Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen

vrijdag 29 maart 2019 Sjoerd Nota 2 reacties 286x gelezen

De RAI Vereniging pleitte deze week met steun van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland voor het invoeren van een maximale snelheid van 30 km per uur op wegen binnen de bebouwde kom. Een - op het eerste oog - sympathieke oproep om de verkeersveiligheid met de toenemende aantallen vervoersmiddelen binnen de bebouwde kom te verbeteren. Maar met deze oproep zaagt deze belangenvereniging aan de poten van onze unieke en wereldwijd meest veilige verkeersaanpak Duurzaam Veilig.

 

Met de oproep om op alle wegen binnen de bebouwde kom een snelheidslimiet van 30km per uur in te stellen, gaat de RAI Vereniging voorbij aan het feit dat ons verkeerssysteem alleen veilig kan functioneren met een hiërarchisch opgebouwd netwerk van wegen. De basis van onze duurzaam veilige weginrichting vormt namelijk een tweedeling van wegen met een stroom- of ontsluitingsfunctie én wegen in de zogeheten verblijfsgebieden. Op deze laatstgenoemde wegen is binnen de bebouwde kom over het algemeen een maximale snelheid van 30km per uur toegestaan.

 

Wegen binnen de bebouwde kom met een ontsluitingsfunctie, over het algemeen de 50km-wegen, hebben een belangrijke rol voor een veilige en vlotte afwikkeling van het bovenlokale verkeer. Een goede doorstroming zorgt voor een relatief veilige bundeling van drukke verkeersstromen en dient zo te voorkomen dat autoverkeer door woonwijken of stedelijke centra gaat rijden. Om de verkeersveiligheid op en rondom deze drukke ontsluitingswegen te waarborgen, realiseren veel gemeentes oversteekvoorzieningen voor langzaam verkeer, verkeerslichten en rotondes bij drukke kruisingen en aparte fietspaden voor fietsers. Indien het bundelend effect van ontsluitingswegen onvoldoende is, bijvoorbeeld door een slechte verkeersdoorstroming, zien we vaak direct de effecten op het onderliggend wegennet. Er ontstaat sluipverkeer door woonwijken en binnenstedelijke gebieden, met veel negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid en het leefklimaat.

 

Met de oproep om op alle wegen binnen de bebouwde kom een snelheidslimiet van 30km-uur in te stellen, wordt ook voorbij gegaan aan de psychologie van het reisgedrag. Iedere verkeersdeelnemer is wel bereid om enige tijd na vertrek of voor aankomst zijn of haar rijgedrag aan de te passen aan de omgeving. Indien deze tijd echter te lang duurt, krijgt het gevoel om sneller te willen rijden echter de overhand bij de weggebruiker, ondanks maatregelen zoals verkeersdrempels en wegversmallingen. Dit principe onderstreept het belang van een hiërarchisch opgebouwd netwerk van wegen, waarbinnen 30km-zones niet te groot kunnen worden gemaakt.

 

Om een maximale snelheid van 30km per uur “af te kunnen dwingen” is het daarnaast van belang, om aan te sluiten bij de beleving van de weggebruiker. Dit betekent dat het wegbeeld overeen moet komen met het van de weggebruiker verwachte rijgedrag; hierbij past een smalle straat, menging van langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer en verkeersremmende maatregelen; in feite de inrichting van een woonomgeving. De herinrichting van 50km-wegen naar wegen met een maximaal toegestane snelheid van 30km per uur, zoals nu door de RAI Vereniging wordt voorgesteld, zal daarom een enorme maatschappelijke investering vergen. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen, dat de herinrichting van de huidige 30km-zones, sinds de invoering ervan in de jaren negentig van de vorige eeuw, feitelijk nog niet eens is voltooid. Zonder deze investering is de invoering van een 30km-regime een wassen neus. Door op de huidige 50km-wegen een maximale snelheid van 30km per uur in te stellen, zonder daarbij maatregelen te treffen die aansluiten bij een woon- of verblijfsomgeving, toont een wegbeheerder zich totaal ongeloofwaardig. Dit ook nog eens los van het feit dat met een  dergelijke weginrichting de politie niet genegen zal zijn om tot handhaving van de verkeersregels over te gaan.

 

Is daarmee de oproep van RAI Vereniging geheel onzinnig? Nee, zeker niet. In vele dorpen en steden zijn vast en zeker nog wel straten en gebieden aan te wijzen, waar een 30km-zone ingesteld kan worden. Maar nog veel belangrijk is om nu eindelijk de vele bestaande 30km-zones ook daadwerkelijk als 30km-zones in te richten, zodat weggebruikers ook daadwerkelijk worden verleid tot lagere rijsnelheden en bij de politie draagvlak ontstaat om ook in woongebieden excessief rijgedrag aan te pakken. Zo zijn, zowel de 30km-zones, als goed ingerichte 50km-wegen met een vlotte doorstroming voor autoverkeer en met goede en veilige voorzieningen voor het langzame verkeer, beide van belang voor een echt duurzaam veilig verkeerssysteem in onze dorpen en steden.

