Niet officiële verkeersborden: goede zaak of slechte ontwikkeling?

donderdag 30 juli 2015 2 reacties 2270x gelezen

Mr. Roeland de Korte, jurist Verkeer en Wegbeheer, gemeente Alphen aan den Rijn

een samenvatting van deze blog verscheen in VK4/2015 onder de titel: Onofficiële  verkeersborden zijn niet te handhaven

Roeland de Korte

Roeland de Korte

Het komt steeds vaker voor dat gemeenten en andere lokale of regionale wegbeheerders zogenaamde niet officiële verkeersborden langs of op de weg plaatsen. Tegenwoordig ziet men langs de weg allerlei “creatieve” verkeersborden, die vooral door gemeenten worden geplaatst in de hoop hiermee weggebruikers te attenderen op een bepaalde verkeerssituatie.

Voorbeelden zijn: Let op overstekende ouderen! Of: Let op overstekende padden. Of: Nie zo hert rijden! (een onderbord onder het waarschuwingsbord overstekende herten). Of een informatiebord met de tekst: Niet te snel dankjewel. Het gaat hier om een afbeelding met een jongetje en een racefietser die vlak achter hem rijdt.

Ook kwam ik op Internet een nogal indringend verkeersbord tegen met de tekst: Wil je blijven leven, wacht dan even. Dit is al een wat ouder voorbeeld. Het is de kreet waarmee automobilisten, voetgangers en fietsers worden gewaarschuwd om een bepaalde spoorwegovergang niet meer over te steken als de bellen rinkelen, de lichten knipperen en de bomen gaan sluiten. Spoorwegbeheerder Prorail is hiermee al in juni 2012 gestart.  

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeerveiligheid (SWOV) noemt in haar recente Factsheet, Angstaanjagende en confronterende voorlichting, juli 2015, het volgende voorbeeld: If you drink, then drive, you’re a bloody idiot (als je eerst drinkt en dan rijdt, ben je een stomme idioot).

1. Het caloriebord
Een recent voorbeeld - en dat was voor mij ook nieuw - is het volgende. Gemeente Den Haag heeft in de week van 13 juli jl. een test uitgevoerd met het zogenaamde “caloriebord”. De reguliere omleidingsborden werden niet of in onvoldoende mate nagevolgd of opgemerkt door fietsers.

Volgens gemeente Den Haag had juist het plaatsen van het hiervoor genoemde caloriebord wel het gewenste effect. Het caloriebord komt – kort gezegd – op het volgende neer: onder het bord met de tekst “Fietsverkeer afgesloten Laan van Meerdervoort/Centrum/Rijswijk volg (volgt een pictogram van een fietser)” hangt een onderbord met de tekst: Extra fietstijd 3 minuten/22 Kcal. Wat houdt deze cryptische mededeling in? Volgens de verantwoordelijke Stadsdeeldirecteur betekent dit bord dat de omleiding slechts 3 minuten vertraging oplevert, maar er wel voor zorgt dat fietsers 22 kilocalorieën verbranden.

2. Fietser negeert regulier omleidingsbord
Waar gaat het hier om? Deze zomer vinden er werkzaamheden plaats op het Savornin Lohmanplein in Den Haag en daarom moeten fietsers op de Laan van Meerdervoort een stukje omrijden. Het reguliere omleidingsbord werd niet goed nagevolgd en de fietsers reden dwars door de werkzaamheden heen.

Dit is niet iets wat op zichzelf staat. Ook ik maak in mijn dagelijks werk mee dat vooral fietsers zich weinig aantrekken van reguliere omleidingsborden. Fietsers willen zo snel mogelijk van punt  A naar punt B. Zij nemen op de koop toe dat zij – om dit doel te bereiken – gebruik moeten maken van een wegopbreking, een wegafzetting of een weg die de kwalificatie “weg” vanwege de werkzaamheden niet waardig is. Dit met alle negatieve gevolgen van dien: niet zelden wordt de wegafzetting of het wegenlint, dat juist door de wegbeheerder gebruikt wordt om de gevaarlijke wegsituatie op een behoorlijke manier te markeren en daarvoor te waarschuwen, eigenhandig door de fietser verwijderd. Hij of zij kan hierbij ook behoorlijke schade aan de fiets oplopen.

Het is ook maar zeer de vraag of een fietser die per se zo snel mogelijk van punt A naar punt B wil komen, zich in een dergelijk geval laat verleiden door een niet officieel verkeersbord.

3. Arsenaal wettelijk voorgeschreven verkeersborden
Het is de bedoeling van de wetgever dat lokale wegbeheerders de wettelijk voorgeschreven verkeersborden gebruiken en plaatsen. In de bijlage 1 bij het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) zijn deze officiële verkeersborden opgenomen. Op zichzelf is het niet verboden als lokale of regionale wegbeheerders borden en andere verkeerstekens bedenken en plaatsen.

Het is echter de vraag of er naast al deze officiële verkeersborden nog wel ruimte is voor een niet officieel verkeersbord.

Een “ludiek” verkeersbord, zoals het hiervoor genoemde caloriebord, kan soms een nuttige functie hebben. Maar ik vind wel dat de wegbeheerder voorzichtig moet zijn met het plaatsen van dergelijke niet officiële verkeersborden. Deze kunnen volgens mij tot verwarring leiden. Ook omdat niet altijd duidelijk is wat er precies met (de tekst op) het ludieke verkeersbord wordt bedoeld. Niet iedere fietser zal direct begrijpen wat er wordt bedoeld met het onderbord: Extra fietstijd 3 minuten/22 Kcal.
En een lokale of regionale wegbeheerder dient zich ook te realiseren dat de politie niet kan handhaven als een verkeersbord geen juridische grondslag of wettelijke basis heeft. Alleen de in bijlage 1 bij het RVV 1990 opgenomen verkeersborden hebben een wettelijke basis en daarop kan de politie of de toezichthouder handhaven.

Met het plaatsen van een niet officieel verkeersbord kan een lokale of regionale wegbeheerder vaak niet meer bereiken dan dat zij een beroep doet op het geweten van een weggebruiker. Het beoogde of gewenste verkeersgedrag kan niet door de wegbeheerder worden afgedwongen. Het creatieve of ludieke informatiebord is in zo’n geval niet meer dan een psychologische prikkel  om toch vooral te doen wat de wegbeheerder graag wil of ziet.

4. Overdaad schaadt
Ook hier geldt: overdaad schaadt. Incidenteel kan een ludiek verkeersbord - zoals in het geval van de gemeente Den Haag het caloriebord met de vermelding Extra fietstijd 3 minuten/22 Kcal - nuttig zijn en een toegevoegde waarde hebben. Maar weggebruikers en dus ook fietsers zitten niet te wachten op een wildgroei aan niet officiële verkeersborden.

5. De essentiële kenmerken van informatiedragers
Bij verkeersborden gaat het om opvallendheid, zichtbaarheid, duidelijkheid en uniformiteit. Dat zijn de vier essentiële kenmerken van informatiedragers (verkeersborden).

Als iedere lokale of regionale wegbeheerder buiten het arsenaal aan wettelijk toegestane en voorgeschreven verkeersborden lukraak “ludieke” borden gaat plaatsen, is volgens mij het hek van de dam.

Uit – ook door mijzelf verricht – onderzoek blijkt verder dat weggebruikers niet gebaat zijn bij een overdaad aan informatie(dragers). Immers: hoe meer verkeersborden er aan een paal hangen, hoe kleiner de kans is dat de wegbeheerder hiermee het gewenste verkeersgedrag afdwingt of bewerkstelligt.

Onderzoek wijst uit dat weggebruikers maximaal 2 of 3 informatie- en verkeersborden tot zich kunnen nemen, kunnen verwerken en daarnaar kunnen handelen. Dat kan zelfs leiden tot “informatie-moeheid”, chaos op de weg en onduidelijke en soms gevaarlijke weg- en verkeerssituaties.

De ervaring leert dat hoe meer informatie en verkeersborden weggebruikers in een zeer korte tijd moeten verwerken, hoe kleiner de kans is dat de wegbeheerder hiermee het beoogde effect bereikt. En volgens mij zitten weggebruikers al helemaal niet te wachten op een overdaad aan niet-officiële en ludieke verkeersborden.

6. Het effect van creatieve verkeersborden
In CROW Publicatie 348 Mobiliteit en gedrag van CROW, december 2014 wordt in hoofdstuk 12 aandacht besteed aan verkeerscampagnes. De auteur van dit hoofdstuk, Bert Pol van Tabula Rasa, bespreekt aan de hand van literatuur en relevante onderzoeken wat het effect is van verkeerscampagnes. Wat er voor mij uitspringt, in hoofdstuk 12 van deze CROW Publicatie in het kader van de behandeling van het onderwerp “niet officiële verkeersborden”, is het volgende. De auteur schrijft het volgende: “Kennelijk zijn mensen zo geconditioneerd dat zij een “originele”, creatieve verpakking per definitie als effectiever inschatten dan een minder creatieve. Het creatief verpakken van overheidsboodschappen is weliswaar heel gebruikelijk, maar meestal niet zo verstandig. Het blijkt namelijk dat het creatieve hoogstandje de cognitieve capaciteit opslorpt, waardoor de boodschap ondersneeuwt. Gedragseffecten blijven daardoor uit, terwijl de creatieve uiting soms zelfs het verkeerde gedrag in de hand werkt.

In dit verband schrijft auteur Bert Pol ook het volgende: “Er is een hardnekkig geloof in de effectiviteit van “fear appeals” in campagnes – dat wil zeggen: beelden en/of teksten die mensen hevig angst aanjagen – als middel voor gedragsbeïnvloeding. Het lijkt zo logisch om mensen te confronteren met de gevolgen van bijvoorbeeld gevaarlijk gedrag, zoals SMS-en tijdens het autorijden. Dan beseffen zij hoe gevaarlijk dat is en wat een vreselijke consequenties een ongeluk kan hebben voor henzelf, hun nabestaanden en voor anderen, die bij het ongeluk betrokken zijn. Toch blijkt uit veelvuldig onderzoek dat het niet zo werkt. Mensen die met zo’n campagne geconfronteerd worden, blijken zich af te sluiten voor de heftige beelden. Het is daarom raadzaam om voorzichtig te zijn met het oproepen van angsten en emoties die verkeersgedrag moeten beïnvloeden.”

Voor het ontwikkelen van een effectieve gedragsbeïnvloedende campagne komt heel wat meer kijken dan het helder kunnen verwoorden van wat de doelgroep moet doen of laten. In een groot deel van de campagnes heeft dat zelfs helemaal geen zin en is een andere insteek nodig. Bij de ontwikkeling van campagnes speelt de psychologie een voorname rol.

Waar het daarbij om draait, is de vraag welk soort gedrag men wil beïnvloeden en wat de determinanten van dat gedrag zijn. Daarop moet op de juiste manier worden ingespeeld om het gewenste effect te kunnen verwezenlijken.

7. Het standpunt van SWOV
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft over het onderwerp angstaanjagende of confronterende voorlichting in juli van dit jaar (dat is zeer recent) een Factsheet geschreven. In de samenvatting van deze Factsheet schrijft SWOV het volgende.

Angstaanjagende of confronterende voorlichting (waaronder ook verkeersborden) confronteert mensen op vaak harde en soms zelf schokkende manier met de gevolgen van risicogedrag. Dit kan positieve effecten hebben op de houding en gedragsintenties van de doelgroep, maar alleen als aan belangrijke voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden zijn dat er niet alleen angst wordt opgeroepen, maar dat men ook wordt geïnformeerd over het persoonlijke risico dat men loopt en dat men uitvoerbare en effectieve gedragsalternatieven aangereikt krijgt. Wel wordt betwijfeld of de emotie van angst altijd nodig is om een gedragseffect te bereiken. Confronterende voorlichting kan ook negatieve effecten hebben: de doelgroep kan de voorlichtingsboodschap ontkennen, bagatelliseren, ridiculiseren of juist sterkere voornemens hebben om het risicogedrag uit te voeren. Tegenover confronterende voorlichting staan voorlichtingsvormen die juist positieve gevoelens en positieve consequenties van gedrag benadrukken. Vooral bij jonge mannen en jonge mensen blijkt dit vaak beter te werken dan het aanjagen van angst.

8. Eigen standpunt
Gelet op het voorgaande heeft een niet officieel verkeersbord met een vooral angstaanjagende tekst, zoals Wil je blijven leven, wacht dan even, weinig of zelfs geen effect. Ik zou ervoor willen pleiten om in zo’n geval een geschikt officieel te plaatsen, om op deze manier het gewenste gedrag af te dwingen of te bewerkstelligen. Het is daarom volgens mij aan te raden om in zo’n situatie gewoon het officiële verkeersbord J10 (overweg met slagbomen) of J11 (overweg zonder slagbomen) te plaatsen vóór de spoorwegovergang.

Ik vind steun voor deze opvatting in de hiervoor genoemde Factsheet van SWOV, waarin het volgende staat. Angstaanjagende voorlichting is – zeker bij jonge mensen – niet effectiever dan voorlichting die juist positieve emoties en beelden combineert met informatie. Uit een vergelijking tussen beide typen voorlichting blijkt dat de voorlichtingsboodschap in beide gevallen even goed wordt opgepakt. Angstaanjagende voorlichtingscampagnes zijn ook niet effectiever naarmate de opgeroepen emotie (angst) heftiger is. De effectiviteit van de campagne wordt bepaald door de uitvoerbaarheid en effectiviteit van de gedragsaanbeveling.

Campagnes die wél angst oproepen, maar waarbij de gedragsaanbevelingen onvoldoende uitvoerbaar of effectief zijn, leiden tot averechtse effecten, zoals verwerping van en weerstand tegen de boodschap.

9. Wat is de oplossing?
Volgens mij is het zaak dat een lokale of regionale wegbeheerder telkens de concrete situatie afweegt en beoordeelt of het plaatsen van een niet officieel verkeersbord een toegevoegde waarde heeft. Het kan immers zo zijn dat het beoogde doel ook bereikt kan worden met een officieel verkeersbord dat al voorkomt in bijlage 1 bij het RVV 1990.

Als het gewenste doel echt niet bereikt kan worden door het plaatsen van één of meer wettelijk toegestane en voor de specifieke situatie voorgeschreven verkeersborden, dan is er naar mijn mening ruimte voor het plaatsen van een niet officieel verkeersbord.

Ik zou er dan voor willen pleiten dat er op een dergelijk niet officieel verkeersbord een neutrale tekst of afbeelding komt te staan, om op deze manier het gedrag van de doelgroep op een positieve manier te kunnen beïnvloeden, zonder dat dit weerstand of agressie bij de doelgroep oproept.

Het primaat ligt bij de verkeerswetgever. Dat is - wat betreft het bedenken en voorschrijven van verkeersborden - het Rijk, en niet een gemeente of een andere (regionale) wegbeheerder!

Alleen de minister van Infrastructuur en Milieu kan op deze manier invulling geven aan zijn of haar verantwoordelijkheid, en dat is op landelijk niveau zorgen voor opvallende, zichtbare, duidelijke en uniforme verkeersborden.  

Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat er op Rijksniveau veel tijd in (voor)onderzoek wordt gestoken. Er wordt zorgvuldig nagegaan of het bestaande arsenaal aan verkeersborden toereikend is, dan wel of er behoefte is aan nieuwe verkeersborden voor bepaalde verkeerssituaties, en zo ja, hoe een dergelijk verkeersbord er dan uit moet zien. De verkeerswetgever betrekt hierbij regelmatig diverse adviescommissies, kennisinstituten en –platforms, om een gefundeerd en zorgvuldig antwoord te kunnen geven op de vraag of een nieuw verkeersbord echt nodig is.

28 juli 2015,  Mr. Roeland De Korte, Jurist Verkeer en Wegbeheer

De Korte schreef dit stuk op persoonlijke titel met gebruikmaking van zijn eigen kennis op het gebied van recht, verkeer en wegbeheer; in het bijzonder verkeersborden. Tevens maakte hij gebruik van bepaalde bronnen. Onderstaand worden de geraadpleegde bronnen genoemd.

10. Geraadpleegde literatuur

CROW Publicatie nr. 345,Kwalitatief beheer van verkeersborden. Het juiste bord op de juiste plaats, december 2014

CROW Publicatie nr. 348, Mobiliteit en gedrag – begrijpen en beïnvloeden, december 2014

SWOV Factsheet Angstaanjagende en confronterende voorlichting en de daarin genoemde publicaties en onderzoeken, juli 2015

R.B.G. De Korte, Minder verkeersborden: wat betekent dat voor aansprakelijkheid? Nationaal Verkeerskunde Congres 2012

Algemeen Dagblad Haagsche Courant, dinsdag 14 juli 2015

R.B.G. De Korte, Algemeen Dagblad Haagsche Courant, ingezonden stuk, Wildgroei aan niet officiële borden dreigt, 25 juli 2015

Op het Internet zijn talloze voorbeelden te vinden van niet officiële verkeersborden, waaronder ook verkeersborden met een (nogal) angstaanjagende tekst


Reacties

Reacties

roeland de korte 04/09/2015 21:19

Ik ben het met mevrouw Van der Wielen eens, dat uit artikel 2 BABW volgt, dat het is verboden om borden en dergelijke te plaatsen, die het verkeer op enigerlei wijze in verwarring kunnen brengen. Uit deze hiervoor genoemde bepaling uit het BABW volgt naar mijn mening echter niet, dat het lokale of regionale wegbeheerders is verboden om borden en andere verkeerstekens te bedenken en te plaatsen. Het is alleen zaak, dat lokale en regionale wegbeheerders er voor zorgen, dat deze door hen al dan niet zelfverzonnen borden een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de wettelijk toegestane en erkende RVV-borden en uiteraard het verkeer niet in verwarring brengen!

