Serious game voor regionale wegbeheerders

Martijn Van de Lindeloof - Adviseur Mobiliteit, Grontmij

 

Serious gaming met microsimulatie als springplank voor regionaal netwerkdenken

 

Een samenvatting van dit artikel is gepubliceerd in Verkeerskunde 1/2011

 

Regio Arnhem - Velperbroek

Eerste Regionale Verkeersdemo in regio Arnhem

 

De lange termijnaanpak van regionale fileproblematiek levert veel uitdagingen op, zeker wanneer de problemen zowel op lokale, regionale als nationale wegen optreden. Regionaal netwerkdenken is hierbij onontbeerlijk om de problemen, hun oplossingen en hun onderlinge beïnvloeding inzichtelijk te maken. Onlangs hebben de wegbeheerders in de regio Arnhem op uitnodiging van Grontmij hiertoe een nieuwe aanvliegroute getest tijdens de Regionale Verkeersdemo.

 

Doorstromingsmaatregelen

De Regionale Verkeersdemo is een themadag waarop alle wegbeheerders in de regio gezamenlijk doorstromingsmaatregelen uit konden testen in een dynamisch microsimulatiemodel. Dit leverde waardevolle inzichten op voor de regionale problematiek én voor de wijze waarop een regionale microsimulatie kan helpen de oplossingen inzichtelijk te maken.

 

De Regionale Verkeersdemo werd gefaciliteerd door Grontmij en vond plaats in management game-stijl: Serious gaming. De deelnemende wegbeheerders brachten in meerdere rondes maatregelvoorstellen in. De maatregelen werden daarna gesimuleerd in microsimulatiepakket Paramics. Het model toont de afwikkeling realtime op voertuigniveau, en brengt file-opbouw en terugslag op andere delen van het wegennet (het zogenaamde ‘olievlekeffect’) realistisch in beeld. De getoonde effecten vormden weer input voor nieuwe of vervangende maatregelen in de daaropvolgende ronde. Per ronde beschikten de deelnemers over een virtueel bestedingsbudget en een maatregelcatalogus. In Paramics zijn vooraf het wegennet en de rittenmatrix van de regio Arnhem opgebouwd.

 

Nieuwe oplossingen

Van de organisatie en de spelconfiguratie gaat één belangrijke prikkel uit: lokale problemen oplossen is goed, regionale oplossingen zijn beter! De deelnemers werden door Grontmij uitgedaagd om elkaar op te zoeken, hun budgetten te bundelen en de mobiliteitsaanpak zo naar een regionaal niveau op te schalen. De oplossingen die regionaal het meest effectief zijn, konden alleen bekostigd worden door de krachten en budgetten te bundelen. Hieruit zijn creatieve oplossingen naar voren gekomen die nog niet eerder modelmatig in kaart waren gebracht, maar die verrassend positieve effecten hadden. Zo werden van knooppunt Velperbroek meerdere nieuwe configuraties gesimuleerd. Ook bleek soms dat maatregelen die altijd als zeer effectief waren verondersteld, in de praktijk alleen maar voor grotere problemen zorgen, zij het op een andere locatie; die ene rotonde verderop, of de naastgelegen gemeente.

 

Wetende dat een gezamenlijke regionale netwerksimulatie zulke waardevolle inzichten kan opleveren in doorstromingsproblematiek rijst de vraag: waarom wordt iets dergelijks niet vaker toegepast? Hierop zijn vele antwoorden mogelijk. Eén ervan kwam tijdens de Regionale Verkeersdemo nadrukkelijk aan bod: regionaal dekkende microsimulaties zijn relatief nieuw, en de bovengenoemde meerwaarde is bij velen nog onbekend. Een ander aspect is behoud van kwaliteit op de langere termijn: op regionaal niveau dienen afspraken te worden gemaakt om de kwaliteit en bruikbaarheid van dergelijke modellen voor alle wegbeheerders te blijven borgen. Achterliggend doel: een slagvaardiger en beter inzetbaar model.

 

Waardevolle inzichten door serious gaming

Zo is de afdronk van de eerste Regionale Verkeersdemo in twee opzichten positief: met serious gaming zijn waardevolle nieuwe inzichten opgedaan in de gevoeligheid van het regionale wegennet en de robuustheid van oplossingen. Daarnaast is de barrière verwoord waar wegbeheerders tegenaan lopen bij hun wens om een microsimulatiemodel op netwerkniveau in te zetten, en is hiervoor op regionaal niveau een doorkijk geboden naar het oplossen hiervan. De overtuiging is dat eventuele nieuwe edities van de Regionale Verkeersdemo ook in andere regio’s voor dergelijke waardevolle inzichten kunnen zorgen.

Integrale artikelen

Veilig op weg,ook bij gladheid

 

Serious game voor regionale wegbeheerders

 

Informatietechnologie stuurt gedrag

 

Resultaten TFMM

 

Mijn thuis is waar mijn auto staat

 

Hink Stap Imagineering

 

Effect van fietsers op de capaciteit van enkelstrooksrotondes

 

Verkeersdynamiek in milieuberekeningen, Dynasmart toont

 

Spreiding achterlandknooppunten

 

Elektrische fietsen en verkeersveiligheid

 

Herinrichting Provinciale Weg N981

 

Wildongevallen (2e prijs scriptieprijs 2010)

 

Kiss + Ride (winnaar scriptieprijs 2010)

 

Verkeer en klimaat; conflict of gouden combinatie?

 

Interactieve blik op toekomst goederenvervoer

 

Computerinstrumenten ondersteunen strategische planning

 

Operationeel netwerkmanagement

 

Fietsers en oversteekongevallen

 

CVIS

 

Renovatie geleiderail loont

 

P+R en de effecten van multimodale reisinformatie

 

Rijden en varen op gas

 

Programma Management Database Gld

 

Enquête-onderzoek DRIS in provincie Utrecht

 

Schoon verkeer ligt binnen handbereik

 

(Net)werken op de Pleijroute

 

Meer fietsen met minder risico

 

Betaald parkeren in woonomgevingen

 

Inzet duurzaam busmaterieel

 

Evidence based marketing voor het busvervoer

 

PRIOS pakt onveilige situaties aan

 

De kust is vrij

 

Duurzaam mobiliteitsbeleid Rotterdam

 

Reistijdbetrouwbaarheidsmodel

 

Handboek maakt Eindhoven toegankelijker

 

Komen verkeersprognoses uit?

 

Strategische Nota Politieverkeerstaak

 

Weginrichting vanuit de mens

 

Dynamax

 

Beprijzen, belonen of een budget?

 

Overijssel, LED-proeftuin

 

Handhavingsmonitor verkeer '08

 

De comfort VRI

 

Veilig naar school

 

Sneller & Beter

 

Enkelvoudige fietsongevallen

 

Milieuvriendelijk verkeermanagement

 

Fietsgebruik slim stimuleren

 

Brabant pioniert met parkeren

 

Subjectieve verkeersveiligheid

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.