CROW-KpVV-kennis over bereikbaar buitengebied

woensdag 22 juni 2022

Vergrijzing, bevolkingskrimp en schaalvergroting stellen het landelijk gebied voor de nodige uitdagingen. Nieuwe ideeën zijn nodig om de bereikbaarheid van voorzieningen – zoals winkels, onderwijs en zorg – een impuls te geven. Een overzicht van CROW-kennis en -publicaties over mobiliteit in het buitengebied.

Met platform 31 bracht CROW-KpVV in 2018 een publicatie uit over mobiliteitsvraagstukken in het landelijk gebied: Vitaal Platteland. Hierin staat welke opgaven het beste door welke partijen zijn op te pakken. Want een goede aanpak van de bereikbaarheid vraagt om afstemming, samenwerking en maatwerk op diverse schaalniveaus. Een zorgpunt is dat samenwerking in regionaal verband nog niet echt van de grond komt. Het schort aan een goede organisatie en afstemming van initiatieven. Positieve uitzonderingen zijn samenwerkingsverbanden als Anders benutten van de regio Noord-Nederland en Vervoeraanpak Achterhoek. De vraag die CROW-KpVV zichzelf stelt is: hoe kunnen we helpen met kennis om de integrale aanpak van leefbaarheid en bereikbaarheid van het landelijk gebied vorm te geven? Het kennisplatform richt zich daarbij vooral op specifieke thema's zoals mobiliteitshubs, flexvervoer en veilige (fiets)infrastructuur.

Mobiliteitshubs

Mobiliteitshubs kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in het landelijk gebied. Voor verschillende situaties en omgevingsfactoren bestaan verschillende oplossingen. Begin 2021 publiceerde CROW-KpVV de brochure Mobiliteitshubs landelijk gebied, waarin 10 casussen aan bod komen. Een gecoördineerde aanpak is nodig tussen partijen als gemeenten, vervoerbedrijven en provincies. Anderzijds is ook kennis en betrokkenheid van burgers en bedrijven van belang. Nieuws en kennis over diverse soorten mobiliteitshubs is te vinden op het kennisnetwerk Mobiliteitshubs van CROW-KpVV, waaronder mobiliteitshubs landelijk gebied.

Flexwaaier

Een ander product uit 2021 is de themapagina Flexwaaier. Als regulier openbaar vervoer niet haalbaar is in het landelijk gebied, is flexvervoer steeds vaker het alternatief. CROW-KpVV liet een overzicht maken van 15 flexsystemen in Nederland, inclusief overzichtelijke tabel met de belangrijkste kenmerken. Ter inspiratie vind je op de site ook buitenlandse voorbeelden van flexvervoer.

Fietsinfrastructuur

CROW-Fietsberaad heeft zich afgelopen jaren sterk gemaakt voor een veilige en comfortabele inrichting van fietsinfrastructuur in het buitengebied. De notitie Fietsers over smalle wegen buiten de bebouwde kom biedt een afwegingskader voor de inrichting van plattelandswegen. Het gaat daarbij om voorlopige aanbevelingen, onderzoeksvragen en verwijzingen naar bestaande richtlijnen.

Fietsstraten buiten de kom

Een van de inrichtingsvormen in opkomst is de fietsstraat. Gewaardeerd in steden zien we de fietsstraat ook steeds vaker buiten de bebouwde kom. Daar gelden andere snelheden en intensiteiten van auto- en fietsverkeer. En andere verkeersdeelnemers, zoals het landbouwverkeer. Waar de ruimte voor een vrijliggend fietspad ontbreekt, kan de fietsstraat een optie zijn. Lees erover in Fietsstraten buiten de bebouwde kom.

Speedpedelec op de weg

De speedpedelec is een vervoermiddel dat de concurrentie aankan met de auto en steeds vaker opduikt op wegen binnen én buiten de bebouwde kom. Tour de Force pleit voor een vanzelfsprekende, veilige plek op de weg en afspraken over het fietsgedrag. DTV Consultants maakte in opdracht van Tour de Force een inventarisatie die inzicht geeft in de mogelijkheden om de speedpedelec toe te staan op het fietspad. Zie: de Positie van speedpedelecs op de weg.

Platteland sh
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.