SWECO zet in op Smart Mobility

donderdag 22 december 2016 Geert Dijkstra 410x gelezen

De wereld om ons heen wordt snel complexer. Verdiepen en verbinden is het devies om de grote opgaven voor de toekomst op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid adequaat op te lossen. Rob Althuisius, hoofd Mobiliteit bij Sweco, ziet een toekomst voor zowel topexperts als verbinders om de ambities op het gebied van Smart Mobility vorm te geven.

Rob Althuisius, hoofd mobiliteit bij Sweco.

Rob Althuisius, hoofd mobiliteit bij Sweco.

Althuisius is, na zijn studie Verkeerskunde aan de NHL en een vervolgstudie Technische Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, inmiddels 18 jaar werkzaam bij Sweco. “Als hoofd Mobiliteit geef ik leiding aan een afdeling van circa 75 mobiliteitsprofessionals. Werkzaam op het gebied van planvorming van infrastructuur en Smart Mobility, waaronder verkeerssystemen, data, monitoring, verkeersmodellen en netwerkmanagement. Ook ons product Smart Traffic valt binnen deze afdeling. Hiermee kunnen we realtime voor wegbeheerders het verkeer monitoren, voorspellen en sturen. Naast mijn rol als afdelingshoofd Mobiliteit houdt ik mij binnen Sweco veel bezig met grote aanbestedingen.”

 

Toenemende complexiteit

Gevraagd naar de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen noemt Althuisius allereerst de toenemende integraliteit en complexiteit van de maatschappij in het algemeen en die van mobiliteitsvraagstukken in het bijzonder. “Grote maatschappelijk vraagstukken als verstedelijking en krimp, energie, technologie worden steeds complexer en grijpen steeds meer op elkaar in. Bovendien worden burgers mondiger en is er überhaupt een steeds grotere variëteit aan stakeholders bij projecten”, ligt Althuisius toe. “Als we als Sweco de ambitie hebben om de beste te zijn in je vakgebied en je wilt hoogwaardige diensten aanbieden, dan moet je specialisten én verbinders in huis hebben. Of je gaat de diepte in en wordt, in onze termen, een topexpert. Dan weet je alles van bijvoorbeeld data, parkeren, fietsbeleid of infrastructurele vraagstukken. Of je gaat de breedte in en kunt als geen ander integraal denken en doen, verbinden, processen opzetten en begeleiden. Smart mobility is zo’n thema waar beide gevraagd worden. Inhoudelijk deskundigen die nauw met elkaar moeten samenwerken om tot één oplossing te komen.” 

 

Ruimte voor individuen

Een tweede trend die Althuisius signaleert, is de  toenemende individualisering, die ook in verkeer- en vervoervraagstukken steeds meer aan bod komt. Enerzijds vanuit de vraag, de consument, de mobilist die op zijn eigen wenken bediend wil worden. Die wil werken, reizen, ontspannen, bewegen op de momenten dat het hem past. En dat bij voorkeur tijd- en locatie onafhankelijk. Anderzijds maakt de technologie het mogelijk om hier invulling aan te geven. Ook in het verkeer. Communicatie- en betaaltechnologie bieden volop kansen voor burgers om hun eigen keuzes te maken én aan leveranciers van nieuwe, baanbrekende diensten om in de individuele behoefte te voorzien. 

“Een interessante ontwikkeling”, vindt Althuisius. “De vraag is vooral welke stappen de grote marktpartijen zetten. Zonder de massa van bijvoorbeeld de grote autofabrikanten zal het langer duren voordat we daadwerkelijk op kunnen schalen qua elektrisch- en autonoom rijden. Wat dat betreft lijkt er wel een doorbraak gaande, nu merken als BMW hun toekomstvisie volledig afstemmen op nieuwe diensten en andere verdienmodellen dan het verkopen van auto’s. ”Wanneer rijdt heel Nederland autonoom? “Dat zal nog wel een tijdje duren. Dus hebben we de komende twintig, dertig, misschien wel veertig jaar met een gemixted systeem te maken. Laten we ons daar in eerste instantie op focussen. En met ons product Smart Traffic maken we het mogelijk om de voordelen van de  technologie van de toekomst naar het heden te halen.”

