Nederlands innovatie-consortium voor betere regie op het gebruik van de openbare ruimte

donderdag 1 februari 2024

Foto: Shutterstock

De gemeenten Amsterdam en Almere en Groningen Bereikbaar gaan samenwerken met private partijen en vormen zo het consortium 'DRO': Digitale Regie op de Openbare Ruimte. Het consortium maakt deel uit van  het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem. De partners hebben nu handtekening gezet om zich aan te sluiten. Met een budget van ruim 23 miljoen euro werkt DRO-DMI de komende 5 jaar aan de ontwikkeling van digitale instrumenten om beter regie te kunnen voeren op het gebruik van de openbare ruimte.

Traditionele instrumenten zoals aanpassingen aan infrastructuur, verkeerslichten en verkeersregelaars lijken niet langer toereikend. Amsterdam, waar het aantal inwoners in 2030 naar verwachting groeit tot meer dan een miljoen, zoekt naar manieren om de druk op de openbare ruimte te verminderen, de veiligheid te vergroten en tegelijkertijd het gebruik van milieuvriendelijk en toegankelijk transport te bevorderen. Almere kampt met bovengemiddelde huisvestingsambities, gecombineerd met groeiende mobiliteitsbehoeften en toenemende mobiliteitsarmoede. Groningen, een belangrijk verkeersknooppunt in Noord-Nederland, ervaart dagelijks verkeersopstoppingen op de toegangswegen vanuit Drenthe, Friesland en Duitsland. Aanvullend digitaal instrumentarium is daarom nodig om steden en regio’s toegankelijk en leefbaar te houden.

Schaalbare, op data gebaseerde oplossingen

DRO-DMI verkent, ontwikkelt en test digitale, op data gebaseerde oplossingen om beter regie te kunnen voeren op het gebruik van de openbare ruimte. Door bijvoorbeeld toegang te reguleren op basis van kenmerken van gebruikers of modaliteiten, zorgen we er nu al voor dat vervuilende voertuigen op bepaalde plekken niet zijn toegestaan. Ook kan gedacht worden aan het sturen op onbenutte parkeercapaciteit en de mogelijkheid om deze schaarse ruimte toe te kennen aan bepaald gebruik of bepaalde gebruikers. Andere voorbeelden zijn gericht op het spreiden en mijden van dagelijkse verkeersdrukte door beter te communiceren met reizigers voorafgaand aan of tijdens hun reis. Hiermee stellen we de gebruiker van de openbare ruimte in staat flexibele keuzes te maken en bij te dragen aan efficiënter verkeer. Zo streeft DRO-DMI naar het maken van bewuste keuzes over het gebruik van schaarse ruimte. Digitale instrumenten kunnen hierbij helpen om te zorgen dat steden en regio’s voor alle doelgroepen toegankelijk en leefbaar blijven.

Over het DMI-ecosysteem

Het DMI-ecosysteem is een samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de ministeries van IenW en BZK onder een gezamenlijk uniform Afsprakenstelsel. DMI is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds en richt zich op slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing. Het voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld. Binnen het DMI-ecosysteem brengt het DRO-DMI consortium verschillende steden, technologie organisaties en onderzoeksinstituten samen. Partners zijn Gemeente Amsterdam, Gemeente Almere, Groningen Bereikbaar, Goudappel, Vianova, Technolution, en AMS Institute. Dit consortium werkt samen met andere partijen zoals TNO en Vervoerregio Amsterdam.

 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief