Verkeersdrempels en verkeersplateaus
donderdag 15 februari 2018
timer 5 min

Vraag van V.Slootjes: 

De gemeente waarin ik woon, heeft een verkeersplateau volgens de ontwerprichtlijnen voor een 30 km/uur plateau aangelegd op een weg waar een wettelijk maximale snelheid geldt van 50 km/uur. Weliswaar is met blauwe borden een adviessnelheid van 30 km/uur aangegeven, maar dit advies wordt slecht opgevolgd. Mijn woning ligt binnen een afstand van 15 meter van de drempellocatie en met name het zware vrachtverkeer veroorzaakt het trillen van de woning. De gemeente houdt vast aan haar standpunt dat het ontwerp voldoet aan de richtlijnen en zegt dat in het ontwerpproces rekening is gehouden met alle omgevingsfactoren of alternatieven.

Mag een gemeente een plateau voor 30 kim/uur aanleggen op een weg waar een maximale snelheid van 50 km/uur geldt?

Antwoord van John Boender, CROW:

Binnen gemeenten wordt vanuit verkeersveiligheid op wegen met snelheidsproblemen gekozen uit diverse snelheidsremmende maatregelen zoals verkeersdrempels, verkeersplateaus, chicanes of wegversmallingen. Vaak kiest de gemeente voor een verkeersdrempel of verkeersplateau omdat dit beide zeer effectieve maatregelen zijn. 

In publicatie CROW 344 (Richtlijn drempels, plateaus en uitritten) is aangegeven dat een goed functionerende verkeersdrempel een gewenste passeersnelheid afdwingt en moet zijn aangepast aan het snelheidsbeeld ter plaatse. De praktijk leert namelijk dat voorkomen moet worden dat automobilisten een drempel naderen met een snelheid die meer dan 20 tot 25 km/uur boven de passeersnelheid van de drempel ligt. Deze passeersnelheid, aangeduid met V85, is die snelheid die door 85 procent van de vrije rijders niet wordt overschreden.

Een groter snelheidsverschil dan 20 tot 25 km/uur is onveilig. Deze vuistregel is van belang voor de keuze van een drempel. Een Drempel 30 toepassen in een weg waar de V85-snelheid 50 km/uur bedraagt is in principe een juiste keuze. Ligt de V85-snelheid echter hoger dan 55 km/uur, dan is deze Drempel 30 niet de juiste maatregel. Een Drempel 30 moet ook niet worden aangelegd in een erftoegangsweg met maximumsnelheid van 60 km/uur. Als dit wel gebeurt , dan zijn inleidende snelheidsremmende maatregelen vereist.

Verkeersdrempels die zijn aangelegd met inachtneming van de functie van de weg en de in de genoemde CROW-publicatie vervatte aanbevelingen en waarbij de nodige zorgvuldigheid is betracht ten aanzien van de preventie van trillingsoverlast, vormvastheid, stroefheid en bodemvrijheid, zullen niet gemakkelijk aanleiding kunnen geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid.

Trillingen bij drampels en plateaus

De minimumafstanden tussen een bouwwerk (woning) en een verkeersplateau om hinder van verkeerstrillingen veroorzaakt door zware voertuigen zo veel mogelijk te voorkomen ligt, afhankelijk van de ondergrond, tussen de 10 en 20 meter.

Bij het ontwerp en ook bij de aanleg van verkeersplateaus moet met de trillingsgevolgen terdege rekening worden gehouden. In Nederland bestaan op dit moment geen wettelijke regelingen en normen waarin een beoordelingssysteem met grenswaarden voor trillingen is opgenomen. De Stichting Bouwresearch heeft SBR-richtlijnen (2002) gepubliceerd die algemeen aanvaard zijn voor de beoordeling van schade aan gebouwen, hinder voor personen in gebouwen en storing aan apparatuur.

Trillingsoverlast treedt vrijwel uitsluitend op als gevolg van het passeren van zware voertuigen. Bouwwerken binnen een straal van ongeveer 30 meter van een verkeersplateau lopen potentieel kans op trillingsoverlast bij het passeren van zware voertuigen. Uit onderzoek blijkt dat in de meeste gevallen niet de norm voor trillingsschade wordt overschreden (SBR A), maar dikwijls wel de norm voor trillingshinder (SBR B). De meest trillingsgevoelige situatie is een niet-onderheid bouwwerk in combinatie met een slappe ondergrond. In Nederland is deze situatie geen uitzonderingsgeval.

Om de trillingsoverlast voor omwonenden van een toekomstig verkeersplateau zoveel mogelijk te beperken, moet als uitgangspunt worden gehanteerd dat de trillingssterkten in de omliggende gebouwen de grenswaarden voor het aspect schade volgens SBR A en de streefwaarden voor het aspect hinder volgens SBR B niet zullen mogen overschrijden. In een enkel geval moet ook gekeken worden naar de kans op storing aan apparatuur.

Er bestaan rekenprogramma’s om de verwachte trillingssterkten door de aanleg van een verkeers-plateau te prognosticeren. Deze programma's zijn reeds enkele jaren beschikbaar en worden door een aantal gemeenten en adviesbureaus gebruikt. De berekende trillingssterkten worden getoetst aan de criteria volgens de SBR-richtlijnen en geven uitsluitsel over de trillingsgevolgen van het eventuele verkeersplateau. Bij overschrijding van de criteria moet het verkeersplateau niet op de geplande plaats worden aangelegd.

Gemeenten gaan over het algemeen zeer zorgvuldig om met het aanleggen van verkeersdrempels en verkeersplateaus. Een inwoner die zegt aantoonbare schade aan zijn woning te hebben ondervonden zal dit moeten bewijzen. Het laten uitvoeren van een trillingsonderzoek is dan mogelijk. De trillingsrapportage geeft duidelijkheid of de trillingssnelheid en trillingssterkte binnen de grenswaarden blijft of niet. Ook blijkt dan of het aannemelijk is, dat de schade aan- of in de woning is veroorzaakt door de desbetreffende verkeersdrempel.

Het laten uitvoeren van een trillingsonderzoek is een over het algemeen dure aangelegenheid. Goed overleg tussen de gemeente en de inwoner om er samen uit te komen verdient uiteraard de voorkeur.

Verwijzingen

- Richtlijn drempels, plateaus en uitritten, CROW-publicatie 344, Ede, CROW, 2014

- http://www.verkeerskunde.nl/internetartikelen/internetartikelen/verkeersdrempel-als-veroorzaker-van.37256.lynkx

- http://www.verkeerskunde.nl/Uploads/2014/6/Trillingsschade.pdf

Uiteraard moet je aan de trillingsnormen moet voldoen. Dat is vaak beperkend om tot veilige verkeerssituaties te komen in het westen ( veengrond) . Heeft de CROW daarvoor advies?
het is ook zo als je in een taxibusje zit dan wordt je door elkaar geschut en ik zit zelf in een rolstoel, en dat is echt een ramp, en ook als je in een ziekenwagen licht en dan moeten ze een spoed rit uit voeren nu dit kost zo veel tijd dat is ongekend, ze moeten de bloembakken weer om en om gaan zetten en dan haal je de snel heit er wel uit en dan kunnen de hulp verleners gewoon normaal door rijden.
snelheden snap ik .. maar zie graag liever afmetingen omtrent snelheden en drempels , hier vliegen op een 50 km weg aanhangers achter auto's vandaan door hekken van omliggende bewoning, is toch niet normaal!
Het blijft opmerkelijk dat door lokale overheden genomen verkeersmaatregelen, wegaanpassingen, e.d. middels het bestuursrecht bijna altijd, ingeval van verantwoordelijkheid, de lokale overheid niet aansprakelijk stelt voor haar handelen omdat zij de lokale procedures gevolgd heeft bij het voorbereiden van de verkeersmaatregelen. Ingeval een automobilist bij een ongeluk betrokken is, blijkt het wetboek ruimte genoeg te geven om deze automobilist niet te vervolgen/ vrij te spreken.
Wij
Verkeersdeelnemers

