Webinar ANWB: Verkeer in de Stad

mei26

Het wordt steeds drukker in de stad. Fietspaden in de bebouwde kom zijn vaak overvol met ‘gewone’ fietsen. En daar komen steeds meer soorten voertuigen bij, zoals de elektrische bakfiets, de speed pedelec en exoten als de e-step, segway, Stint en Biro. Onduidelijkheid over de plek op de weg maakt het er niet veiliger op

De ANWB wil – als belangenbehartiger van alle mobilisten – ruimte en duidelijkheid scheppen in het verkeer, en heeft daarvoor samen met enkele adviesbureaus de ontwerpmethodiek ‘Verkeer in de Stad’ ontwikkeld. De methodiek is de afgelopen tijd aangescherpt door pilots in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg.

Conclusie: als landschapsarchitecten en andere ruimtelijke vormgevers volgens deze methode de handen ineen slaan met verkeerskundigen, kan het stadsverkeer een stuk prettiger, veiliger en comfortabeler worden. Met een evenwichtiger verdeling van de ruimte voor het verkeer, met meer kwaliteit van de openbare ruimte en met meer oog voor de leefbaarheid.

De ANWB organiseert een gratis webinar over de ontwerpmethodiek ‘Verkeer in de stad’ op 26 mei, 10:30 – 11.30 uur.
Meldt u nu aan via deze link.
 

Wilt u alvast meer weten over de ontwerpmethodiek ‘Verkeer in de Stad’, kan de volledige beschrijving hier vinden

Ruimtelijke Kwaliteit in balans met verkeersafwikkeling

In de ontwerpmethodiek Verkeer in de Stad leggen we een nieuw fundament, met nieuwe grondslagen voor ontwerp. Verkeer in de Stad is een methodiek waarbij u eerst vanuit de gewenste ruimtelijke kwaliteit en vervolgens vanuit gewenste verkeersafwikkeling u uitgangspunten in kaart brengt, op structuur- en netwerkniveau. Daarbij wordt gewerkt met zes voertuigfamilies. We definiëren ‘voertuigfamilies’ door vergelijkbare voertuigen in een ‘familie’ in te delen op basis van massa. Op basis van haalbare snelheid worden families verder ingedeeld in voertuigtypen. Met ‘haalbare snelheid’ bedoelen we: de snelheid die een voertuig normaliter kan halen, dus zonder bovenmatige krachtsinspanningen van de berijder of (illegale) opvoer-ingrepen aan het voertuig.

Voertuigfamilies en haalbare snelheden

Voertuigtypen: nadere verdeling van voertuigfamilies naar voertuigtype op basis van haalbare snelheden, met voorbeelden van voertuigen die daarbinnen vallen

Een afweging van ruimtelijke kwaliteit en verkeersfuncties op basis van netwerken voor alle voertuigfamilies leidt tot een afgewogen structuur voor de stedelijke openbare ruimte. Dit wordt vastgelegd in een kaart met zogenaamde stedelijke verkeersmilieus. Onder stedelijk verkeersmilieu verstaan we een straat (of gebied met straten) waar een bepaalde maximumsnelheid geldt, eventueel verbijzonderd met bijzondere eisen vanuit ruimtelijke kwaliteit of verkeersnetwerken. Deze stedelijke verkeersmilieus vormen een richtinggevend kader voor de verdere inrichting en het feitelijke ontwerp. Het ontwerp van de infrastructuur bepaalt hoe hard er gereden mag worden. De snelheidslimiet voor alle verkeersdeelnemers wordt niet langer gekoppeld aan het type voertuig, maar is gekoppeld aan de infrastructuur. De maximum snelheid wordt gekozen om de gewenste ruimtelijke kwaliteit van een gebied optimaal te kunnen combineren met de verkeersfunctie.

Vervolgens kunt u de structuur met de stedelijke verkeersmilieus doorvertalen naar ontwerpen op locatieniveau. Het gaat dan om afwegingen hoe ude ruimte concreet inricht, al dan niet gebruik makend van verschillende domeinen waarin voertuigtypen met elkaar ruimte delen of juist niet. Hiervoor zijn indelingsprincipes ontwikkeld, die aangeven hoe u lokaal maatwerk kunt leveren. Het ontwerp op locatieniveau wordt altijd getoetst aan de eerder gemaakte hoofdkeuzes op structuur- en netwerkniveau.

In de ontwerpmethodiek staat een veilig en vergevingsgezind ontwerp voorop. Massa en haalbare snelheden van voertuigen (bestaande en toekomstige) worden gebruikt als belangrijke criteria voor het maken van keuzes tussen mengen of scheiden van verschillende soorten verkeer.

Op www.anwb.nl/verkeerindestad staat meer informatie over het programma. Medio mei 2020 wordt hierop een totaal herzien versie van het rapport  geplaatst. 

Categorie

event_note Agenda

Datum / tijd

26 mei 2020
Aanvang: 10.30 uur

Prijs

€Gratis
near_me