CROW-SPV-kennis over verkeersveiligheid: risicoaanpak en verkeerseducatie

vrijdag 10 mei 2024

Het Kennisnetwerk SPV, waar CROW deel van uitmaakt, bevordert de risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid. Nieuw is de SPI-monitor waarmee overheden aan de slag kunnen om het verkeer veiliger te maken. Daarnaast bevordert CROW-KpVV de verkeerseducatie.

Het verkeersveiligheidsbeleid in Nederland gaat tegenwoordig uit van de risicogestuurde aanpak: eerst de risico's in kaart brengen, dan pas maatregelen nemen. Jarenlang was het gebruikelijk om de verkeersveiligheid te verbeteren op basis van ongevalscijfers. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)  neemt daar afscheid van. Waarom eigenlijk?

Verkeersslachtoffers vallen op verschillende wegen, verspreid over het hele land. Maar van veel ernstig verkeersgewonden is niet bekend op welke locatie ze gewond zijn geraakt. Ook weten we vaak niet wat de achterliggende oorzaken zijn. Meestal is het een combinatie van oorzaken. Daarin spelen risico’s, dus het gevaar op de weg, een grote rol.

Door risico's als uitgangspunt van beleid te nemen, kunnen we meer proactief sturen op verkeersveiligheid. Een risicoanalyse biedt bovendien meer aanknopingspunten om de juiste maatregelen op de juiste locaties te nemen dan een analyse van slachtoffers.

Voor een goede risicogestuurde aanpak heeft het Kennisnetwerk SPV (samenwerking van CROW en SWOV) een stappenplan ontwikkeld. Dit Stappenplan: ‘Van risicoanalyse tot uitvoeringprogramma’ [*] begint met het maken van een risicoanalyse. Daarna volgt in de uitvoeringsagenda welke onderwerpen prioriteit hebben en in het uitvoeringsprogramma welke maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheidsrisico's te verminderen.

Inspiratiepagina
 

Overheden die wel wat hulp kunnen gebruiken bij het maken van een risicoanalyse kunnen terecht op de inspiratiepagina [*] van het Kennisnetwerk. Daarop staan goede voorbeelden van gemeenten en provincies bij de meeste stappen uit het stappenplan.

SPI-monitor

Een nieuw hulpmiddel bij de risicogestuurde aanpak is de SPI-monitor [*], de landelijke monitor risico-indicatoren verkeersveiligheid, bestemd voor overheden. Met de monitor krijgt de gebruiker snel inzicht op basis van de risico-indicatoren Veilige wegvakken, Veilige fietspaden en Veilige snelheden. Ook geeft de monitor inzicht in ongevallen. Voor nog niet alle risico-indicatoren zijn data beschikbaar, maar daar wordt wel hard aan gewerkt. Een filmpje [*] laat zien hoe de SPI-monitor functioneert. Werkt u bij een overheid? Vraag dan een login [*] aan voor de monitor.

Toolkit Verkeerseducatie

CROW verbetert ook op een andere manier de verkeersveiligheid: met permanente verkeerseducatie. Hiermee creëren we de voorwaarden voor verkeersveilig gedrag voor elke leeftijdsgroep en elke vervoerwijze. Op de vernieuwde website Toolkit Verkeerseducatie [*]vindt u onder andere lespakketten, voorlichtingsprojecten en opleidingen. De toolkit is ontwikkeld voor twee doelgroepen: de gebruiker en de producent.

De gebruiker kiest in de toolkit eenvoudig het juiste hulpmiddel voor zijn/haar situatie. Bent u op zoek naar een programma rond alcohol- en drugsgebruik voor jongeren of een opfriscursus voor automobilisten? Alle verkeerseducatieve interventies en programma’s zijn ondergebracht in een overzichtelijke kenniscatalogus [*] met handige filters en een zoekbalk. Voorbeelden van gebruikers zijn peuterspeelzalen en scholen, maar ook ouderenbonden, fietsclubs en provincies.

De producent kan de Toolkit gebruiken om hulpmiddelen aan te bieden. Producenten zijn de organisaties die een coördinerende of ondersteunende taak hebben op het gebied van verkeerseducatie. Denk aan provincies, ROV's (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid) en vervoerregio’s, maar ook onderwijsbegeleidingsdiensten en afdelingen onderwijs. In de toolkit kunnen producenten hun product op een centrale en gemonitorde plek aanbieden. Leerfilmpjes [*] helpen hen bij het samenstellen van goed onderbouwde verkeerseducatieve interventies.

 

 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief