Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig

donderdag 25 april 2019
timer 7 min

1978:“In het zuidwesten van Zuidelijk Flevoland, tegenover het Gooi en ongeveer 25 kilometer van Amsterdam, wordt een geheel nieuwe stad gebouwd. Het moet een grote stad worden: over 25 jaar zo’n 125.000 tot 250.000 inwoners op een oppervlakte van ruim 140 km2. Dat is ongeveer tweederde van het gebied van de gemeente Amsterdam. En dat alles op een plek waar zo’n tien jaar geleden nog niets anders te zien was dan een bijna eindeloze watervlakte met aan de horizon een dijk en een gemaal.” Deze zinnen komen uit een extra uitgave van Cultuurrijp met de titel  “Almere, open stad”[1].  

1994
Deze publicatie toont ook het Structuurplan voor Almere en een foto van de Hollandse Brug (bij Muiderberg) met 2 x 2 rijstroken[2]. Later zijn dit 2 x 3 rijstroken geworden, nog weer later 2 x 4. In de jaren daarna zijn nogal wat rapporten over dit onderwerp gepubliceerd [3]. In 1994 publiceren de directies Noord-Holland en Flevoland van Rijkswaterstaat een Startnotitie ‘Trajectnota/MER Corridors tussen en regio’s Amsterdam, Almere en ’t Gooi’. Doel was capaciteitsuitbreiding van de weginfrastructuur in de corridors tussen de regio’s Amsterdam, Almere en ’t Gooi (CRAAG).
 
1997
In de jaren ’96 en ’97 verschijnen bij Rijkswaterstaat IJsselmeergebied enkele studies die beogen verstedelijking en infrastructuur op elkaar af te stemmen[4]. Eén conclusie wordt hier genoemd: voor de Harderbrug (bij Harderwijk) en de Hollandse Brug verschillen de aantallen rijstroken van de aantallen die men kan afleiden uit een in 1993 gemaakte prognose [5].
 
2009
Een kentekenregistratie in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland in 2008 maakt in 2009 duidelijk, dat de intensiteit van het verkeer op de Hollandse Brug in dat jaar 24 tot 53 procent kleiner is dan de gemeente Almere in 2000 voor het jaar 2010 verwachtte [6]. Uit deze registratie is af te leiden, dat: 
- men zou verwachten, dat nieuwbouw van woningen en andere gebouwen niet in Almere, maar bij voorkeur elders in Flevoland gerealiseerd wordt;
- de vraag komt op of, gezien het verkeersgedrag, de verbreding van de rijkswegen tussen Almere en Schiphol wel noodzakelijk is.
Rijkswaterstaat is in 2010 van dit resultaat op de hoogte gesteld [7]. Een reactie bleef uit.
 
2011
Omdat dit project doordendert, verschijnt in 2011 een artikel in het Financieel Dagblad met de titel ‘Wegenbouw voor Almere niet nodig. Bouw woningen elders in Flevoland’. Centrale vraag: is de uitgave van 4,4 miljard euro wel noodzakelijk? Deze wordt gesteld naar aanleiding van het feit, dat uit de telling van 2008 blijkt, dat de inwoners van Almere per etmaal 0,10 tot 0,17 ritten per inwoner over de Hollandse Brug maken in plaats van de 0,20 tot 0,28 ritten die uit de telling van 1990 af te leiden zijn. Bijna een halvering van het aantal dat men in 1993 voor het jaar 2010 verwachtte. 
 
2014
In november 2014 verschijnt in het tijdschrift De Ingenieur onder de titel ‘ Verbreding is niet nodig’ een artikel dat duidelijk maakt, dat:
- de werkelijke wegbelasting op de Hollandse Brug in 2008 24 tot 53 procent kleiner is dan de gemeente Almere in 2000 voor het jaar 2010 verwachtte [8];
- het aantal rijstroken op de Hollandse Brug, vier, gelijk is aan dat op enkele wegvakken van de A9 (Diemen, Amsterdam, Haarlem, IJmuiden, Alkmaar) en de A10 (Ring Amsterdam). De verkeersbelasting op de A 9 bedroeg in 2009 op een werkdag maximaal 131.000 voertuigen per etmaal, die op de A 10 maximaal 188.000. Het maximum op de Hollandse Brug lag in 2011 op 103.000 motorvoertuigen per etmaal. Zo bezien kan de verkeersintensiteit op de bestaande Hollandse Brug nog aanzienlijk groeien;
- het aantal inwoners van Almere groeit de laatste jaren absoluut en procentueel minder snel dan in bijvoorbeeld Amsterdam.
 
2018
Onlangs meldde Rijkswaterstaat, dat de jaargemiddelde verkeersintensiteit op de Hollandse Brug in 2015 108.900 bedroeg, in 2016 110.400. Voor het jaar 2030 wordt voor beide richtingen een intensiteit van 177.400 verwacht [9]. De aantallen voor 2015 en 2016 zijn hooguit 5 procent groter dan de intensiteit in 2007[10]; de verwachting voor 2030 is beduidend lager dan het, in 2000 op de A 10 tussen Amsterdam S 108 en Knooppunt De Nieuwe Meer, getelde aantal van 202.000 [11]. De A 10 had 2 x 4 rijstroken, evenveel als de Hollandse Brug vóór de grote verbouwing.
 
2019
De conclusie: de wegverbreding Schiphol - Amsterdam - Almere was en is niet noodzakelijk. Ook het komende decennium niet. Bijzonder, dat de kentekenregistratie van 2008 bij Rijk en provincie niet leidde tot eenzelfde conclusie.  
 
 
Over de auteur

Na zijn studie Geodesie aan de TH Delft werkte Joop Nicolai achtereenvolgens als stedenbouwkundige bij de afdeling Bouwkunde van dezelfde TH (1963 – 1972), de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (1972 – 1995) en als zelfstandig adviseur. Naast allerlei rapporten publiceerde hij diverse artikelen in De Ingenieur en NRC Handelsblad. In 2012 is ´Lelystad. Structuurplannen en werkelijkheid in 2005´ verschenen, met nummer ISBN/EAN 978-90-76431-00-0.
 
Literatuur
 
1.Almere, open stad. Extra uitgave van Cultuurrijp, het personeelsorgaan van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, December 1978.

2.Idem, blz. 28, 22.

3.Een selectie:
- Startnotitie Trajectnota/MER Corridors tussen de Regio’s Amsterdam, Almere en ’t Gooi. – 
-Startnotitie Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Directie Flevoland. April 1994. 
-Nota van antwoord op inspraak, volgnummer 200, reactie van Bevoegd Gezag, punt 7; mei 2005.
-- Strategische Verkeerskundige Verkenning Corridors tussen de Regio’s Amsterdam, Almere en ’t Gooi (CRAAG).  Ministerie van Veerkeer en Waterstaat, Directoraat-generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Directie IJsselmeergebied. September/oktober 1995.
- Ministerie van Veerkeer en Waterstaat, Directoraat-generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Directie IJsselmeergebied. Trajectnota CRAAG. Samenvatting. Concept. Zonder datum. 
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-generaal Rijkswaterstaat, Trajectnota CRAAG. Hoofdnota, Kaartenmap, Bijlagerapport, Samenvatting. December 2001.
- Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, Hoofdlijnen uit de in spraak inzake de Trajectnota CRAAG. April 2002.
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Startnotitie Hoofdwegverbinding Schiphol – Almere. Projectorganisatie Schiphol – Almere, Haarlem, december 2004. 
- Richtlijnen voor de Trajectnota/MER Schiphol – Amsterdam – Almere, vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in mei 2005.
- Bijlage. Achtergronddocument verantwoording Richtlijnen Hoofdwegverbinding Schiphol – Amsterdam – Almere.
- Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, Inspraakreacties op de Startnotitie hoofdwegverbinding Schiphol- Almere, Bundel l: schriftelijke reacties 1 tot en met 250, Bundel ll: schriftelijke reactie 251 tot en met 522, verslagen van de hoorzittingen. Maart 2005.
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nota van antwoord: Inspraak Hoofdwegverbinding Schiphol- Almere, Bundel l: analyse en beantwoording inspraakreacties 1 tot en met 329, Bundel ll: analyse en beantwoording inspraakreacties 320 tot en met 548 en reacties buiten de inspraaktermijn. Mei 2005.

4.Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied, Oeververbindingen als stuurmechanisme voor verstedelijking. Een verkenning voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, 20-08-1996. Uitgevoerd door Nicolai ruimtelijke ordening en infrastructuur bv.
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied, Herkomst, analyse en extrapolatie van de verkeersstromen over de oeververbindingen van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, 2 delen: Tekst en Figuren, tabellen, bijlagen, 08-01-1997. 
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied, Naar afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, 21-01-1997.

5.Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Directie Flevoland, Onderzoek A 27; verkeersprognose 2010. Hofstra Verkeersadviseurs BV, 93 10 08.

6.Goudappel, Coffeng, Adviseurs verkeer en vervoer, Kentekenregistratie Flevoland, in opdracht van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied en provincie Flevoland. Hoofdrapport. 18 -2-2009. Gemeente Almere, DHV Milieu & Infrastructuur BV, Verkeer. Themastudie verkeer en vervoer, blz. 17, Groei inwoners versus Groei mobiliteit Hollandse Brug.

7.E-mail aan drs. R. Deurloo (IJG) d.d. 17-9-2010.

8.Gemeente Almere, Verkeer, Themastudie verkeer en vervoer, December 2000.

9.Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Milieu, e-mail van 28 juni 2017, Uw vraag aan Rijkswaterstaat 170421-000212. 

10.103.000, bron: Provincie Flevoland, Statistisch overzicht 2008/2009, tabel K 3, Verkeersintensiteiten op de belangrijkste wegen van Flevoland.

11.202.296. bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Verkeersgegevens, Jaarrapport 2000.

 
Auteur: Joop Nicolai

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden