Papers / presentaties

In onderstaand overzicht kunt u de papers lezen, die tijdens het congres worden gepresenteerd.

Zaal 1        De basis: gegevens en meer

 

 • Ronde 1 – Verkeersgegevens voor nu en voor de toekomst

- Kwaliteit van verkeerswaarnemingen in DVM-land [presentatie]

- Verkeersmodel op maat: sneller en beter [presentatie]

           

 • Ronde 2 - Waaraan moeten verkeersgegevens voldoen

- N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem [presentatie]

- De variabiliteit in het verkeer [presentatie]

           

 • Ronde 3 - Altijd al willen weten hoe het werkt?

- Enige misvattingen in de verkeerskunde [presentatie]

- Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten [presentatie]

 

Zaal 2        De fiets

 

 • Ronde 1 - Een veilige fiets(er) voor morgen

- Waarom fietshelmen niet effectief zijn in het beperken van letsel van fietsers [presentatie]

- ICT en fiets: veilig fietsgebruik in Europa [presentatie]

- Eerste resultaten invoering bromfietspraktijkexamen [presentatie]

           

 • Ronde 2 - Een nieuw kijk op fietsinfra

- Denken in Robuuste Structuren – planning en ontwerp van fietsinfrastructuur [presentatie]
- Nieuw fietsverkeer door een nieuw fietspad? De  gevolgen van FP10 voor het fietsen door en rond duingebied Meijndel [presentatie]

           

 • Ronde 3 - Duurzame stimulansen voor fietsverkeer

- Naar een schaalsprong bij het fietsparkeren bij stations [presentatie]

- Fietscultuur behouden? Zet in op marketing en communicatie! [presentatie]

 

Zaal  3      Verkeersveiligheid

 

 • Ronde 1 - Aanpak verkeers(onveiligheid)

- Regionale verkeersveiligheidsknelpunten helder in beeld [presentatie]

- Ranking the Roads [presentatie]

 

 • Ronde 2 - Verkeersveiligheid - Nieuwe kennis

- Inzet van snelheidsgegevens bij de onderbouwing integraal beleid en maatregelen voor verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid [presentatie]

- Gemeten effecten landbouwverkeer op doorstroming en verkeersveiligheid op gebiedsontsluitingswegen [presentatie]

 

 • Ronde 3 - Verkeersveiligheid en kwetsbare verkeersdeelnemers

- Letselongevallen van voetgangers en fietsers [presentatie]

- Verkeersveiligheid van fietsende 55-plussers [presentatie]

 

Zaal 4        Mens, voertuig, omgeving: drie-eenheid

           

 • Ronde 1 - Dames, heren, natuurlijk integreren

- Over heulen, heggen en hovelingen een interactief  inrichtingsplan in de vorm van een catalogus met een bouwdoos [presentatie]

- Natuurlijk sturen Limburg; omgevingsgericht ontwerpen [presentatie]

           

 • Ronde 2 - De mens in beweging in 6 minuut 40

- Seniorvriendelijk ontwerp, beheer en onderhoud [presentatie]

- OV-ambassadeurs – Senioren helpen senioren op weg [presentatie]

- Veiligheid van scootmobielen in het verkeer [presentatie]

- Wanneer wel een zebra, wanneer niet? [presentatie]

- Slechte stroken schaden fietsverkeer [presentatie]

- Verkeerslessen allochtonen [presentatie]

- Unieke bromfietsaanpak F.A.S.T [presentatie]

 

 • Ronde 3 - Over stedelijke verrASsing

- Stadsassen in Nederland: China in de polder? [presentatie]

- Compact ontwerp - - - Compacte infrastructuur voor doorgaande wegen in bebouwd gebied [presentatie]

 

Zaal 5        Capita Selecta

 

 • Ronde 1 - Den Haag Centraal

- Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011 [presentatie]

- OV in hooglanden: snoeien en groeien [presentatie]

           

 • Ronde 2 - De sociale dimensie

- Sociaal openbaar vervoer onder druk [presentatie]

- Draagvlak voor multisectorale indicatoren [presentatie]

           

 • Ronde 3 - Tijdens de verbouwing …

- Hinderscan [presentatie]

- Verkeershinder tijdens aanbesteding- en uitvoeringsfase [presentatie]

- Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering blijven het ideeën [presentatie]

 

Zaal 6        Prikkelen Gedrag

 

 • Ronde 1 - Prikkel en verleid met vernieuwde mobiliteitsdiensten

- Mobiliteitsmanagement, een kwestie van Prikkelen en Ontwikkelen [presentatie]

- Bemobi, be mobile! [presentatie]

           

 • Ronde 2 - Succesvolle financiële prikkels

- Spitsmijden in Brabant [presentatie] 

- FileMijden Utrecht: de praktijk [presentatie]

- Lucht voor de Stad [presentatie]

           

 • Ronde 3 - Nieuwe media beïnvloeden gedrag weggebruiker

- De game-layer in mobiliteit: gedragsbeïnvloeding  door spelelementen [presentatie]

- Sociale media bij communicatie rond wegwerkzaamheden [presentatie]

 

Zaal 7        Verkeersmanagement benutting

 • Ronde 1 - Verkeersmanagement

- Toepassingsmogelijkheden van cooperatieve systemen en services in Nederland [presentatie]

- BVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door systemen! [presentatie]

- Verbetering doorstroom A10 [presentatie]

           

 • Ronde 2 - Verkeersmanagement en luchtkwaliteit

- Het verbeteren van de luchtkwaliteit met behulp van Groen DVM, gebaseerd op real time  luchtkwaliteits-metingen [presentatie]

- Invloed van dynamisch verkeersmanagement op de lokale luchtkwaliteit [presentatie]

- EverGreen, minder stops, betere luchtkwaliteit, maar… [presentatie]

- Beleving van wachten bij verkeerslichten [presentatie]

           

 • Ronde 3 - Betere benutting door functioneel onderhoud

- DVM-aanpak voor Functioneel Onderhoud [presentatie]

- Wegbeheerders in Limburg coördineren het onderhoud van verkeerslichten [presentatie]

- Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen [presentatie]

 

Zaal 8        Wegontwerp

 

 • Ronde 1 - De voetganger gesimuleerd

- Simulatie dynamisch busstation [presentatie]

- Dynamisch voetgangersmodel [presentatie]

- Volmaakte chaos op busstation Groningen [presentatie]

           

 • Ronde 2 - Ontwikkeling in wegontwerp en voertuig

- Handboek Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen Volledig Vernieuwd [presentatie]

- Rotondedoseerinstallaties op robuustheid onderzocht [presentatie]

- Langere en zwaardere vrachtwagens, veilig voor het verkeer? [presentatie]

           

 • Ronde 3 - Verkeersveilige netwerken

- Categorisering en basiskenmerken wegontwerp nieuwe stijl [presentatie]

- Een interviewstudie onder wegbeheerders naar de veiligheid en het ontwerp van kruispunten om 80 km/u wegen [presentatie]

- Een veiligheidsprocedure op netwerkniveau [presentatie]

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.