Grote onzekerheid over tussentijdse effecten

Ivo Beerens, adviseur mobiliteit, Royal HaskoningDHV: ‘Zelfrijdende auto’s en ACC’s hebben eerst juist meer capaciteit nodig’

donderdag 22 december 2016 Nettie Bakker 291x gelezen

‘Over ons toekomstbeeld dat getekend en gekleurd wordt door trends als verstedelijking, krimp, vergrijzing, ICT en de zelfrijdende auto, is iedereen het in grote lijnen wel eens’, zegt Ivo Beerens, adviseur mobiliteit voor Royal Haskoning Nijmegen en trekker van de interne club trendwatchers. ‘Maar wat tussentijds de effecten van deze trends zijn op mobiliteit is nog vrij onzeker. Dit vraagt nu om beleid op hoofdlijnen

Ivo Beerens, adviseur mobiliteit voor Royal HaskoningDHV Nijmegen en trekken van de interne RHDHV-club trendwatchers

Ivo Beerens, adviseur mobiliteit voor Royal HaskoningDHV Nijmegen en trekken van de interne RHDHV-club trendwatchers

‘We hebben verbinders nodig’, concludeerde Beerens vorig jaar in Trends 2016. ’En dat is nog steeds zo’, zegt hij nu. ‘Je hebt altijd frontrunners en vervolgens specialisten nodig die een probleem werkelijk kunnen vertalen naar een oplossing. De verbinding tussen beide is belangrijk. Beerens maakt binnen Royal Haskoning deel uit van een club van ‘frontrunners’ verdeeld over de hele organisatie. We hebben daarbinnen een kernteam dat regelmatig bijeenkomt en eens per jaar komt de hele club bijeen en bespreken wat ieder signaleert aan trends, en vooral, hoe we het toekomstbeeld dat daaruit ontstaat, vertalen naar de problemen van nu.

 

Die vertaling lijkt soms in tegenspraak aan het toekomstbeeld. Neem de effecten van de zelfrijdende auto en coöperatieve ACC- en ITS-systemen. We verwachten dat die voertuigen op termijn minder wegcapaciteit nodig hebben, maar vooralsnog hebben deze voertuigen en systemen een capaciteitverhogend effect. Hier zie je dus een tegengesteld effect op de korte termijn ten opzichte van de verwachting op de lange termijn. De focus ligt voor ons daarom ook niet zozeer op het toekomstbeeld, maar veel meer op de verrassingen die je onderweg tegenkomt en die maar voor een deel voorspelbaar zijn.  

 

Nog een voorbeeld van hoe je effecten in de toekomst vertaalt naar beslissingen van nu. In een werksessie in de provincie Gelderland spraken we over de effecten van het klimaat en de vertaalslag naar het nu. Zo kwamen we op de overweging om een brug te bouwen in plaats van een tunnel, omdat die mogelijk in de toekomst vol kan lopen als gevolg van pieken in regenval.’ 

 

Beerens en zijn collega-adviseurs zitten primair aan ‘de voorkant’ van mobiliteitsprojecten. Steeds meer klanten stellen de terechte vraag hoe je om moet gaan met de vertaling van trends in je beleidsvisie en in de vertaling naar concrete wegenprojecten. In Noord-Holland hebben we dat bijvoorbeeld vertaald naar een structuurvisie met scenario’s die uitgaan van zekerheden en onzekerheden, en van een hoger en lager abstractieniveau. In de praktijk betekent dit dat je bij ieder project je afvraagt: moeten we dit nog doen en moeten we het zo doen? Eigenlijk trechteren we trends naar het nu. We hebben daar een speciale toolbox voor ontwikkeld. 

 

Slimme informatiepaal

Nog een voorbeeld. Als je weet dat auto’s steeds meer met elkaar en ook met VRI’s gaan communiceren, leg je dan een (domme, maar veilige) ongelijkvloerse kruising aan of kies je dan toch weer liever voor een slimme VRI- informatiepaal? 

 

Ook kun je op basis van een trendanalyse alvast zoeken naar no-regret-maatregelen. Maatregelen die bijdragen aan dat deel van het toekomstbeeld dat weinig onzekerheid biedt. In stedelijke netwerken kun je als overheid bijvoorbeeld je corridors bewaken. Lokale investeringen in infrastructuur worden al ingewikkelder, bijvoorbeeld omdat de deeleconomie de mobiliteitsvraag fors kan veranderen. Daar kun je dan denken aan modulair ontwerpen en bouwen om zo de flexibiliteit in het systeem te borgen.’ 

