menu_bookTrends 2022

Trends 2022

Trendbreuk

In een jaar waarin thuiswerken steeds verder ingeburgerd raakte en de digitalisering doorzette, bleek ook dat ons mobiliteitsgedrag toch niet zo snel verandert als we allemaal hoopten/dachten. Zodra de wereld weer even ‘oude vormen’ aannam, waren de gebruikelijke ochtend- en middagfile al snel weer terug van weggeweest. Daarover gaat u in dit Trendboek Mobiliteit genoeg lezen.

Komen we dan van een koude kermis thuis? Nee, dat beslist niet. Want ontwikkelingen die al in gang waren gezet hebben het afgelopen jaar wel de nodige versnelling gekregen. Met centrale woorden als elektrificatie, hubs, deelmobiliteit, vergroening en gebiedsontwikkeling lijken zowel marktpartijen als overheden de mobiliteitstransitie steeds meer vorm te geven. Of, zoals Marcel Westerman van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het benoemt: we staan voor een trendbreuk met het verleden.

Wij kijken daarnaar uit en wensen u veel leesplezier, inspiratie en een gelukkig 2022

Het team van Trends 2022,

Marcel Slofstra, Guus Puylaert, Joris Kaper, Jan Willem Kerssies en Nettie Bakker


Bij de cover

In opdracht van gemeente Groningen werkte Felixx samen met Goudappel, Stipo & Marco te Brömmelstroet aan de Leidraad Openbare Ruimte. De Leidraad is een inspiratiedocument met de straat als uitgangspunt.

De straat vormt een functionele verbinding van A naar B, maar is daarnaast ook een belangrijke sociale, economische en recreatieve ontmoetingsplek waar het openbare leven zich afspeelt. De straat onderscheidt zich hiermee van andere soorten openbare ruimte in de stad; het is de plek waar verkeersstromen en verblijfsplekken het dichts met elkaar zijn verweven. In de loop der jaren is het accent steeds meer op de straat als functionele verbinding tussen bestemmingen komen te liggen. Mobiliteit is het sturende ontwerpperspectief geworden; de efficiëntste, snelste manier van bewegen is maatgevend voor de inrichting. In het straatbeeld neemt daardoor de auto nu de meeste ruimte in, gevolgd door de fiets.

De opgaven voor de straat zijn veranderd, de druk is hoger en de behoefte naar meer verblijfskwaliteit is gewenst. Daarnaast ligt bij de herinrichting van de straat de focus op het realiseren van straten waarbij water, groen en verblijf een aanvullende ruimteclaim leggen op het straatprofiel en de werking daarvan. Het is daarom belangrijk dat we de straat opnieuw gaan zien als ‘een gedeelde ruimte’, een openbare ruimte voor mensen in plaats van functionele verbindingen. De Leidraad gaat niet langer uit van een ééndimensionaal (mobiliteits-)perspectief op de straat, maar van een multidimensionale ontwerpmethode voor straten, waar mobiliteit samen met toegankelijkheid, veiligheid, beleving, gezondheid, sociale interactie, ecologie, klimaatadaptatie, economie en cultuurhistorie de straat maken. De tien dimensies van de straat.

Bijschrift: Onder het perspectivische ontwerpprofiel van de straat geven balken aan waar alle tien dimensies van de straat een plek krijgen binnen het profiel. Iconen verduidelijken waar en welke ontwerpprincipes zijn gehanteerd om de ruimtelijke opgaven van de straat te realiseren.