Let op led langs de weg

Felle led-reclames bedreigen de verkeersveiligheid

vrijdag 23 februari 2018 Frank Aalbers, Goudappel Coffeng 0 reacties 546x gelezen

Door toenemende, ‘oogverblindende’ led-reclames langs de weg en op straat, rijst de vraag of verkeersveiligheid bij de aanbesteding en het verlenen van concessies aan reclame-exploitanten voldoende aandacht krijgt. Een verkenning.
Veel te felle led-borden, en dan vooral in de overgangsperioden van licht naar donker, leveren hinder op.

Veel te felle led-borden, en dan vooral in de overgangsperioden van licht naar donker, leveren hinder op.

Grofweg sinds het einde van de 19e eeuw wordt reclame langs wegen geplaatst op een wijze die we vandaag de dag nog steeds kennen. De uitvoering van reclame-uitingen, daarentegen, is drastisch aan het veranderen. Steeds vaker zien we (digitale) led-reclame-uitingen. Deze trend is zichtbaar langs snelwegen, maar ook binnenstedelijk bij tankstations, op bushokjes (abri's) of reclamezuilen (mupi's) en tegenwoordig zelfs op rijdende bestel- en vrachtauto’s. 

 

Natuurlijk is het de bedoeling van reclame om aandacht te trekken, ook van de weggebruiker. Maar betekent dit dan ook dat reclame langs wegen gevaarlijk is? In algemene zin is het antwoord hierop: nee. Recent Amerikaans onderzoek op basis van naturalistic driving data1 toont aan dat bij 74 procent van de ongevallen de bestuurder een fout maakte, bij 68 procent was er sprake van waarneembare afleiding en bij 54 procent speelde zowel een fout als waarneembare afleiding een rol. Hieraan voorafgaand onderzoek2 laat echter ook zien dat – hoewel het kijken naar een object buiten het voertuig de kans op een ongeval met een factor vier verhoogt – minder dan 1 procent van de (bijna-)ongevallen hier direct aan gerelateerd kan worden. Omdat een groot deel van de betreffende externe objecten dan ook nog eens geen reclame-objecten zijn, mag in algemene zin geconcludeerd worden dat reclame-objecten niet wezenlijk bijdragen aan ongevallen waarbij een van de hoofdoorzaken in afleiding gevonden kan worden. 

 

Oogsprongen 

Is reclame langs wegen daarmee dan altijd ongevaarlijk? Zeker niet. Recent Belgisch rijsimulatoronderzoek3 laat zien dat led-borden zó opvallend zijn dat weggebruikers ze nagenoeg altijd opmerken en dat, bij hogere wisselfrequenties van boodschappen, er bij de weggebruikers in sterkere mate sprake is van oogsprongen (er wordt vaker naar gekeken). Hierdoor wordt er harder gereden bij voetgangersoversteekplaatsen, wordt er minder vaak gestopt voor overstekende voetgangers, wordt er minder snel gereageerd op verkeerssituaties en is er in sterkere mate sprake van vetergang van individuele weggebruikers (groter/sterker slingergedrag).  

 

Toch is het aantonen van een rechtstreeks verband tussen (opvallende) reclame en verkeersonveiligheid vooralsnog zeer moeilijk. Alleen al door methodologische beperkingen is het moeilijk om het effect van de afleiding door opvallende reclame op ongevallen betrouwbaar aan te tonen, hiervoor is bijvoorbeeld een zeer lange onderzoeksperiode nodig, waarin omstandigheden niet veranderen. Toch zijn er verschillende (internationale) onderzoeken die minimaal een indicatie hiervan laten zien. Aanvullend zijn er in ruime mate internationale onderzoeken die sec een toename van risicovolle gedragingen van weggebruikers aantonen bij de aanwezigheid van (opvallende) reclame. 
 

Lichtsterkte 
Op basis van de huidige stand van de wetenschap, op basis van Duurzaam Veilig én op basis van gezond verstand is het daarom niet te verdedigen dat (opvallende) reclame wordt geplaatst op locaties waar de aandacht van de weggebruiker zo maximaal mogelijk bij de (complexe) verkeerssituatie zou moeten liggen of op locaties waar de afleiding anderszins kan leiden tot meer onveilige verkeerssituaties. 

Maar wat is opvallende reclame? Wat reclame opvallend maakt staat onder meer beschreven in de CROW-richtlijn ‘Reclame langs wegen’4 die Goudappel Coffeng voor de werkgroep schreef. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om reclame met een hoge luminantie (lichtsterkte die afleidt) of reclame die vaak van beeld verandert of beweegt (en die hierdoor voor weggebruikers niet te negeren is). 

 

Verkeersonveilig 

Op straat zijn de volgende (combinaties van) reclame-uitingen minimaal hinderlijk, maar zeer waarschijnlijk verkeersonveilig: 

 •  

 • - led-borden met lichthinder: bijvoorbeeld veel te felle led-borden (en dan vooral in de overgangsperioden van licht naar donker en omgekeerd). Het reclamebord bij Terschuur langs de A1 is weggebruikers al jaren een doorn in het oog en er zijn zelfs indicaties dat het betreffende bord daadwerkelijk negatief van invloed is op de verkeersveiligheid5. 

 •  

 • - led-borden met een (te) korte weergavetijd per beeld/boodschap, beweging van beelden en/of overgangseffecten.

 •  

 • - Led-borden met veelvuldig wijzigende boodschappen/een hoge wisselfrequentie of zelfs bewegende beelden zijn door weggebruikers niet te negeren. Mensen worden van nature gedongen om naar beweging te kijken. In situaties waarin er sprake is van korte volgtijden tussen weggebruikers of in situaties waarin er sprake is van meer complexe manoeuvres (zoals invoegen) of in de nabijheid van verkeersregelinstallaties is het ongewenst dat de aandacht (gedwongen) wordt afgeleid van de weg. Wegbeeldanalyses/videovisualisaties van zowel voorgenomen snelweg- als binnenstedelijke situaties zijn inmiddels een bewezen middel om via video in een auto ‘mee te rijden’ en te ervaren hoe de aanwezigheid van een voorgenomen reclame-uiting zich verhoudt tot de aanwezige infrastructuur, relevante bebording, bewegwijzering, verkeerstekens en omgevingskenmerken en daarmee tot het zicht en de benodigde aandacht voor de rijtaak van bestuurders. Ook zonder video-analyse kunnen ervaren beoordelaars (bijvoorbeeld gecertificeerde verkeersveiligheidsauditoren) een advies geven. Zowel positieve, negatieve, als adviezen ter aanpassing van voorgenomen reclame-uitingen zijn op basis hiervan uitgebracht. 

 •  

 • - led-borden met een aantoonbare onjuiste aansluiting bij het verkeersbeeld: hierbij gaat het bijvoorbeeld om led-borden die overheersende rode of groene reclames tonen (geplaatste vlak achter een verkeersregelinstallatie) of led-borden geplaatst bij complexe verkeerssituaties (denk aan rotondes, voetgangersoversteekplaatsen of invoegsituaties). 

 

Actie  
Op welke wijze zijn actoren die betrokken zijn bij de realisatie van (opvallende) reclame-uitingen op straat, bewust te maken van hun maatschappelijke (verkeersveilige) verantwoordelijkheid? Het plaatsen van opvallende (led-)reclame-uitingen kan daadwerkelijk een negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid in de directe omgeving. Helaas zien we op heel veel plekken situaties ontstaan waar dit (waarschijnlijk) ook het geval is. Er moet (hernieuwd) op gelet gaan worden dat het opstellen en vastleggen van een onderbouwde afweging op het gebied van verkeersveiligheid een verplicht onderdeel is van de te doorlopen procedure(s). Dat reclame-uitingen namelijk niet negatief van invloed mogen zijn op de verkeersveiligheid ligt in nagenoeg alle gemeenten namelijk al vast (bijvoorbeeld in de APV). En bedenk als gemeente bijvoorbeeld ook dat een bord aan een gemeentegrens bedoeld kan zijn om uit te stralen op de naastgelegen snelweg. Voldoe dan ook aan de daarvoor geldende eisen. Daarom het advies: let op led. 

 

Noten 

 1. Dingus, T. A., Guo, F., Lee, S., Antin, J. F., Perez, M., Buchanan-King, M., & Hankey, J. (2016). Driver crash risk factors and prevalence evaluation using naturalistic driving data. Proceedings of the National Academy of Sciences. 

 1. S.G. Klauer, T.A. Dingus,  V.L. Neale, A. Petersen, S.E. Lee, J. Sudweeks, M.A. Perez, J. Hankey, D. Ramsey, S. Gupta, C. Bucher, Z.R. Doerzaph, J. Jermeland, & R.R. Knipling (2006). The 100-Car Naturalistic Driving Study: Phase II – Results of the 100-Car Field Experiment, Virginia, NHTSAKristof Mollu, Marc Geraerts, Katrien Declercq, Prof. dr. Tom Brijs (2016).  

 1. Rijsimulatoronderzoek naar het effect op de verkeersveiligheid van vrij programmeerbare verlichte borden (VPVB). IMOB, Hasselt. 

 1. (2017). Reclame langs wegen, CROW, 2017. 

 1. C. Vos, T. Wools. De effecten van digitale led-reclameschermen langs snelwegen (2016). Arcadis, Zwolle. Zie ook artikel in Verkeerskunde van Tim Wools

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • De fiets+trein formule ontrafelt Zowel de fiets als de trein winnen aan populariteit. Dat is winst voor mens en milieu: beide zijn duurzame en gezonde vervoermiddelen die op relatief efficiënte wijze reizigers...
 • Snelheid veroorzaakt deels de onveiligste trajecten Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) spreekt van een risicogestuurde aanpak: niet alleen focussen op verkeersongevallen, maar ook op de kwaliteit van...
 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.