constateren
Verkeersdrempels brengen enorme schade toe aan onze rug. Is dit de oorzaak dat ons land de meeste patiënten met rugklachten heeft?
Het remmen en optrekken bij een drempel zorgt voor extra brandstofverbruik en dus voor meer uitlaatgassen een van de belangrijkste oorzaken toename luchtvervuiling.
In Duitsland zijn nergens verkeersdrempels. Een verademing. Zijn ook niet nodig de automobilisten houden zich hier aan de verkeersregels. Een voortvloeisel van het Puntenrijbewijs bij iedere overtreding volgt er een strafpunt. Duitse verkeerszondaars zijn al na acht strafpunten hun rijbewijs kwijt. Dat is nog eens andere koek. Dit systeem geeft veel rendement: 98% van automobilisten houdt zich hierdoor aan de verkeersregels.
Los nog van de gigantische kosten voor aanleg en onderhoud van verkeersdrempels gaan er jaarlijks vele miljarden verloren door schade en extra slijtage op fusees, rubbers, schokbrekers en ophanging. Met als gevolg dat in Nederland de apk-keuring ieder jaar weer noodzakelijk en verplicht is gesteld. In landen zonder verkeersdrempels zoals Duitsland is dat om de twee jaar. zie ook www.chauffeurshome.nl
of www.autonostalgie.nl
Het zou inderdaad geweldig zijn als er een goed werkend alternatief zou zijn voor drempels. Ik heb meegemaakt dat zelfs in een voorzichtig rijdende ambulance een patiënt gilt van de pijn bij het rijden over drempels. Die mevrouw had trouwens ook veel pijn bij het rijden in een personenauto over de drempels. De gemeentelijke zorgvuldigheid bij het aanleggen van drempels laat nog wel eens wat te wensen over. In de onmiddellijke nabijheid heb ik het volgende geconstateerd: * de drempel die de 30 km - wijk markeert is zo hoog dat een personenauto met de neus de drempel raakt en dat een auto met caravan met de trekhaak de drempel raakt. De drempels zijn later aangepast. * daar waar straten niet meer geasfalteerd zijn, zijn de drempels ook van bakstenen. Na korte tijd zijn er voor en na de drempel kuilen ontstaan waardoor de auto dus tweemaal onnodige klappen krijgt en vaak ook weer de drempel raakt. Overigens... bij veel drempels is te zien dat de auto's veelvuldig de drempels raken. Me dunkt dat dat niet de bedoeling kan zijn. Een werkend alternatief dat niet bovenomschreven ongemak kent, zou voor velen geweldig zijn.
Als reactie op Peter zijn suggestie: we moeten volgens mij inderdaad van die helaas nog noodzakelijke, maar ellendige verkeersdrempels af. Jouw voorstel is al een stuk smarter dan we nu doen. Maar nu moeten we vooral ook snel stappen zetten naar de uitrol van ISA: Intelligent Speed Adaptation. De technologie is daar, er zullen nog beslist wel wat "ja, maars" zijn, maar daar ligt de toekomst. Met slimme technologie in de voertuigen , connected met de omgeving, gewoon zorgen dat er niet sneller gereden KAN worden dan 30 km/uur. Slimme mensen, slimme technologie, nu de infrastructuur nog ! Verschillende initiatieven komen op gang. Zodra het kan: weg met de drempels, leve ISA !
In principe liggen snelheidsremmende maatregelen er tijdelijk. Ongeveer 20 jaar geleden deden we in Tilburg al een test met Intelligente Snelheids Aanpassing (ISA). Kortom: over een aantal jaren kunnen we alle drempels sowieso weghalen. Daarvoor is echt geen zelfrijdende auto nodig, het is niet meer dan een intelligent gaspedaal dat we dan aan een GPS-database moeten koppelen. Want uh... beheer en onderhoud speelt ook nog een rol in het voorgestelde systeem: we hebben naar schatting ongeveer 50.000 verkeersdrempels....
ISA!
Drempels zijn verschrikkelijke dingen als je in een ambulance ligt, als je met een caravan rijdt enz. Bovendien heb ik wel eens gelezen dat de drempels meer CO2 veroorzaken door remmen en weer iets optrekken.
Daarom zou ik willen voorstellen om die dingen te vervangen door apparaten die bij nadering oplichten in groen of rood ,die ingeval van rood te koppelen aan een camera en een zodanige techniek toe te passen dat automatisch een boete wordt uitgeschreven.
Binnen de bebouwde kom is de maximum snelheid 50 km/h. Het gewoon ophangen van een bord 60 km/h is dan dus niet de oplossing. Als de v85 hoger is dan 55 km/h, dan is het aanpassing van de infrastructuur waardoor de v85 omlaag gaat een betere oplossing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanbrengen van versmallingen of chicanes (slinger in de weg). Als hierdoor de v85 lager wordt dan 55 km/h kunnen deze maatregelen ook gecombineerd worden met een Drempel30.
Trouwens het door een dorp rijden met een snelheid van 60-80 km/h brengt altijd risico met zich mee. Als er (nog) geen ongevallen plaatsvinden wil dat niet zeggen dat het een veilige oplossing is.

