Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten

woensdag 20 december 2017 Nettie Bakker 146x gelezen

Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma?
Jan Bert Dijkstra, programmadirecteur Beter Benutten

Jan Bert Dijkstra, programmadirecteur Beter Benutten

Dijkstra: ‘Voor mij als programmadirecteur Beter Benutten zijn samenwerken, vernieuwen en innoveren de afgelopen zes jaar de sleutelwoorden geweest. Met deze aanpak hebben we het filevraagstuk benaderd: de reiziger is centraal gezet, er is een brede probleemanalyse geïntroduceerd en we hebben aangestuurd op andersoortige oplossingen. Samen met twaalf regio’s zijn we bijvoorbeeld nieuwe werkverbanden aangegaan die ook nieuwe mogelijkheden hebben opgeleverd: maatwerk per regio, cofinanciering en een stevig monitoringsprogramma waarmee we de effecten en resultaten van het ingezette beleid en de maatregelen van ruim 400 projecten steeds helder konden presenteren. Een zo’n resultaat is bijvoorbeeld: circa 48.000 spitsmijdingen per gemiddelde werkdag in de periode 2011-2014. Naar verwachting zijn alle resultaten halverwege 2018 bekend.' 

 

Was Beter Benutten trendsettend? 

‘Die stelling onderschrijf ik van harte. De nauwe samenwerking tussen Rijk en regio, regio’s onderling en met de markt, het werken aan projecten in het hier en nu, cofinanciering en een strak monitorings- en evaluatieprogramma, is nog niet eerder vertoond op deze schaal. We hebben op deze manier mensen kunnen laten zien dat er andere, dan de traditionele  opties zijn, bijvoorbeeld door later te beginnen, thuiswerken, een dag op de fiets of met het ov. Ook hebben we fors ingezet op het beschikbaar stellen van diensten, gebaseerd op data waardoor mensen steeds beter een optimale keuze maken. Een keuze die per dag kan verschillen.' 

 

Innovatie Partnership 

Was het programma zelf, mede gezien de lange duur, ook onderhevig aan trends? Dijkstra: ‘Jazeker. De belangrijkste trend vind ik wel de digitalisering in het verkeer en vervoer en daar reageren we ook op. Data en connectiviteit bieden kansen die we vooral vanuit ITS willen pakken. Het Partnership Talking Traffic is daar een voorbeeld van en ook daarbij kozen we voor een nieuwe vorm van samenwerken: het Innovatie Partnership, markt en overheid zij aan zij, samen werken en vooral ook samen investeren. 

 

Doel van dit partnership is om gezamenlijk innovatieve verkeerstoepassingen te ontwikkelen en vooral ook uit te rollen op landelijke schaal. Weggebruikers – of het nu om automobilisten, fietsers of vrachtwagenchauffeurs gaat – worden straks voortdurend geïnformeerd en ondersteund op basis van near real-time-data over mogelijke files, wegwerkzaamheden, incidenten, maar ook over beschikbare parkeerplaatsen of de tijd tot groen bij een slim verkeerslicht. Ook het ov en nood- en hulpdiensten gaan hiervan profiteren. En daarmee gaan we dan ook bijdragen aan de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid in onze drukke steden. Anders gezegd: Intelligente transportsystemen zetten door in Talking Traffic en MaaS-toepassingen.' 

 

Top-drie-resultaten 

Vooruitlopend op de definitieve resultaten in 2018: Wat zou Dijkstra’s top-drie zijn aan belangrijkste resultaten? Dijkstra: ‘Mijn top-drie bestaat uit een aantal blijvende resultaten, een aantal kortetermijnmaatregelen en het werken op regionale schaal. Zo gaat de aanpak structureel door en is verankerd in het MIRT. Op basis van het regeerakkoord wordt het Infrastructuurfonds aangepast naar een bereikbaarheidsfonds en ook de werkwijze om gezamenlijk projecten te bekostigen is onderdeel van de kabinetsaanpak. Verder wordt in het kader van het MIRT in de gebieden gewerkt aan een aanpak met slimme en duurzame kortetermijnmaatregelen. En er wordt goed gewerkt op regionale schaal, publiek-publiek en publiek-privaat.' 

 

Data en diensten 

Terug naar de trends. Dijkstra: ‘De digitalisering in de samenleving en in de verkeers- en vervoersector zet hoe dan ook door. Recent heeft KMPG een studie gepubliceerd waarin een halvering van de verkoop van auto’s wordt verwacht in 2030. Er zijn meerdere ride-sharing-bedrijven actief, sommige al met meer dan 1 miljoen gebruikers. Er zijn grote verwachtingen van de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer en van MaaS-concepten. Stel je voor wat dit betekent al zou maar de helft van alle voorspellingen uitkomen. In ieder geval zijn data en diensten sleutelwoorden. Maar ook de borging van publieke belangen zoals veiligheid, bereikbaarheid of privacy. 

Talking Traffic is een project dat bijdraagt aan deze trend en de eerste stappen zet om reizigers beter te bedienen en bedrijven en overheden laat samenwerken op weg naar een digitalere wereld. Het project richt zich op het informeren en ondersteunen van weggebruikers, individueel op maat tijdens hun reis. Dit geeft weggebruikers de gelegenheid om te anticiperen op veranderende omstandigheden en weloverwogen keuzes te maken. We maken daarbij optimaal gebruik van het feit dat mensen tegenwoordig vrijwel voortdurend online zijn. Mensen verwachten actuele informatie over de weg, het spoor en ook op de fiets.’ 

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Inhoud Trends 2018

  • Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Het systeem ‘auto’ loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn hoognodig toe aan iets anders en daar zijn de geesten eindelijk rijp voor. Dat ziet ‘mobiliteitsfilosoof’ Kris Peeters als de belangrijkste trendbreuk. In 2018 dus minder werken... 21 december Maarten Reith
  • Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma? 20 december Nettie Bakker
  • De voetganger is een sluitpost De voetganger is een sluitpost In mei kwam er een abrupt einde aan zeven jaar Zwols wethouderschap voor Filip van As. De politieke realiteit was dat Van As zich te weinig gesteund voelde voor zijn duurzaamheidsagenda. Hij kijkt niet met wrok terug. Integendeel, als (vrijwillig)... 20 december Vincent Wever
  • Free Floating Overlast Free Floating Overlast ‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke... 20 december De parkeermeneer
  • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede... 20 december Karin Broer
  • De opmars van Placemaking De opmars van Placemaking Vakjournalist Derk van der Laan signaleert de trend Placemaking. Hij is zelf een van de ondersteuners van de methode, die in korte tijd enorm is gegroeid. Het gaat om het herinrichten van publieke ruimte zodat bewoners en andere gebruikers hiervan... 20 december Derk van der Laan
  • Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie... 20 december Maarten Reith
  • Individuele fietsbeleving en datafusie Individuele fietsbeleving en datafusie Toegepast wetenschappelijk onderzoek op hbo-instellingen speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De NHTV ontwikkelde op basis van combinaties van bestaande technologie twee instrumenten voor fietsonderzoek, die verrassend nieuwe... 19 december Leonie Walta
  • Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Niels van Oort (39) is een echte ov-man die onderzoek en praktijk graag combineert. In zijn professionele leven is dat ook terug te zien: hij werkt voor zowel Goudappel Coffeng als de TU Delft. Sinds oktober is hij in Delft druk als kwartiermaker... 19 december Vincent Wever
  • Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Zo zou de overgang naar elektrisch vervoer moeten samengaan met een andere inrichting van de binnensteden, zegt Leendert van Bree. Een inrichting die uitnodigt tot lopen en... 19 december Leonie Walta

Inhoud Trends 2018

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.