‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’

Thijs Muizelaar, senior adviseur verkeersmanagement en stedelijk gebied bij Connecting Mobility

donderdag 22 december 2016 Nettie Bakker 286x gelezen

Opschaling lijkt het trendwoord als het gaat om Smart Mobility. Smart Mobility? Er bestaan inderdaad veel definities en veel beelden van Smart Mobility. Een interview met Thijs Muizelaar, senior adviseur verkeersmanagement en stedelijk gebied bij Connecting Mobility over hypes en realistische verwachtingen. En over het vraaggestuurde open platform Sim Smart Mobility, een ‘platform’ dat gevoed wordt met bestaande Smart-Mobilitymodellen.

Thijs Muizelaar, senior adviseur verkeersmanagement en stedelijk gebied bij Connecting Mobility.

Thijs Muizelaar, senior adviseur verkeersmanagement en stedelijk gebied bij Connecting Mobility.

Muizelaar: ‘Smart Mobility is bij veel overheden een onderwerp van aandacht. Je kunt zeggen dat er sprake is van een awareness tot op gemeentelijk niveau. In bijna elke regio is er meer dan alleen interesse in het onderwerp, en dat zie ik van Groningen tot Limburg. Zo werkt de Metropoolregio Amsterdam – via de eerste regionale Masterclass Smart Mobility - aan een Smart-Mobility-agenda en organiseert Flevoland bijvoorbeeld zijn eigen werkconferentie.’  

 

‘Wat bij al die ontwikkelingen opvalt is dat er verschillende beelden bestaan over Smart Mobility’, zegt Muizelaar. ‘Vanuit Connecting Mobility richten we ons op de kansen van Smart Mobility voor leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Smart Mobility gaat weliswaar over connected, coöperatief en automatisch rijden, maar de effecten reiken verder. Zo heeft Smart Mobility ook effecten op ruimte en op economische ontwikkeling. Je ziet hier en daar dat de drijfveren en accenten verschillen, maar vooral dat de beleving van wat Smart Mobility is, verschilt. En het is ook lastig om te definiëren. Smart Mobility wisselt van vorm en mogelijkheden in de tijd en soms ook per locatie. Daarnaast moet je de verwachtingen ook niet overschatten. Smart Mobility kun je bijvoorbeeld niet zien als een oplossing om geen infra aan te leggen. Het is en/en. Het belangrijkste is dat je Smart Mobility bewust en integraal inzet om naar de toekomst toe te werken. Mijn definitie is overigens: ‘Informatisering en automatisering van mobiliteit, waardoor organisaties, mensen, goederen en voertuigen hun mobiliteit slimmer, efficiënter, comfortabeler en veiliger kunnen inrichten.’

 

Drie paradigma’s komen samen

‘Naast de ontwikkeling van Smart Mobility zie ik als trend dat er drie paradigma’s bij elkaar komen op het gebied van mobiliteit. Dat zijn: ‘traditioneel investeren in infrastructuur en OV, inclusief het onderhoud, kijken naar mobiliteit als een dienst of concept voor een aantrekkelijke verplaatsing of verblijf. En kijken naar mobiliteit in relatie tot duurzaamheid.

 

Tegelijkertijd wordt de ontwikkeling van Smart Mobility zelf, ook beïnvloed door veel externe factoren: voertuigtechniek, interactie tussen voertuig-voertuig, voertuig - wegkant en meer en steeds gedetailleerder data die steeds meer inzicht geeft en systemen en diensten die het gedrag gaan beïnvloeden. Daarnaast is er een beweging van bezit naar gebruik van mobiliteit, denk aan de auto- en fietsdeelconcepten.’ 

‘Smart Mobility zal mede daardoor altijd in beweging zijn’, veracht Muizelaar. ‘Over twee jaar zullen de beleving, verwachtingen en mogelijkheden weer anders zijn. Dit stelt ook Gartner. Gartner Inc. is een wereldwijde IT-onderzoeks- en adviesorganisatie, www.gartner.com bekend van hype cycles. Deze cycles geven aan dat de ontwikkelingen in veel gevallen een ander tijdpad volgen dan de verwachtingen. 

 

Je ziet in veel gevallen eerst een piekverwachting, dan ‘een schrik’ en bijstelling omdat ontwikkelingen in de tijd toch vaak minder snel gaan. Op dat moment kunnen verwachtingen verslappen en in een neerwaartse spiraal komen om vervolgens pas in lijn te komen met een realistische verwachting. Wat wij zoeken in alle verschillende verwachtingspatronen, is inzicht in wat Smart Mobility ons echt kan gaan bieden. Dán weten we waar we nu accenten op moeten leggen.

 

Een van onze vragen is bijvoorbeeld: hoe kun je overheden meenemen in het begrip dat Smart Mobility kan helpen om overheidsdoelstellingen te halen? En vervolgens: hoe investeer je, waarin, wanneer? Die vragen agenderen we en faciliteren we ook met een instrumentarium.’ 

 

Open platform Sim Smart Mobility

Een van die instrumenten is de simulatietool Sim Smart Mobility die nu ontwikkeld wordt met TNO en TU Delft. Hiermee wordt het mogelijk om snel inzicht te krijgen in de impact van Smart Mobility-diensten op bereikbaarheid of verkeersveiligheid in een bepaalde stad of regio. Het wordt een open platform voor verschillende modellen, zowel op het gebied van verkeer als op luchtkwaliteit of ruimtelijke inrichting. Door het koppelen van modellen kunnen er op steeds meer terreinen vragen worden gesteld en antwoorden worden gegeven. Op termijn levert dit een platform op waar scenario-analyses makkelijk toegankelijk worden voor iedere regio. 

 

Er wordt nu een prototype gebouwd door TNO, Connecting Mobility en TU Delft. Dit prototype start met C-ITS diensten die worden gesimuleerd. Het grote verschil met bestaande platforms is, dat dit platform meer vraaggedreven is dan aanbodgestuurd: hoe meer vragen er komen, hoe groter het aanbod aan analyses wordt. Dus, wil je weten wat Smart Mobility voor jouw stad betekent als het gaat om leefbaarheid, bereikbaarheid of veiligheid, en heb je zelf al een analyse gedaan? Wees welkom om die data te delen. Het gaat om alle gemodelleerde en gesimuleerde Smart Mobility-diensten. Met dit platform kan het eigen model dus worden verfijnd en maken alle modellen samen een nauwkeuriger analyse van vraagstukken mogelijk. En zo kunnen er ook modellen en simulaties beschikbaar komen voor de kleinste regio’s.’

 

Verbinden en verfijnen 

‘Het concept is gebaseerd op verbinden en verfijnen’, legt Muizelaar verder uit. ‘Je modelleert immers op basis van aannames. Die aannames worden steeds beter onderbouwd door in de praktijk te toetsen of je aanname klopt en eventueel aan te passen is, waardoor uiteindelijk de uitkomsten nauwkeuriger worden. Want, let wel, ook met een goed model kun je nog steeds slechte resultaten halen. Alles hangt af van de input.’

 

2017 

‘Kijken we naar 2017 dan richten we onze aandacht op de praktische invulling van Sim Smart Mobility. Onze tweede focus is dat we echt gaan leren, niet alleen effectstudies maken, maar ook bedenken hoe je met de resultaten om gaat en inzichten kunt ophalen. We moeten kennisdeling op gang brengen en vervolgens bestuurders erbij betrekken zodat je tot inbedding kunt komen. 

 

Kortom, de uitdaging is: hoe te komen van proeven naar de volgende stap. We zijn op veel vlakken toe aan opschaling. En dat vraagt bijvoorbeeld opnieuw om andere kennis en vaardigheden en om afspraken om de veiligheid te waarborgen.’ 

 

Lees hier de PDF-versie van het artikel.

Inhoud Trends 2017

 • Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Een duurzaam mobiele toekomst heeft meer nodig dan techniek en geld alleen. Eric Vink, senioradviseur participatie bij Awareness, stelt dat de menselijke factor minstens zo... 22 december Geert Dijkstra
 • Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stiller, schoner en leefbaarder zijn eeuwig durende trends omdat ze per definitie tot nieuwe waarde voor de maatschappij leiden, aldus Frank Kolderie, productmanager bij Struyk... 22 december Nettie Bakker
 • SWECO zet in op Smart Mobility SWECO zet in op Smart Mobility De wereld om ons heen wordt snel complexer. Verdiepen en verbinden is het devies om de grote opgaven voor de toekomst op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en... 22 december Geert Dijkstra
 • Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Is het besteden van belastinggeld aan een hogesnelheidslijn eerlijk? En wat betekenen innovaties voor ons toekomstig verplaatsingspatroon? Zomaar wat vragen waar de Delftse... 22 december Leonie Walta
 • Vialis wil Nederland vooruit brengen Vialis wil Nederland vooruit brengen Op de beurs Verkeer Mobiliteit & Parkeren presenteerde Vialis eind november haar nieuwe koers. Vialis ‘maakt infrastructuur intelligent’ en wil zo – ‘met slimme oplossingen... 22 december Geert Dijkstra
 • De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal ‘We gaan als bedrijven meer samenwerken in ketens. De concurrentie blijft wel bestaan, maar de afzonderlijke bedrijven gaan zich meer op hun core competenties richten’, voorziet... 22 december Maurits van den Toorn
 • ICT, verstedelijking en emancipatie ICT, verstedelijking en emancipatie Marcus Popkema staat met beide benen stevig in het vakgebied. Goed gevoed met kennis uit verschillende ‘nevenfuncties’ en actueel onderzoekswerk, leidt hij jonge... 22 december Nettie Bakker
 • Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Geen nieuwe trend, maar een opleving van aandacht voor verkeersveiligheid, signaleert Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics. Een opleving die Pierik niet alleen met... 22 december Nettie Bakker
 • I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar Het recent gelanceerde ‘Partnership Talking Traffic’ staat symbool voor de verdergaande samenwerking tussen overheid en markt. Ook is het een mijlpaal in de ontwikkeling van... 22 december Nettie Bakker
 • Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, de Friese gedeputeerde voor infrastructuur en mobiliteit, heeft afgelopen jaar heel wat openingshandelingen verricht en er staan voor komend jaar nog meer op de... 22 december Karin Broer
 • Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! In de toekomstvisie die directeur Pepijn van Wijmen en managing consultant Mark van Kerkhof namens APPM schetsen, vallen twee termen op: leiderschap en gezamenlijke onzekerheid.... 22 december Geert Dijkstra
 • ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘In de file staan moet een eigen keuze van de reiziger worden', vindt adviseur Ed Graumans. Daarom zijn er alternatieven nodig, vooral voor het regionale verkeer. Om die te... 22 december Leonie Walta
 • Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Datastromen exploderen. We weten steeds meer van elkaar. De kunst is om al die data op een goede manier te vertalen naar slim beleid en duurzame en (kosten)effectieve... 22 december Geert Dijkstra
 • Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Comfort, veiligheid en communicatie, dat zijn de trends in het fietsverkeer, zegt Job van Roekel, directeur Easypath. Daarnaast is er een trend naar een fijne ‘fietsbeleving’ én... 22 december Nettie Bakker
 • Scrum weet raad met onzekerheid Scrum weet raad met onzekerheid Slimme reisinformatieproducten kunnen een uitkomst zijn bij toenemende verkeersdrukte of verkeershinder door grootscheepse renovaties. Maar van tevoren is vaak nog niet helder... 22 december Leonie Walta
 • Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte In de jaren negentig produceerde Andes op basis van een gevectoriseerde database stratenboeken voor in de auto. Anno 2016 is de geografische database van Andes een belangrijk... 22 december Geert Dijkstra
 • Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen die 3M biedt. Het is een innovatief bedrijf dat zich richt op wetenschappelijke... 22 december Eline Huls
 • Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces De stijgende vraag naar effectieve handhavingsoplossingen gaat hand in hand met de opkomst van camera- en sensortechnologie. Paul Dinnissen, Business Unit Manager bij Sigmax Law... 22 december Geert Dijkstra
 • Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. De PTV Group ontwikkelt en distribueert software voor de logistieke- en verkeerskundige markt. De laatste categorie producten richt zich vooral op verkeers- en vervoersplanning... 22 december Geert Dijkstra
 • Gezondheid als startpunt voor slimme steden Gezondheid als startpunt voor slimme steden ‘Onze verstedelijkingsopgave is, met veel onzekerheden, geraamd op een miljoen extra woningen tot 2040’, zegt Brenda Vervoorn, werkzaam bij het Programma Slimme en Gezonde Stad,... 22 december Nettie Bakker
 • ‘Adapt or die’ ‘Adapt or die’ De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat de ICT op grote snelheid in allerlei facetten van ons dagelijks leven binnendringt. Dat wordt vaak aangeduid als digitale disruptie.... 22 december Ron Bos
 • ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ Opschaling lijkt het trendwoord als het gaat om Smart Mobility. Smart Mobility? Er bestaan inderdaad veel definities en veel beelden van Smart Mobility. Een interview met Thijs... 22 december Nettie Bakker
 • We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! Pieter Arends en Jos Kalfsbeek zijn adviseurs mobiliteit bij de adviesgroep Mobiliteit en Infrastructuur van Twynstra Gudde. Met ongeveer vijftig collega’s werken zij dagelijks... 22 december Maurits van den Toorn
 • Grote onzekerheid over tussentijdse effecten Grote onzekerheid over tussentijdse effecten ‘Over ons toekomstbeeld dat getekend en gekleurd wordt door trends als verstedelijking, krimp, vergrijzing, ICT en de zelfrijdende auto, is iedereen het in grote lijnen wel... 22 december Nettie Bakker

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.