Natuur & Milieu presenteert mobiliteitsvisie: een frisse kijk op reizen

woensdag 13 september 2023

Foto: Shutterstock

Belangenorganisatie Natuur & Milieu presenteert een nieuwe mobiliteitsvisie. In de visie staan 27 concrete maatregelen en 10 ambities. Verkeerskunde was aanwezig bij de presentatie van de visie. “Zowel de druk van auto’s op steden, als het uitkleden van het openbaar vervoer in de regio moet veranderen. Bereikbaarheid is een groot thema in de politieke campagnes. Wij bieden een doorgerekend pakket met maatregelen die direct uitgevoerd kunnen worden”, vertelt Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.
https://natuurenmilieu.nl/app/uploads/NM-Mobiliteitsvisie-2023-DEF.pdf

Natuur & Milieu stelt dat het huidige Nederlandse mobiliteitssysteem onhoudbaar is. Door onderzoeksbureau CE Delft is berekend dat met dit pakket de stikstofuitstoot flink afneemt en de CO2-uitstoot van mobiliteit in 2030 met 49 procent is gedaald.

Natuur & Milieu erkent dat mobiliteit belangrijk is - 'een belangrijke levensbehoefte' - en dat mobiliteit schoner en efficiënter is geworden. Tegelijkertijd neemt de vraag naar fossiele energie niet voldoende af. Ook hekelt de club de ruimte die auto's innemen. Demmers: “Het is tijd voor een gezond, groen en veilig land met schone lucht en een verbetering van de leefbaarheid in onze steden en dorpen. De mens moet voorrang krijgen op de auto.”

De visie baseert zich op het belang van een nieuwe manier van reizen en vervoeren. Openbaar vervoer en toegankelijkheid spelen daarbij een hoofdrol, net als het terugdringen van autobezit en -gebruik.

Maatregelen en acties

Natuur & Milieu stelt concrete acties voor, acties van politiek en beleidsmakers. Deze zijn onderverdeeld in een aantal typen maatregelen:

 • Normeren: de overheid stelt grenzen aan uitstoot. Bijvoorbeeld bindende CO2-emissiedoelen, uitstoot van voertuigen in een bepaald gebied, en minimumeisen aan nieuwe voertuigen. Een belangrijk voordeel van normering is dat de gewenste emissiereductie met een behoorlijke zekerheid gehaald wordt. Een nadeel is dat het ingrijpen vergaande gevolgen kan hebben voor direct betrokkenen.
   
 • Beprijzen
  Milieuschade moet, wat Natuur & Milieu betreft, worden voorkomen. Dat kan niet altijd. Als dat niet kan, moet de schade worden hersteld. Als voor het voorkomen of herstellen kosten moeten worden gemaakt, dan moet de vervuiler daarvan de rekening gepresenteerd krijgen.

  Natuur & Milieu stelt niet alleen betalen naar gebruik voor, maar ook betalen naar gebruik gedifferentieerd naar emissie.
  Als dit principe botst met mobiliteitseisen, kan worden gecompenseerd via inkomensbeleid, bijvoorbeeld via een mobiliteitstoeslag in aanvulling op hoor- en zorgtoeslag. 
   
 • Stimuleren
  Informatiecampagnes, maar ook subsidieregelingen voor duurzame alternatieven en de aanleg van infrastructuur voor schone(re) vormen van vervoer. 
   
 • Herwaarderen
  Uit de visie: "De manier waarop verschillende factoren worden gewaardeerd in maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA’s), zoals voertuigverliesuren, reistijdwinst, milieu, klimaat en toegankelijkheid, past niet (meer) bij de werkelijke waarde daarvan in de maatschappij. Op dit moment wordt één minuut reistijdwinst voor een grote groep mensen hoger gewaardeerd dan een extreem toegenomen bereikbaarheid voor een kleine groep. Daardoor krijgt het oplossen van knelpunten op snelwegen in meer prioriteit dan het vergroten van bereikbaarheid van mensen zonder toegang tot een (eigen) auto."

Lees hier de hele visie.

 

 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief