strategische verkeersmodel. Die zijn doorgaans niet meer van deze tijd, als het gaat om de indicatoren die berekend worden. M.a.w. we komen op dit moment nog niet geloofwaardig over als we ons een nieuw domein willen aanmeten. Uit onderzoek weten we dat er bij overheden best behoefte is aan multisectorale indicatoren. Het lijkt mij een goed idee om daar eens mee te starten, waarbij we de verkeerskundige neerzetten als schakelaar tussen disciplines.

Mike 20/02/2016 09:43

Hoi Max, het terrein dat je aankaart is zeker ook van belang. Toch wil ik, moeten wij, vooralsnog focussen op die positiviteit en de 'communication needs approach'. Daar liggen volgens mij nog heel veel kennisgaten en is er nog vracht veel te doen. Gaten die bij het dichten hiervan niet alleen binnen ons terrein, maar ook voor daarbuiten interessante en belangrijke gedragspatronen aan het licht kunnen brengen.

Max de Boer 19/02/2016 16:52

Dank voor je inspirerende ‘post’ op deze blog Mike! Alleen lijkt me ‘positieve insteek’ waartoe je oproept een zekere beperking op de beoogde integraliteit op te leveren. De crisis van lopende massa’s, kampementen, prikkeldraadgrenzen nu in Europa, is een toespitsing van een algemener fenomeen: bij mobiliteitsgeleiding hoort ook het tegengaan van ongewenste mobiliteit. Vanouds is dat gericht op de ‘usual suspects’: de armen, de gevaarlijken, de anoniemen, de vagebond. Nu moet iedereen die naar de USA vliegt onder het Secure Flight regime 72 uur van tevoren uitgebreide personalia inleveren die dan door de USA autoriteiten van te voren gecheckt worden. Dit aspect van mobiliteit wordt met het begrip ‘Mobilities Regimes’ de laatste jaren intensief bestudeerd. Naast wegen en bruggen zijn er muren en poorten.. Op de site http://mobilistiek.nl heb ik een aantal publicaties daarover bijeengebracht. Zie bijv. Shamir 2005, Amoore 2008, Hess 2012, Kesselring 2013, Glick Schiller 2013, Kloppenburg 2013.

Mike 17/02/2016 16:04

Integraliteit is zo belangrijk. Met name wat meespelende disciplines/wetenschappen betreft maar ook de beleidsvelden. In afbeelding 3 (laag 2) is het dus de bedoeling dat mobiliteit integraal met de andere beleidsvelden wordt bekeken; daar zit gezondheid natuurlijk ook bij. En ik heb het ook over een vitale mobiele en duurzame samenleving. Peter, we kijken in dezelfde richting, GOED!

Peter van der Knaap 17/02/2016 10:52

Mooi slotbetoog: mobiliteit vervult inderdaad een onmisbare rol in de samenleving. Een integrale benadering is nodig om de per saldo (!) bijdrage ervan aan welvaart, welzijn en geluk te maximaliseren. Wat mij betreft gaat het bij 'de andere zaken' in elk geval om duurzaamheid en gezondheid. Veiligheid is daar onlosmakelijk aan verbonden.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 255

1 2 3 4 5 6

 • Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Utrecht, draaischijf van Nederland. Loopt het bij Utrecht spaak, dan heeft een groot deel van Nederland daar last van. Dat geldt zowel voor de weg als voor het spoor. Ik zie... 2 september Rob Hulleman
 • Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet 20 september 2018 was een zwarte dag voor de verkeersveiligheid. Bij een botsing op een overweg in Oss kwamen vier kinderen om het leven en daarnaast raakten een kind en een... 26 augustus Wilbert Walta
 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht
 • De busreiziger in beeld De busreiziger in beeld ‘Welke mensen reizen er met de bus? Kunnen jullie dat in beeld brengen?’, was de vraag vanuit het ministerie aan het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Want de... 27 mei Toon Zijlstra en Peter Bakker,...
 • Lindy’s law en de auto Lindy’s law en de auto Het moet ergens in de jaren zestig zijn geweest dat acteurs in een bar in New York bij elkaar kwamen en de levensverwachting van Broadway-shows becommentarieerden. Ze kwamen... 25 april Jacob de Vries
 • Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig 1978:“In het zuidwesten van Zuidelijk Flevoland, tegenover het Gooi en ongeveer 25 kilometer van Amsterdam, wordt een geheel nieuwe stad gebouwd. Het moet een grote stad worden:... 25 april Joop Nicolai
 • Let op kleurgebruik Let op kleurgebruik Met mijn vader aan het stuur van zijn Morris-Oxford trokken we ‘s zomers over de Alpen naar Italië. Daar viel mij op dat ik de kleuren van de verkeersborden wél kon zien. Pas... 25 april Meinard Noothoven van Goor
 • Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen De RAI Vereniging pleitte deze week met steun van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland voor het invoeren van een maximale snelheid van 30 km per uur op wegen binnen de... 29 maart Sjoerd Nota
 • Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018. Naar aanleiding hiervan... 21 maart Herbert Korbee en Peter Veringmeier
 • Blind dashboard Blind dashboard Komend uit de supermarkt zet ik tassen op de achterbank, sla het achterportier dicht, neem plaats achter het stuur en start mijn Renault. Direct een geluidssignaal,... 1 maart Meinard Noothoven van Goor
 • Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 De startbijeenkomst: Het strategisch plan verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) en het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 (LAP) zijn een feit. Op 14 februari jl.... 28 februari Berry den Brinker
 • Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018 (... 28 februari Herbert Korbee en Sander Bonhof
 • Vier sporen richting schone stadslogistiek Vier sporen richting schone stadslogistiek De tijd van V&D, twee kledingcollecties per jaar en Vinex-locaties buiten de stad ligt nog niet eens zo ver achter ons. Wat was het... 28 februari Joeri Jongeneel, senior consultant...
 • Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Eind januari kwamen klimaatberekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar buiten. Conclusie: ‘We halen de klimaatdoelen voor 2020 niet.” De CO2-reductie zal... 28 februari Rob Hulleman

Artikelen 1 tot 25 van 255

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.