 

Focus op ... de mens

Over focus gesproken. In al het technologisch geweld ligt de nadruk vooral op wat er allemaal kan. Dat is mooi en inspirerend, vindt Althuisius. Maar er is uiteindelijk maar één allesbepalende factor: wat wil de mens. Zijn toekomstige generaties inderdaad bereid om hun eigen autobezit op te geven? Is het voor hen geen statussymbool meer? Bieden toekomstige diensten net zo veel gemak, tegen lagere economische en maatschappelijke kosten als een eigen auto voor de deur? Dit is de reden dat we als Sweco naast nieuwe technologie ook inzetten op mens en gedrag. 

 

Andere producten en diensten?

Gebaseerd op de nieuwe ontwikkelingen, de verschuivende verhoudingen tussen opdrachtgevers en leveranciers, de wisselende coalities waarin Sweco haar diensten aanbiedt, worden naast adviesdiensten ook eigen producten en diensten geïntroduceerd. “Wij hebben Smart Traffic geïntroduceerd, een product waarmee we in Talking Traffic (partnership binnen het Beter Benutten Programma van het Ministerie van IenM) hoge ogen gooien. En we zijn actief in iCentrale, waarin overheden en marktpartijen samenwerken om centrale bediening in verkeers- en bediencentrales slimmer te organiseren, met als doel om diensten door de markt te laten uitvoeren”. 

 

Andere mensen?

Of al deze ontwikkelingen te realiseren zijn met zijn huidige team? Zeker, vindt Althuisius, al ziet hij wel twee veranderingen: “We groeien snel en nieuwe medewerkers worden nog meer dan in het verleden gescreend op het feit of ze daadwerkelijk wat toevoegen aan het team: wat brengt iemand mee dat we nog niet in huis hebben. Qua kennis, ervaring, persoonlijkheid en competenties. Verder zien we een toename in het aantal medewerkers met een achtergrond in Human Factors, data en ICT.” 

 

Data

Met het woord data is meteen de laatste fundamentele ontwikkeling genoemd die Althuisius in de markt ziet én waarin hij binnen Sweco veel investeert qua tijd, kennis en netwerk. “Er wordt veel over data en vooral big data gesproken. Voor ons is de kunst om data te vertalen naar informatie en nieuwe data-modellen en analyses te koppelen aan onze jarenlange ervaring met infrastructuur,  verkeerssystemen en -modellen. Door ons aan te sluiten bij organisaties en initiatieven als Connecting Mobility, Connekt, DITCM of Talking Traffic en iCentrale denken we daar actief over mee en pakken we onze rol. En ondanks dat elke marktpartij altijd terecht kijkt naar zijn eigen verdienmodel en -kansen wordt in dat soort gremia wel serieuze stappen gezet op weg naar standaardisatie, open data en (inter)nationaal uit te rollen diensten.”

 

Lees hier de PDF-versie van het artikel.