 

Sjoerd Nota - verkeerskundige


Reacties

Reacties

Mike Bérénos 19/04/2019 10:25

https://www.linkedin.com/pulse/alle-wegen-binnen-de-bebouwde-kom-30kmu-naar-het-rijk-mike-b%C3%A9r%C3%A9nos/
zegt voldoende over hoe ik hiernaar kijk. en met mij kennelijk ook anderen. Goed verhaal, Sjoerd.

Rudy 29/03/2019 11:12

De oproep is niet om alle wegen binnen de bebouwde kom 30km/u te maken, net als nu ook niet alle wegen binnen de bebouwde kom 50km/u zijn. De oproep is om de standaard binnen de bebouwde kom 30km/u te maken. Dat is ook logisch, omdat het overgrote gedeelte van de wegen binnen de bouwde kom nu al 30km-zones zijn. Met goede reden mag het best meer (of minder) zijn, maar daar moet dan over nagedacht worden en bewust voor gekozen worden. Hoofdtoegangswegen zijn logische kandidaten daarvoor.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 265

1 2 3 4 5 6

 • 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! Het advies van de Commissie-Remkes om snelheidslimieten rond natuurgebieden te verlagen vindt bijval onder verkeerskundigen en klimaatwetenschappers. Toch blijven... 16 oktober Martin Kroon
 • Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Wanneer rijdt de volledig zelfrijdende auto in Nederland rond? Welke veranderingen brengt de transitie van de huidige manier van autorijden naar de zelfrijdende auto ons? Hoe... 15 oktober Door Luuk de Vries, Adviseur Smart...
 • Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Van 7 tot 10 oktober vond in Rotterdam de twintigste editie plaats van het internationale voetgangerscongres Walk21. Zo’n zeshonderd deelnemers, waarvan een minderheid uit... 10 oktober Wim Bot
 • Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Elke verjaardag zie ik het weer gebeuren, elke gesprekpartner transformeert zich tot verkeerskundige. Natuurlijk wel logisch, immers vrijwel iedereen heeft ermee te maken, doet... 2 oktober Wim van der Hoeven, adviseur PTV Group
 • Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes drukken hun stempel op het maatschappelijk debat over mobiliteit. Deze taboe-onderwerpen komen dus niet aan de orde, maar hebben wél invloed. Ze leiden daarom tot... 2 oktober Arie Bleijenberg, Koios strategy
 • De speed pedelec: onterecht op het strafbankje De speed pedelec: onterecht op het strafbankje Er rijden er volgens recente CBS-cijfers ongeveer 17.000 van rond in Nederland: speed pedelecs. Voor wie het nog niet wist, fietsen met een elektrische ondersteuning tot 45... 2 oktober Martin de Vries
 • Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit In een - met name - technologisch turbulent veranderende wereld kan een visie op de toekomst, eventueel uitmondend in één stip of meerdere stippen op de horizon, een belangrijke... 2 oktober Mike Bérénos, voorzitter NMTM, op...
 • Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Heeft u ook zo genoeg van files? Elke dag wachten in de rij, ongelukken en pechgevallen? Met het aanbreken van de donkere dagen zal dit beeld de komende maanden alleen maar nog... 2 oktober Edward Neef
 • Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs “Bekijk Nederland als één grote, groene netwerkstad”, aldus CROW-directeur Pieter Litjens en zijn collega bij Platform31, Hamit Karakus. Niet gek, als je bedenkt dat 60% van de... 23 september Paul Steeneken
 • De zin en onzin van artikel 5a WvW De zin en onzin van artikel 5a WvW Op 18 juni heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag aangenomen. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar als het aangenomen wordt is opzettelijk... 20 september Herbert Korbee
 • Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Utrecht, draaischijf van Nederland. Loopt het bij Utrecht spaak, dan heeft een groot deel van Nederland daar last van. Dat geldt zowel voor de weg als voor het spoor. Ik zie... 2 september Rob Hulleman
 • Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet 20 september 2018 was een zwarte dag voor de verkeersveiligheid. Bij een botsing op een overweg in Oss kwamen vier kinderen om het leven en daarnaast raakten een kind en een... 26 augustus Wilbert Walta
 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht
 • De busreiziger in beeld De busreiziger in beeld ‘Welke mensen reizen er met de bus? Kunnen jullie dat in beeld brengen?’, was de vraag vanuit het ministerie aan het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Want de... 27 mei Toon Zijlstra en Peter Bakker,...

Artikelen 1 tot 25 van 265

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.