NDW: Effecten van Corona-maatregelen op verschillende verkeer- en vervoerstromen

donderdag 26 maart 2020
timer 10 min

Sinds de overheid flinke maatregelen heeft ingesteld om de verspreiding van Corona Virus (COVID-9) te vertragen, zien we velerlei sociaal-economische effecten optreden, ook op het verkeer. In dit blog duiken we in de data en vatten we deze verkeerseffecten kort samen.

Door Bas Turpijn, NDW.

 

Effecten automobiliteit

Eerst heb ik gekeken hoe de verkeersintensiteit per meetlus zich heeft ontwikkeld ten opzichte van dinsdag 3 maart. In de tabellen 1 en 2 is de “verkeersindex” per provincie te zien voor respectievelijk het hoofdwegennet (HWN) en het onderliggende wegennet (OWN). Dinsdag 3 maart is voor alle metingen op 100 gesteld. Daarna zijn per provincie alle berekende indexen rekenkundig gemiddeld. Hierbij ben ik uitgegaan van alle geldige uursmetingen (data error = 0) voor alle voertuigcategorieën (anyVehicle). Tevens is te zien hoe de indexen op een bepaalde dag afwijken van de gemiddelde indexwaarde voor de betreffende provincie.

Op dinsdag 10 maart zien we een vrij normaal verkeersbeeld, maar op dinsdag 17 maart, de eerste dinsdag na de stringente maatregelen, zien we behoorlijke dalingen van de verkeersindex. In Zeeland daalt deze tot 74 (26% afname t.o.v. 3 maart), maar we zien ook dalingen tot 60 (40% afname t.o.v. 3 maart). Figuur 1 toont deze index op een kaart. We zien dan dat de daling redelijk gelijkmatig over het land lijkt verdeeld, maat wel sterker is op het HWN.

 

Tabel 1 Index intensiteiten HWN t.o.v. dinsdag 3 maart per provincie  (Bron: NDW)

 

Tabel 2 Index intensiteiten OWN t.o.v. dinsdag 3 maart per provincie (Bron: NDW)

 

 

Figuur 1 Index op dinsdag 17 maart  verkeersintensiteiten t.o.v. 3 maart 2020 (Bron: NDW)

 

Figuur 2 toont specifiek voor de ring Amsterdam een ontleding van de verkeersintensiteit over de dag. We zien dan dat de daling niet gelijkmatig over de dag is gespreid. De spitsuren zijn relatief sterker gedaald (een halvering) en ook in de avonduren is de relatief sterke daling opvallend.

 

Figuur 2 Verkeersindex ring Amsterdam over de dag (3 maart = 100)

 

Effecten goederenvervoer over de weg

Als we nader kijken naar de intensiteit van het vrachtverkeer, zien we andere cijfers (tabellen 3 en 4, figuur 2): daar lijkt geen grootschalige terugval in de verkeersvraag op te treden. In sommige provincies zien we zelfs stijgingen ten opzichte van 3 maart. Wel is de spreiding binnen de provincies groter, zoals de standaard afwijking toont. Deze cijfers laten desalniettemin zien dat de terugval in verkeersintensiteit vooral bij het personenvervoer is opgetreden. Het goederenvervoer lijkt dus nog volop in bedrijf.

 

Tabel 3 Index vrachtintensiteiten HWN t.o.v. dinsdag 3 maart per provincie (Bron: NDW)

 

 

Tabel 4 Index vrachtintensiteiten OWN t.o.v. dinsdag 3 maart per provincie (Bron: NDW)