Inhoud Trends 2017

 • Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Een duurzaam mobiele toekomst heeft meer nodig dan techniek en geld alleen. Eric Vink, senioradviseur participatie bij Awareness, stelt dat de menselijke factor minstens zo... 22 december Geert Dijkstra
 • Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stiller, schoner en leefbaarder zijn eeuwig durende trends omdat ze per definitie tot nieuwe waarde voor de maatschappij leiden, aldus Frank Kolderie, productmanager bij Struyk... 22 december Nettie Bakker
 • SWECO zet in op Smart Mobility SWECO zet in op Smart Mobility De wereld om ons heen wordt snel complexer. Verdiepen en verbinden is het devies om de grote opgaven voor de toekomst op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en... 22 december Geert Dijkstra
 • Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Is het besteden van belastinggeld aan een hogesnelheidslijn eerlijk? En wat betekenen innovaties voor ons toekomstig verplaatsingspatroon? Zomaar wat vragen waar de Delftse... 22 december Leonie Walta
 • Vialis wil Nederland vooruit brengen Vialis wil Nederland vooruit brengen Op de beurs Verkeer Mobiliteit & Parkeren presenteerde Vialis eind november haar nieuwe koers. Vialis ‘maakt infrastructuur intelligent’ en wil zo – ‘met slimme oplossingen... 22 december Geert Dijkstra
 • De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal ‘We gaan als bedrijven meer samenwerken in ketens. De concurrentie blijft wel bestaan, maar de afzonderlijke bedrijven gaan zich meer op hun core competenties richten’, voorziet... 22 december Maurits van den Toorn
 • ICT, verstedelijking en emancipatie ICT, verstedelijking en emancipatie Marcus Popkema staat met beide benen stevig in het vakgebied. Goed gevoed met kennis uit verschillende ‘nevenfuncties’ en actueel onderzoekswerk, leidt hij jonge... 22 december Nettie Bakker
 • Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Geen nieuwe trend, maar een opleving van aandacht voor verkeersveiligheid, signaleert Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics. Een opleving die Pierik niet alleen met... 22 december Nettie Bakker
 • I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar Het recent gelanceerde ‘Partnership Talking Traffic’ staat symbool voor de verdergaande samenwerking tussen overheid en markt. Ook is het een mijlpaal in de ontwikkeling van... 22 december Nettie Bakker
 • Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, de Friese gedeputeerde voor infrastructuur en mobiliteit, heeft afgelopen jaar heel wat openingshandelingen verricht en er staan voor komend jaar nog meer op de... 22 december Karin Broer
 • Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! In de toekomstvisie die directeur Pepijn van Wijmen en managing consultant Mark van Kerkhof namens APPM schetsen, vallen twee termen op: leiderschap en gezamenlijke onzekerheid.... 22 december Geert Dijkstra
 • ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘In de file staan moet een eigen keuze van de reiziger worden', vindt adviseur Ed Graumans. Daarom zijn er alternatieven nodig, vooral voor het regionale verkeer. Om die te... 22 december Leonie Walta
 • Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Datastromen exploderen. We weten steeds meer van elkaar. De kunst is om al die data op een goede manier te vertalen naar slim beleid en duurzame en (kosten)effectieve... 22 december Geert Dijkstra
 • Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Comfort, veiligheid en communicatie, dat zijn de trends in het fietsverkeer, zegt Job van Roekel, directeur Easypath. Daarnaast is er een trend naar een fijne ‘fietsbeleving’ én... 22 december Nettie Bakker
 • Scrum weet raad met onzekerheid Scrum weet raad met onzekerheid Slimme reisinformatieproducten kunnen een uitkomst zijn bij toenemende verkeersdrukte of verkeershinder door grootscheepse renovaties. Maar van tevoren is vaak nog niet helder... 22 december Leonie Walta
 • Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte In de jaren negentig produceerde Andes op basis van een gevectoriseerde database stratenboeken voor in de auto. Anno 2016 is de geografische database van Andes een belangrijk... 22 december Geert Dijkstra
 • Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen die 3M biedt. Het is een innovatief bedrijf dat zich richt op wetenschappelijke... 22 december Eline Huls
 • Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces De stijgende vraag naar effectieve handhavingsoplossingen gaat hand in hand met de opkomst van camera- en sensortechnologie. Paul Dinnissen, Business Unit Manager bij Sigmax Law... 22 december Geert Dijkstra
 • Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. De PTV Group ontwikkelt en distribueert software voor de logistieke- en verkeerskundige markt. De laatste categorie producten richt zich vooral op verkeers- en vervoersplanning... 22 december Geert Dijkstra
 • Gezondheid als startpunt voor slimme steden Gezondheid als startpunt voor slimme steden ‘Onze verstedelijkingsopgave is, met veel onzekerheden, geraamd op een miljoen extra woningen tot 2040’, zegt Brenda Vervoorn, werkzaam bij het Programma Slimme en Gezonde Stad,... 22 december Nettie Bakker
 • ‘Adapt or die’ ‘Adapt or die’ De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat de ICT op grote snelheid in allerlei facetten van ons dagelijks leven binnendringt. Dat wordt vaak aangeduid als digitale disruptie.... 22 december Ron Bos
 • ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ Opschaling lijkt het trendwoord als het gaat om Smart Mobility. Smart Mobility? Er bestaan inderdaad veel definities en veel beelden van Smart Mobility. Een interview met Thijs... 22 december Nettie Bakker
 • We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! Pieter Arends en Jos Kalfsbeek zijn adviseurs mobiliteit bij de adviesgroep Mobiliteit en Infrastructuur van Twynstra Gudde. Met ongeveer vijftig collega’s werken zij dagelijks... 22 december Maurits van den Toorn
 • Grote onzekerheid over tussentijdse effecten Grote onzekerheid over tussentijdse effecten ‘Over ons toekomstbeeld dat getekend en gekleurd wordt door trends als verstedelijking, krimp, vergrijzing, ICT en de zelfrijdende auto, is iedereen het in grote lijnen wel... 22 december Nettie Bakker

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.