Onnodig linksrijden, een vloek of een zegen?

donderdag 16 februari 2017 Door Gunther Seegers (NHTV) en Alex van Loon (Rijkswaterstaat) 1 reactie 657x gelezen

Iedereen heeft er wel eens mee te maken: automobilisten die onnodig lang links blijven rijden en de doorgang van het overige verkeer belemmeren. Reden voor Gunther Seegers, 3e jaars student van de NHTV, aan te kloppen bij Rijkswaterstaat om dit probleem nader te verkennen. Heeft het effect op de doorstroming en veiligheid? Hij komt daarbij tot interessante inzichten.

Onnodig linksrijden wordt vaak genoemd als ergernis in het verkeer. Opmerkelijk is dat dit gedrag ook weer leidt tot andere ergernissen zoals bumperkleven en rechts inhalen. Hierdoor kunnen verkeersonveilige situaties ontstaan. Verder belemmert onnodig linksrijden de doorgang van het achteropkomend verkeer. Maar in hoeverre onnodig linksrijden ook daadwerkelijk leidt tot effecten op de doorstroming zoals filevorming is lastig vast te stellen. Gemakzucht en afgeleid worden van de rijtaak zijn mogelijke oorzaken van onnodig linksrijden. Verder blijkt uit deze verkenning [1] ook dat linksrijden in sommige situaties juist wenselijk is bijvoorbeeld bij weefvakken of invoegstroken.

Alex van Loon adviseur Wegverkeer en Benutten bij Rijkswaterstaat bood Seegers, stagiair van de NHTV, de mogelijkheid om dit onderwerp nader te verkennen. Hij dook dieper in het fenomeen, en kwam via een aantal interviews tot een aantal opmerkelijke inzichten.

Inzichten

Uit de binnenlandse en buitenlandse literatuur en op internet blijkt dat er geen onderzoek bekend is naar onnodig linksrijden en de verkeerskundige effecten ervan. Weliswaar zijn er studies die aantonen dát er ‘onnodig’ links gereden wordt, zoals het onderzoek van Marco de Baat naar rijstrookwisselgedrag [2], maar niet wat het effect hiervan is op de doorstroming of veiligheid. Daarom is een aantal interviews gehouden met deskundigen van ANWB, SWOV, CBR, Politie en Rijkswaterstaat om een beter beeld te krijgen van dit fenomeen. In deze interviews zijn meerdere aspecten besproken die te maken hebben met  dit rijgedrag. Dit heeft vooral een goed beeld geschetst van de visies van de verschillende organisaties op onnodig linksrijden.

Op basis van de interviews is de volgende definitie geformuleerd van onnodig linksrijden: “Linksrijden zonder dat daar een verkeerskundige reden voor is, terwijl er rechts voldoende ruimte is”. Meerdere ergernissen uit de Verkeersergernissen Top tien [3] lijken volgens de geïnterviewde deskundigen in direct of indirect verband te staan met onnodig linksrijden zoals bumperkleven en rechts inhalen. Het onderzoek van Marco de Baat naar rijstrookwisselgedrag bevestigt dit. Allen zijn het er over eens dat het onnodig linksrijden in meer of mindere mate invloed heeft op de verkeersveiligheid. Vooral afleiding en comfort worden door experts als belangrijke oorzaken genoemd van linksrijdend gedrag.

Op tweestrookswegen met veel vrachtverkeer, wordt veel linksgereden omdat chauffeurs bang zijn hun het plekje te verliezen. Op meerstrookswegen hebben meerdere weggebruikers de voorkeur om op de één na rechtse rijstrook te rijden zodat ze niet constant van rijstrook hoeft te wisselen. Dit draagt weer bij aan een rustiger verkeersbeeld. In sommige infrastructurele situaties wordt linksrijden ook in de hand gewerkt zoals bij samenvoegingen. Of wordt linksrijden op de hoofdrijbaan door de wegbeheerder gestimuleerd door het toepassen van doorgetrokken strepen bij invoegingen.

Vervolg

In deze verkenning is een aanzet gedaan om het effect van onnodig linksrijden op de wegcapaciteit aan te tonen via het simulatieprogramma FOSIM, maar dit behoeft vervolgonderzoek. Eerder is door TrafficQuest [4] onderzocht dat brede toepassing van ‘keep your lane’ de doorstroming niet zal bevorderen.

Onnodig linksrijden is daarmee een rekbaar begrip geworden: het belemmert enerzijds de doorstroming van het achteropkomend verkeer waardoor mogelijk onveilige situaties ontstaan. Anderzijds leidt linksrijden tot een rustiger verkeersbeeld en wordt het door de wegbeheerder in sommige situaties gestimuleerd.

Aanbevolen wordt om nader onderzoek te doen naar de oorzaken van onnodig linksrijden en het effect daarvan op de doorstroming en veiligheid van het wegverkeer. Seegers heeft zijn belangstelling al getoond voor dit vervolgonderzoek.


[1] Seegers, Gunther, Onnodig Linksrijden - Een eerste verkenning, NHTV, december 2016

[2] Baat, Marco de, Emperical Investigation of Strategy-based Lane Change Choice, ITS EDULAB, augustus 2016

[3] Zandbergen, Marije, Top 10 Ergernissen in het verkeer 2015, Allsecur-blog, 11 augustus 2015

[4] Verkeersnet, Geen ‘Keep your lane’ in Nederland, 5 november 2013

 

Lees hier het stagerapport.


Reacties

Reacties

Stefan Langeveld 13/03/2017 10:05

De teneur van het stuk is in lijn met de dominante gedachte dat rijden op de rechterstrook goed is en op andere stroken een uitzondering moet blijven. Linkerstrook = inhaalstrook. Deze gedachte zorgt voor onnodig rechts houden, met als gevolgen:
1. links leeg, rechts vol: ondoelmatig gebruik van de capaciteit en slechte doorstroming,
2. personenauto's rijden vrachtauto's in de weg,
3. moeizaam uit- en invoegen.
Inderdaad: “linksrijden in sommige situaties juist wenselijk is bijvoorbeeld bij weefvakken of invoegstroken.”
Onnodig links rijden bestaat eigenlijk niet, hinderlijk links rijden wel (indien te langzaam), wat in de hand wordt gewerkt door te lage snelheidslimieten. Is al onderzoek gedaan naar de gevolgen hiervan voor de doorstroming ?
We moeten stimuleren dat
1. het verkeer zich spreidt over de stroken,
2. bij af -en opritten voldoende ruimte is op rechts,
3. inhalen mogelijk blijft,
4. er een snelheidsverschil tussen de stroken bestaat (bij traject-controles is van rijstrook wisselen heel moeilijk).
Afstand houden is zeer belangrijk, dus waar ga je rijden als de linkerstrook onbezet is ?
Meer voertuigen op links betekent dat er minder gelegenheid is voor inhalen, vooral op twee-strookswegen. Daarom moeten linksrijders altijd alert zijn op achterliggers en (even) naar rechts om zich in te laten halen of harder rijden.

Jammer dat de links in het artikel niet werken.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • De fiets+trein formule ontrafelt Zowel de fiets als de trein winnen aan populariteit. Dat is winst voor mens en milieu: beide zijn duurzame en gezonde vervoermiddelen die op relatief efficiënte wijze reizigers...
 • Snelheid veroorzaakt deels de onveiligste trajecten Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) spreekt van een risicogestuurde aanpak: niet alleen focussen op verkeersongevallen, maar ook op de kwaliteit van...
 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.