 

2017

‘Ik heb natuurlijk geen glazen bol, dus wat er in 2017 precies gaat gebeuren, dat weet ik ook niet,’ zegt Beerens. ‘Maar ik verwacht dat de focus op ICT zich nog wel een paar jaar zal voortzetten. Er is al zo veel data en er komt nog meer bij, zodat we steeds beter kunnen voorspellen waar het verkeer naar toe gaat als er wat gebeurt, bijvoorbeeld bij werkzaamheden.’ 

 

Speed-pedelec

‘Aandachtspunt blijft de voertuigontwikkeling. Neem de speed-pedelec, die vanaf 2017 gelijk is gesteld aan de brommer. Binnen de kom betekent dat dus dat de speed-pedelec op de rijbaan moet rijden in plaats van het fietspad. Dat brengt allerlei praktische problemen met zich mee omdat het voertuig niet gedetecteerd wordt door verkeerslichten.’

 

Speelveld

Evenals vorig jaar hebben de actuele trends impact op het speelveld van mobiliteit. Met name de rol van de overheid is in beweging. De overheid blijft een belangrijke speler, want de belangrijkste opdrachtgever, en stelt de randvoorwaarden, bijvoorbeeld aan verkeersveiligheid. De overheid zal wel steeds meer sturen op hoofdlijnen, en ook steeds meer samenwerken met de markt. Dat zie je terug in gezamenlijke projecten van overheid, kennisinstituten en markt, zoals Talking Traffic, waar wij ook in participeren. Daarnaast hebben we nauwe samenwerkingsverbanden met onderzoeks- en opleidingsinstituten. 

 

Onderzoeksagenda

Ten slotte bepalen trends ook de onderwerpen voor onze eigen onderzoeksagenda. Deze wordt momenteel gedomineerd door Sustainable en Smart Mobility. 

Bij Sustainable hebben we een focus op veiligheid in de transitiefase naar meer zelfrijdend en slimmer verkeer. Ook hierin trekken we op met partners. Zo richten we ons met Hogeschool Windesheim en verzekeraar Aon op de effecten van elektrisch fietsen. Dit in nadrukkelijke samenspraak met gebruikers en wegbeheerders. Wij leggen daarbij een belangrijk accent op human factors, evenals op het toekomstbestendig maken van de infrastructuur, zowel voor slimme auto’s als voor fietsen.

 

Aan de ‘Smart-kant’ investeren we nu fors in Flowtack. Dit is nieuwe koepelnaam voor de modellen, FAST en datack. Deze modellen gaan vooral in op systemen en technieken om verkeer vlotter te laten lopen in stedelijke drukke gebieden. De koppeling van data en wegkant- en incar-systemen is hier essentieel. Deze investering gaat deels via Talking Traffic, deels autonoom. Zo hebben we met TNO en de TU Delft afspraken over ontwikkelingen op het gebied van modellen in relatie tot effecten van meer autonoom verkeer (ACC en C-ACC). 

 

Samengevat 

‘Het toekomstbeeld is vrij helder, de tussenperiode op weg naar dit eindbeeld is grillig, tot soms tegenstrijdig aan het toekomstbeeld. Hier ligt onze focus. We hebben in 2016 een stap gezet in partnerschappen, maar halen ook veel meer ICT-kennis in huis.’

 

Lees hier de PDF-versie van het artikel.