Patricia van der Wielen 04/09/2015 10:51

De heer De Korte schrijft onder 3. dat het op zichzelf niet verboden is als lokale of regionale wegbeheerders borden en andere verkeerstekens bedenken en plaatsen. Ik ben het op dit punt niet met de heer De Korte eens en verwijs daarvoor naar artikel 2 BABW: "Het is verboden voorwerpen, inrichtingen of borden, van welke aard ook, die het verkeer in verwarring zouden kunnen brengen op, langs of boven de wegen aan te brengen, te doen aanbrengen, of aangebracht te houden." Dit verbod geldt ook voor de wegbeheerder, waarmee in feite alle zelfverzonnen borden (zeker wanneer ze lijken op de officiële RVV-borden) verboden zijn.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

 • Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Vanochtend, 14 november, zag ik bij het ontbijt bij RTL-nieuws dat de verkeersveiligheid op kruispunten onder druk staat! Het aantal verkeersdoden op kruispunten is de afgelopen... 15 november Erik WahleResource Manager team...
 • 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! Het advies van de Commissie-Remkes om snelheidslimieten rond natuurgebieden te verlagen vindt bijval onder verkeerskundigen en klimaatwetenschappers. Toch blijven... 16 oktober Martin Kroon
 • Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Wanneer rijdt de volledig zelfrijdende auto in Nederland rond? Welke veranderingen brengt de transitie van de huidige manier van autorijden naar de zelfrijdende auto ons? Hoe... 15 oktober Door Luuk de Vries, Adviseur Smart...
 • Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Van 7 tot 10 oktober vond in Rotterdam de twintigste editie plaats van het internationale voetgangerscongres Walk21. Zo’n zeshonderd deelnemers, waarvan een minderheid uit... 10 oktober Wim Bot
 • Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Elke verjaardag zie ik het weer gebeuren, elke gesprekpartner transformeert zich tot verkeerskundige. Natuurlijk wel logisch, immers vrijwel iedereen heeft ermee te maken, doet... 2 oktober Wim van der Hoeven, adviseur PTV Group
 • Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes drukken hun stempel op het maatschappelijk debat over mobiliteit. Deze taboe-onderwerpen komen dus niet aan de orde, maar hebben wél invloed. Ze leiden daarom tot... 2 oktober Arie Bleijenberg, Koios strategy
 • De speed pedelec: onterecht op het strafbankje De speed pedelec: onterecht op het strafbankje Er rijden er volgens recente CBS-cijfers ongeveer 17.000 van rond in Nederland: speed pedelecs. Voor wie het nog niet wist, fietsen met een elektrische ondersteuning tot 45... 2 oktober Martin de Vries
 • Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit In een - met name - technologisch turbulent veranderende wereld kan een visie op de toekomst, eventueel uitmondend in één stip of meerdere stippen op de horizon, een belangrijke... 2 oktober Mike Bérénos, voorzitter NMTM, op...
 • Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Heeft u ook zo genoeg van files? Elke dag wachten in de rij, ongelukken en pechgevallen? Met het aanbreken van de donkere dagen zal dit beeld de komende maanden alleen maar nog... 2 oktober Edward Neef
 • Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs “Bekijk Nederland als één grote, groene netwerkstad”, aldus CROW-directeur Pieter Litjens en zijn collega bij Platform31, Hamit Karakus. Niet gek, als je bedenkt dat 60% van de... 23 september Paul Steeneken
 • De zin en onzin van artikel 5a WvW De zin en onzin van artikel 5a WvW Op 18 juni heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag aangenomen. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar als het aangenomen wordt is opzettelijk... 20 september Herbert Korbee
 • Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Utrecht, draaischijf van Nederland. Loopt het bij Utrecht spaak, dan heeft een groot deel van Nederland daar last van. Dat geldt zowel voor de weg als voor het spoor. Ik zie... 2 september Rob Hulleman
 • Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet 20 september 2018 was een zwarte dag voor de verkeersveiligheid. Bij een botsing op een overweg in Oss kwamen vier kinderen om het leven en daarnaast raakten een kind en een... 26 augustus Wilbert Walta
 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.