Adviseur Verkeersmanagement

De gemeente Amsterdam is op zoek naar een adviseur Verkeersmanagement voor 32 tot 36 uur per week.

Hoe zorgen we dat het verkeer blijft doorstromen op het wegennet en wegtunnels in Amsterdam in het algemeen en tijdens de aanstaande renovatie van de Piet heintunnel in het bijzonder. En hoe voorkomen we opstoppingen tijdens grote evenementen? Hoe leiden we de toenemende stroom aan taxi’s en touringcars binnen Amsterdam in goede banen? Hoe verbeteren we structureel de oversteek over het IJ? Met dit soort vraagstukken houd jij je als adviseur verkeersmanagement bezig. Dankzij jouw adviezen blijft onze hoofdstad leefbaar, bereikbaar en veilig.

Dit ga je doen

Voor jou is geen dag hetzelfde. Je werkt dan ook in de meest dynamische stad van Nederland, op een jonge afdeling waar volop ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Jouw focus ligt op het bruisende centrum van Amsterdam. Hier adviseer je over uiteenlopende uitvoerings- en onderhoudsprojecten. Bijvoorbeeld over de verkeersdoorstroming tijdens onderhoud aan bruggen en kades, en de bereikbaarheid van het busplatform op Amsterdam Centraal. Ook lever je input voor mobiliteitsplannen tijdens evenementen.

Steeds weer is een optimaal ontwerp en vlotte implementatie van nieuwe of bestaande dynamisch verkeersmanagement- en tunnelsystemen jouw doel. Een verkeerskundig knelpunt? Jij overziet de situatie en komt met praktische oplossingen. Deze vertaal je naar heldere (regel)scenario’s die je probleemloos implementeert in onze dynamisch verkeersmanagementsystemen. Is er sprake van een onverwachte wending, zoals een storing aan een brug? Dan stel jij direct het scenario bij. Uiteraard zorg je steeds voor een goede overdracht naar de betrokkenen, zoals het stadsdeel en de verkeersleiding.

Een goed bereikbaar Amsterdam is voor veel mensen van belang. Je werkt dan ook nauw samen met diverse stakeholders. Denk aan het GVB, collega’s van de directie Stadswerken, stadsdeelregisseurs en aannemers. De kennis die jij zo opdoet, vertaal je naar de praktijk. Zo ontstaan voor iedereen werkbare verkeersmanagementplannen en -processen. Is er ruimte voor verbetering? Kan de advisering binnen projecten bijvoorbeeld beter? Of is hechtere ketensamenwerking mogelijk? Dan kom jij direct met een plan. Ook ben je actief binnen verschillende innovatieve en strategische projecten. Bijvoorbeeld rondom intelligente transportsystemen, urban smart mobility en het thema duurzaamheid. Zo draag je bij aan optimaal en toekomstbestendig verkeersmanagement binnen onze stad.

Dit is jouw kracht

Waarvoor jij warmloopt? Voor innovatieve ontwikkelingen binnen verkeersmanagement! Je bent leergierig en ambitieus. Zowel zelfstandig werken als samenwerken gaat je goed af, en je communiceert probleemloos met verschillende disciplines. Je krijgt energie van de dynamiek die zo kenmerkend is voor Amsterdam en je beweegt je dan ook soepel tussen alle belangen die er spelen. Hierbij heb je altijd oog voor de relatie. Ook heb je lef en overtuigingskracht, toon je graag initiatief en ga je altijd recht op je doel af.

Verder heb je:

 • Een hbo- of wo-di­plo­ma in een re­le­van­te rich­ting, zo­als ver­keers­kun­de of mo­bi­li­teit;
 • Bij voor­keur mi­ni­maal een jaar er­va­ring met ver­keers­ma­na­ge­ment;
 • Bij voor­keur ken­nis van ver­keers­re­gel­in­stal­la­ties en ont­werp­tool­kits zo­als CCOL, of de am­bi­tie om deze ken­nis op te doen;
 • Af­fi­ni­teit met ver­keers­ma­na­ge­ment­sys­te­men, zo­als net­werk­ma­na­ge­ment­sys­te­men en par­keer­rou­te-in­for­ma­tie­sys­te­men;
 • Af­fi­ni­teit met mo­ni­to­ring, eva­lu­a­tie en pro­ces­ver­be­te­ring.

Wij bieden

 • Mi­ni­maal € 2.943, - en maxi­maal € 4.450, - bru­to per maand (schaal 10) op ba­sis van een 36-uri­ge werk­week. Je exac­te sa­la­ris is af­han­ke­lijk van je op­lei­ding, ken­nis en er­va­ring.
 • De mo­ge­lijk­heid om thuis te wer­ken en zelf je werk­tij­den in te de­len, voor een goe­de ba­lans tus­sen werk en pri­vé.
 • Com­plexe, af­wis­se­len­de werk­zaam­he­den en een plek in een col­le­gi­aal, di­vers team waar­bin­nen ie­der­een zijn iden­ti­teit en ei­gen­heid be­houdt.
 • Uit­ste­ken­de op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den zo­als of­fi­ce­trai­nin­gen, mind­ful­ness en vak­spe­ci­a­lis­ti­sche op­lei­din­gen.
 • Een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get om ex­tra ver­lo­fu­ren mee te ko­pen, op­lei­din­gen van te be­ta­len of te la­ten uit­be­ta­len in de vorm van ex­tra in­ko­men.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, met on­der meer op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds en een maan­de­lijk­se bij­dra­ge aan je ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring.

De organisatie

Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 16.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van SAIL, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. Binnen de afdeling Verkeersmanagement ga jij aan de slag voor het team Verkeerstactiek.

Hier werk je samen met zo’n 25 hoogopgeleide strategische tot operationele collega’s. Gepassioneerde mensen die van aanpakken weten en betrokken zijn bij de interessantste evenementen van Amsterdam. Wij houden ons onder meer bezig met verkeerscenario´s voor de reguliere spitssituatie, omleidingsroutes langs wegwerkzaamheden, en maatregelen tijdens incidenten. Daarnaast richten wij ons ook op het ontwikkelen van mobiliteits- en crowdmanagementplannen voor grote evenementen zoals Koningsdag, de marathon van Amsterdam en evenementen in het Arena-gebied. Ons team is in ontwikkeling: we breiden ons aandachtsgebied uit van auto’s naar fietsers, voetgangers, en openbaar en commercieel goederen- en personenvervoer.

Sollicitatieprocedure

Zet jij je ideeën en kennis graag in voor een ambitieuze werkgever die het beste wil voor de stad Amsterdam en haar bewoners, ondernemers en bezoekers? Upload dan uiterlijk 17 juli 2020 je motivatie en cv via de sollicitatiebutton.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Vragen over de vacature

 • Wil je meer in­for­ma­tie over de func­tie? Neem dan con­tact op met Rah­ma Bou­kad­di­da-Mah­da­oui, team­lei­der Ver­keers­t­ac­tiek, be­reik­baar via 06 –23540077 en rahma.boukaddida@amsterdam.nl
 • Vra­gen over de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re? Stel ze aan Chris­ti­ne Hil­gers, ad­vi­seur wer­ving en se­lec­tie, via 06 – 11 17 90 90 of Christine.Hilgers@amsterdam.nl
 • Organisatie:
  gemeente Amsterdam
 • Locatie:
  Amsterdam
 • Opleidingsniveau:
  HBO
 • Uren:
  32 - 36
 • Meer informatie:
  solliciteren