Inhoud Trends 2017

 • Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Een duurzaam mobiele toekomst heeft meer nodig dan techniek en geld alleen. Eric Vink, senioradviseur participatie bij Awareness, stelt dat de menselijke factor minstens zo... 22 december Geert Dijkstra
 • Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stiller, schoner en leefbaarder zijn eeuwig durende trends omdat ze per definitie tot nieuwe waarde voor de maatschappij leiden, aldus Frank Kolderie, productmanager bij Struyk... 22 december Nettie Bakker
 • SWECO zet in op Smart Mobility SWECO zet in op Smart Mobility De wereld om ons heen wordt snel complexer. Verdiepen en verbinden is het devies om de grote opgaven voor de toekomst op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en... 22 december Geert Dijkstra
 • Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Is het besteden van belastinggeld aan een hogesnelheidslijn eerlijk? En wat betekenen innovaties voor ons toekomstig verplaatsingspatroon? Zomaar wat vragen waar de Delftse... 22 december Leonie Walta
 • Vialis wil Nederland vooruit brengen Vialis wil Nederland vooruit brengen Op de beurs Verkeer Mobiliteit & Parkeren presenteerde Vialis eind november haar nieuwe koers. Vialis ‘maakt infrastructuur intelligent’ en wil zo – ‘met slimme oplossingen... 22 december Geert Dijkstra
 • De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal ‘We gaan als bedrijven meer samenwerken in ketens. De concurrentie blijft wel bestaan, maar de afzonderlijke bedrijven gaan zich meer op hun core competenties richten’, voorziet... 22 december Maurits van den Toorn
 • ICT, verstedelijking en emancipatie ICT, verstedelijking en emancipatie Marcus Popkema staat met beide benen stevig in het vakgebied. Goed gevoed met kennis uit verschillende ‘nevenfuncties’ en actueel onderzoekswerk, leidt hij jonge... 22 december Nettie Bakker
 • Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Geen nieuwe trend, maar een opleving van aandacht voor verkeersveiligheid, signaleert Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics. Een opleving die Pierik niet alleen met... 22 december Nettie Bakker
 • I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar Het recent gelanceerde ‘Partnership Talking Traffic’ staat symbool voor de verdergaande samenwerking tussen overheid en markt. Ook is het een mijlpaal in de ontwikkeling van... 22 december Nettie Bakker
 • Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, de Friese gedeputeerde voor infrastructuur en mobiliteit, heeft afgelopen jaar heel wat openingshandelingen verricht en er staan voor komend jaar nog meer op de... 22 december Karin Broer
 • Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! In de toekomstvisie die directeur Pepijn van Wijmen en managing consultant Mark van Kerkhof namens APPM schetsen, vallen twee termen op: leiderschap en gezamenlijke onzekerheid.... 22 december Geert Dijkstra
 • ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘In de file staan moet een eigen keuze van de reiziger worden', vindt adviseur Ed Graumans. Daarom zijn er alternatieven nodig, vooral voor het regionale verkeer. Om die te... 22 december Leonie Walta
 • Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Datastromen exploderen. We weten steeds meer van elkaar. De kunst is om al die data op een goede manier te vertalen naar slim beleid en duurzame en (kosten)effectieve... 22 december Geert Dijkstra
 • Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Comfort, veiligheid en communicatie, dat zijn de trends in het fietsverkeer, zegt Job van Roekel, directeur Easypath. Daarnaast is er een trend naar een fijne ‘fietsbeleving’ én... 22 december Nettie Bakker
 • Scrum weet raad met onzekerheid Scrum weet raad met onzekerheid Slimme reisinformatieproducten kunnen een uitkomst zijn bij toenemende verkeersdrukte of verkeershinder door grootscheepse renovaties. Maar van tevoren is vaak nog niet helder... 22 december Leonie Walta
 • Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte In de jaren negentig produceerde Andes op basis van een gevectoriseerde database stratenboeken voor in de auto. Anno 2016 is de geografische database van Andes een belangrijk... 22 december Geert Dijkstra
 • Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen die 3M biedt. Het is een innovatief bedrijf dat zich richt op wetenschappelijke... 22 december Eline Huls
 • Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces De stijgende vraag naar effectieve handhavingsoplossingen gaat hand in hand met de opkomst van camera- en sensortechnologie. Paul Dinnissen, Business Unit Manager bij Sigmax Law... 22 december Geert Dijkstra
 • Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. De PTV Group ontwikkelt en distribueert software voor de logistieke- en verkeerskundige markt. De laatste categorie producten richt zich vooral op verkeers- en vervoersplanning... 22 december Geert Dijkstra
 • Gezondheid als startpunt voor slimme steden Gezondheid als startpunt voor slimme steden ‘Onze verstedelijkingsopgave is, met veel onzekerheden, geraamd op een miljoen extra woningen tot 2040’, zegt Brenda Vervoorn, werkzaam bij het Programma Slimme en Gezonde Stad,... 22 december Nettie Bakker
 • ‘Adapt or die’ ‘Adapt or die’ De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat de ICT op grote snelheid in allerlei facetten van ons dagelijks leven binnendringt. Dat wordt vaak aangeduid als digitale disruptie.... 22 december Ron Bos
 • ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ Opschaling lijkt het trendwoord als het gaat om Smart Mobility. Smart Mobility? Er bestaan inderdaad veel definities en veel beelden van Smart Mobility. Een interview met Thijs... 22 december Nettie Bakker
 • We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! Pieter Arends en Jos Kalfsbeek zijn adviseurs mobiliteit bij de adviesgroep Mobiliteit en Infrastructuur van Twynstra Gudde. Met ongeveer vijftig collega’s werken zij dagelijks... 22 december Maurits van den Toorn
 • Grote onzekerheid over tussentijdse effecten Grote onzekerheid over tussentijdse effecten ‘Over ons toekomstbeeld dat getekend en gekleurd wordt door trends als verstedelijking, krimp, vergrijzing, ICT en de zelfrijdende auto, is iedereen het in grote lijnen wel... 22 december Nettie Bakker

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.