Gewijzigde Regeling Verkeerslichten 1 juli van kracht

dinsdag 30 april 2019
timer 4 min

Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft de gewijzigde Regeling Verkeerslichten ondertekend zodat deze per 1 juli 2019 van kracht is. Met de wijzigingen moet de regeling toekomstbestendig worden.

De Regeling verkeerslichten bevat een groot aantal voornamelijk technische eisen aan verkeerslichten. Voor lokale, provinciale en landelijke wegbeheerders is deze regeling van groot belang voor een veilige en optimale doorstroming. Rijkswaterstaat heeft erop gewezen dat de eisen die aan verkeerslichten op rijkswegen bij tunnels worden gesteld een optimale en veilige doorstroming kunnen beletten. Dit is de reden waarom deze eisen in de regeling zijn gewijzigd. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de hele regeling kritisch tegen het licht te houden. De regeling is, afgezien van een minieme aanpassing in 2010, al bijna 20 jaar niet veranderd.

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

De onderliggende NEN-normen zijn geactualiseerd. Ook de overige voorschriften zijn waar nodig aangepast aan de huidige tijd en praktijk. Overbodige eisen zijn komen te vervallen. Verschillende begrippen zijn verduidelijkt, uitgebreid of juist specifieker gemaakt. Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt een aantal redactionele wijzigingen door te voeren en onjuistheden te corrigeren.

Intergroen en Maastrichts voetgangerslicht.

Door de Regeling Verkeerslichten te laten voldoen aan actuele NEN-normen is het zogenaamde 'intergroen' weer toegestaan. Hierbij krijgen verkeerslichten sneller achter elkaar groen licht. Dit moet het aantal momenten terugdringen waarop eigenlijk op niets gewacht wordt.
Ook het 'Maastrichtse voetgangerslicht', waarbij het oversteeklicht aan de vertrekkant (voor de voetganger) staat, is in de gewijzigde regeling toegestaan.

Naast de wijzigingen van de bestaande regels zijn er drie nieuwe onderwerpen opgenomen in deze regeling. Het gaat om rotondedoseerlichten, akoestische signalen bij voetgangerslichten en akoestische signalen bij gele knipperlichten bij openbaarvervoerbanen.

Rotondedoseerlichten zijn in opkomst. Door eisen te stellen in deze regeling wordt het duidelijk hoe deze lichten geplaatst moeten worden. De akoestische signalen bij voetgangerslichten en akoestische signalen bij gele knipperlichten bij openbaarvervoerbanen zijn ook nieuw in deze regeling. Voor visueel gehandicapten is akoestische signalering de verschijningsvorm van het verkeerslicht. Dit is reden dat deze eisen in de regeling een plaats hebben gevonden.

Internetconsultatie

Er heeft geen internetconsultatie plaatsgevonden over deze regeling. De aanpassing van de regelgeving brengt geen veranderingen teweeg in de rechten en plichten van burgers en bedrijven. Op grond van het kabinetsstandpunt inzake internetconsultatie kon internetconsultatie daarom achterwege blijven.

Consultatie sector

De regeling is mede gewijzigd op aandringen van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB). In het LVMB werken gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen met als doel een efficiënte en effectieve invulling van verkeersmanagement. De CVN en de IVER zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van de wijzigingsregeling. CVN staat voor Contactgroep Verkeersregeltechnici Nederland en is een informele netwerkorganisatie voor verkeersregeltechnici. IVER staat voor Initiatiefgroep Verkeersregeltechnici. Het is een platform onder voorzitterschap van CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) waarin verkeersregeltechnici van verschillende wegbeherende organisaties zoals Rijkswaterstaat, verschillende provincies en grote steden hun kennis delen.

Regeldrukeffecten

De wijziging van regeling zal niet leiden tot omvangrijke regeldrukeffecten. Er is daarom afgezien deze regeling bij het Adviescollege toetsing regeldruk voor te leggen.

Technische notificatie

Het ontwerp van deze wijzigingsregeling is op 13 december 2018 voorgelegd aan de Europese Commissie (notificatienummer 2018/0616/NL) ingevolge artikel 5, eerste lid, Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEU 2015, L 241).

Op grond van artikel 6, eerste lid, van de voornoemde richtlijn, is vervolgens een standstilltermijn van drie maanden in acht genomen, welke op 14 maart 2019 is geëindigd. Binnen deze termijn zijn geen reacties ontvangen.

Inwerkingtreding/vaste verandermoment

De datum van inwerkingtreding is het eerstvolgende vaste verandermoment (Ar 4.17). Er wordt afgeweken van de minimale invoeringstermijn van drie maanden tussen publicatie en inwerkingtreding die op grond van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen geldt voor een regeling die direct relevant is voor decentrale overheden. De reden hiervan is dat dit, gelet op de doelgroep, aanmerkelijke ongewenste private of publieke nadelen voorkomt (uitzonderingsgrond A). Door een vlotte invoering gelden onder andere de eisen van verkeerslichten bij tunnels op kortere termijn wat de verkeersveiligheid ten goede komt. De decentrale overheden zijn als wegbeheerders uitgebreid betrokken geweest bij de totstandkoming van de wijziging via de IVER en CVN. Zij zijn al geruime tijd op de hoogte van de nieuwe vereisten.

Praktijk volgen

"We zullen wederom ervaringen gaan opdoen en ik hoop dat de regeling toch wat meer de praktijk gaat volgen. Als CVN en IVER zijn we ongeveer acht jaar bezig geweest om het ministerie te bewegen om deze wet aan te passen. Wij tellen dus onze zegeningen en houden natuurlijk nog wensen over.", aldus Eric Greweldinger, verkeersontwerper in 's Hertogenbosch.

Lees hier de volledige publicatie.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden

Om de doorstroom te bevorderen bij een verkeerslicht.
is het mogelijk en wenselijk om na het signaal ROOD de oranje lamp te laten branden. zie de verkeerslichten in Duitsland.
ik ben van mening dat er minder oponthoud is aangezien veel voertuigen zijn uitgerust met een start-stop systeem

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.