Als V85 hoger is dan 55.... Betekent dat niet gewoon dat de limiet te laag is? Je kan dan ook gewoon een bord 60 ophangen. Dat is ook de strekking van de V85 regel: Stel de limiet in op waar 85% op rijdt ipv dwing het verkeer om een limiet te rijden die ze als onlogisch beschouwt. Diverse voorbeelden in mijn dorp waar een limiet 50 geldt, maar iedereen 60-80 rijdt en dat ook geen enkel risico met zich meebrengt. Nou kan ik me voorstellen dat voor elke situatie een aparte limiet instellen ondoenlijk is en dan gedoog je simpelweg dat er op bepaalde plekken wat harder gereden wordt dan toegestaan. Als een weg dan zodanig druk is dat een voetganger niet meer kan oversteken, moet je er een oversteekplaats met verkeerslichten neerzetten. (Zebra's geven schijnveiligheid, afschaffen die dingen).
Zoals in mijn antwoord al is aangegeven, zijn als de V85-snelheid hoger ligt dan 55 km/uur inleidende snelheidsremmende maatregelen vereist voorafgaande aan een Drempel 30.
Als een drempel vanuit trillingshinder niet kan/mag (overschrijding norm) dan kun je altijd nog chicanes of versmallingen toepassen.
" Ligt de v85 hoger dan 55 km/ u op een 50 km/ u weg dan kunt u geen drempel toepassen . "
Dat lukt me een nog veel zorgelijker situatie. Is juist niet de bedoeling dat die snelheid met die drempel weer tot veilige proporties wordt teruggebracht ? En overstekend weer enige overlevingskans krijgen ? Ik kan me voorstellen dat je aankondigt dat de situatie gewijzigd is. ( 30 drempel vorm icm plateau is ca 40 effectief, dat lijkt me een redelijk compromis tussen onveiligheid en haast). Hoe denkt CROW tot nul verkeersslachtoffers te komen ?

Trillingshinder treedt m.i. alleen op als een zwaar voertuig een drempel moet passeren, maar niet als er sprake is van een vlak wegdek (?) Het wegnemen van kuilen en andere onregelmatigheden kan dan al verbetering brengen

Een te steile drempel is eigenlijk een omgekeerd gat in de weg...
Ik heb nu voor de zoveelste keer dure reparatieschade door te steile drempels.
Op zich niet zo erg maar wél dat ik 22 van die ondingen in mijn straat heb en daar dagelijks meerdere
keren overheen rij.
Het is een 30Km fietsvriendelijke straat, vandaar.
Het punt is dat de drempels te kort zijn en wel zodanig dat voor en achterwielen en apart overheen moeten hetgeen resulteert in gekatapulteerde boodschappen en gereedschappen in de kofferbak.
Daarnaast zijn ze ook nog zó steil dat zelfs 30Km/u te hard is om er over heen te rijden.
Een drempel moet volgens mij zó lang zijn dat de hele auto er op past.
Dan pas is het in mijn ogen een goede drempel en een soepel op en afrijden gegarandeerd.
Ik heb door de jaren heen heb ik voor over de drieduizend euro schade gehad aan diverse auto's
waaronder gebroken veren, schokdempers, draagarmen en fuseekogels alsmede enkele lagers.
De auto staat op dit moment ook weer in de garage met een gebroken voorveer....

In CROW 344 richtlijn zijn in oa. tabel 2 en figuur 15 afmetingen voor drempels gespecificeerd en in tabel 3 en figuur 17 de afmetingen voor plateaus. Wat is de toegestane tolerantie tijdens realisatie van de verkeersdrempels en plateaus? Maw hoeveel afwijking mag er zijn tov de afmetingen uit de CROW 344 richtlijn en gerealiseerde verkeersdrempels en plateaus?

Als voorbeeld (1): voldoet een drempel 60 met een officieel vastgestelde hoogte van 18 cm nog aan de CROW richtlijn?

Als voorbeeld (2): voldoet een plateau dat niet horizontaal is uitgevoerd maar verder stijgt waarvan het hoogste punt 34 cm bedraagt nog aan de CROW richtlijn?

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief