Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten

dinsdag 27 maart 2018 Arno Schroten, CE Delft 0 reacties 148x gelezen

Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het Europese onderzoeksproject NEWBITS heeft CE Delft samen met internationale partners onderzocht wat de belangrijkste barrières zijn voor een marktintroductie van ITS-diensten.

Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de vraag of deze barrières verschillen tussen marktsegmenten. Meer kennis van de barrières voor de marktintroductie van ITS diensten kan bijdragen aan de ontwikkeling van robuustere business modellen en effectievere beleidsmaatregelen.

 

Stakeholdersenquête

Voor het onderzoek naar de barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten is allereerst een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd, waarbij in totaal veertien mogelijke barrières zijn geïdentificeerd. Deze barrières zijn vervolgens in een online enquête voorgelegd aan spelers op de mondiale ITS-markt, met de vraag om aan te geven wat de vijf belangrijkste barrières zijn voor de introductie van innovatieve diensten op verschillende segmenten van de ITS-markt (zie tabel 1). In totaal is de enquête ingevuld door 54 respondenten, waarvan er 52 procent werkzaam waren in de R&D (inclusief universiteiten en adviesbureaus), 22 procent in de IT-industrie, 13 procent bij overheidsorganisaties en 13 procent bij overige organisaties.

Tabel 1 – Overzicht segmenten ITS markt

Marktsegment

Omschrijving

Voorbeelden

Advanced Traveller Information System (ATIS)

ITS-diensten die reizigers realtime reis- en verkeersinformatie bieden.

 • Realtime navigatie systemen
 • Parkeerhulpsystemen

Advanced Traffic Management System (ATMS)

ITS-diensten gericht op het managen/regelen van het verkeer.

 • Slimme verkeerslichten
 • Parkeermanagementsystemen

Advanced Transportation Pricing System (ATPS)

ITS-diensten die beprijzing van verkeer mogelijk maken.

 • Elektronische tolsystemen

Advanced Public Transportation System (APTS)

ITS-diensten die bijdragen aan een efficiënter openbaar vervoer.

 • Multimodale routeplanners
 • Geoptimaliseerde vloot management systemen

Cooperative Vehicle System (CVS)

ITS-diensten waarbij er direct contact plaatsvindt tussen voertuigen of tussen voertuigen en de infrastructuur.

 • Groen licht snelheidsadvies
 • Platooning systemen

 

Resultaten

Een overzicht van de resultaten per marktsegment zijn weergegeven figuur 1. In deze figuur is het deel van de stakeholders dat een bepaalde barrière tot de meest relevante barrières op een specifiek marktsegment rekent weergegeven. Daarnaast geeft het zwarte blokje de gemiddelde score van de barrière op alle marktsegmenten tezamen weer.

 Figuur 1 – Relevantie van de barrières per marktsegment

 

Ons onderzoek toont duidelijk aan dat er belangrijke verschillen zijn tussen marktsegmenten met betrekking tot de barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten. Zo blijkt het gebrek van politieke aandacht een belangrijke barrière voor het ATMS en ATPS marktsegment, terwijl deze barrière voor het ATIS en CVS marktsegment veel minder vaak wordt genoemd door de respondenten.

 

Het gebrek aan aantrekkelijke businessmodellen is daarentegen een zeer belangrijke barrière voor het ATIS en CVS marktsegment, terwijl deze barrière minder relevant is voor het ATMS en ATPS marktsegment.

 

Opvallend is ook dat het draagvlak bij de gebruikers voor ITS diensten op veel marktsegmenten niet als een probleem wordt gezien, behalve op de markt voor Advanced Transportation Pricing Systems (ATPS), waar schendingen van de privacy van reizigers worden gevreesd. Vanwege dezelfde reden wordt waarschijnlijk ook het gebrek aan een goed juridisch raamwerk genoemd als barrière voor ITS-diensten op dit marktsegment. Deze barrière scoort ook bovengemiddeld hoog voor het CVS marktsegment, wat te verklaren valt door het zeer innovatieve karakter van de diensten op deze markt.

 

Conclusies

Het gebrek aan aantrekkelijke businessmodellen, politieke aandacht, samenwerking tussen stakeholders en interoperabiliteit tussen ITS-diensten vormen over het algemeen de belangrijkste barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten. Er bestaan echter grote verschillen tussen marktsegmenten. Voor de ontwikkeling van robuuste businessmodellen en effectieve beleidsinstrumenten is het belangrijk dat deze verschillen in acht worden genomen, zodat recht kan worden gedaan aan de specifieke kenmerken en vereisten van de verschillende marktsegmenten.

 

De volledige rapportage kan gevonden worden via de volgende link: http://newbits-project.eu/publications/deliverables/

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Ov-verstoringen oplossen vanuit perspectief reiziger Verstoringen in het openbaar vervoer kunnen effect hebben op de reistijd en de reistijdbeleving van reizigers. Onderzoek van Anne Durand (TU Delft) presenteert een raamwerk om...
 • E-auto eerder concurrerend bij frequent gebruik Elektrische auto’s kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgassen en luchtvervuiling, maar zijn nog altijd duurder en hebben een kleinere range dan conventionele auto’s....
 • Naar een klimaatbestendig hoofdwegennet Het was niet te missen afgelopen zomer: zwart geblakerde bermen door de ene na de andere bermbrand. Terwijl op andere dagen de snelwegen overliepen door stevige onweersbuien....
 • Geen project zonder architect Het ontwerp van ingenieurs voldoet lang niet altijd en dat ligt meestal aan het ontbreken van een integraal en creatief ontwerpproces. Daar zijn architecten of creatieve...
 • Onderzoek 'Vrijwillig uit de auto' van Centraal Planbureau Gedragscampagnes als Low Car Diet kunnen een kansrijke methode zijn om werk gerelateerd autogebruik te verminderen. Om aan te tonen of zulke interventies ook op grote schaal...
 • Amsterdam brengt 'Walkability' van de stad in beeld Hoe bereken je de beloopbaarheid, ofwel de walkability, van een stad? Julia Ubeda van onderzoeksbureau SpacesTraces bestudeerde deze vraag en ontwikkelde voor de gemeente...
 • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
 • Harry Timmermans: 'Uitwisseling wetenschap en praktijk motiveert champions' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Hoe stil kan een straatsteen zijn? Binnen de bebouwde kom is een elementenverharding, ook wel klinkerverharding, een veel voorkomend wegdektype. Stenen geven een straat een karakteristieke uitstraling, maar staan...
 • Afteller is nog beter geworden Een afteller tot groen bevordert de doorstroming, zo bleek in 2009 na de eerste afteller-pilot in ’s-Hertogenbosch. Weggebruikers bleken enthousiast en de gemeente plaatste er...

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.